Апостол Апостолов

Председател на настоятелството и президент на ВУЗФ

проф. д-р Юлия Добрева

Директор на направление „Устойчива икономика“

 

проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова

Директор на направление „Финанси и финансов мениджмънт“

проф. д-р Даниела Илиева

Директор на направление „Бизнес администрация, мениджмънт и маркетинг“

проф. д-р Станислав Димитров

проф. д-р Станислав Димитров

Директор на направление „Застраховане и социално осигуряване“ към VUZF Lab

Проф. д-р Станислав Димитров e директор на направление „Застраховане и пенсионно осигуряване“ на Лабораторията за научно-приложни изследвания на ВУЗФ. Ръководител е на катедра „Финанси“ във Висшето училище по застраховане и финанси и преподава по дисциплините Финансов мениджмънт, Финансово бюджетиране и планиране, Управление на пенсионноосигурително дружество, Инвестиционна политика на капиталови пенсионни фондове и др. Неговите основни изследователски интереси покриват областите на капиталовото пенсионно осигуряване, корпоративните финанси, финансовия мениджмънт, спестовните и инвестиционните продукти, иновациите в застраховането и осигуряването, финансовия анализ, сливания и придобивания.

Проф. д-р Станислав Димитров придобива магистърска степен по Финанси в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София. Докторската му дисертация е на тема “Оценка на пенсионноосигурително дружество”. Автор е на два учебника –   „Корпоративни финанси” и „Организация и управление на пенсионноосигурително дружество”, и на монографията „Развитие на капиталовите пенсионни фондове (финансови аспекти, резултати, решения и перспективи за България)”.

Show More
  Наред с академичната си дейност Станислав Димитров заема различни мениджърски позиции в компании от сферата на пенсионното осигуряване, общото застраховане и животозастраховането, включително ПОК „Съгласие“, ПОК „ДСК-Родина“, ЖЗК Сожелайф и ЖЗК „Съгласие“. От 2011 г. е главен изпълнителен директор на Животозастрахователна компания „Съгласие“ АД. Представлява компанията в Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). Член е на Комисията по животозастраховане и на Комисията по финанси към АБЗ. Създател и ръководител е на клуб „Корпоративни финанси“ във ВУЗФ. Научен ръководител е на докторанти във ВУЗФ. Член е на International Business Academy и на Научния съвет на Cross Border Benefits Alliance-Europe.
проф. д-р Али Вейсел

проф. д-р Али Вейсел

Директор на направление "Счетоводство и одит"

Али Вейсел е роден на 06.05.1984 г. в град Бургас. Има бакалавърска и магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол”. През 2011 г. му е присъдена образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”. През 2014 г. е избран за доцент по Икономика (Счетоводство и одит), а от 2019 г. е професор по Икономика (Счетоводство, одит и анализ).

От 2005 г. до 2012 г. работи последователно като счетоводител, главен счетоводител и финансов директор. През 2009 г. придобива сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор от Министерството на финансите.

От 2011 г. е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор към Института на дипломираните експерт-счетоводители. Упражнява професията на регистриран одитор по одитиране на финансови отчети на предприятия.

От 2012 г. е преподавател по счетоводство и одит във Висшето училище по застраховане и финанси – София.

Избрани публикации

   • Вейсел, А. За и против задължителната ротация в одита, статия, списание ИДЕС, София, индексирано в RePec, Google Scholar и EBSCO, брой 4/ 2013 г., с. 6 – 18.
   • Вейсел, А. Подобряване на одиторския доклад, статия, списание ИДЕС, София, индексирано в RePec, Google Scholar и EBSCO, брой 7/ 2013 г., с. 13 – 25.
   • Вейсел, А. Някои проблеми на професионалната компетентност в одита и счетоводството, статия, списание ИДЕС, София, индексирано в RePec, Google Scholar и EBSCO, брой 1/ 2014 г., с. 7 – 21.
   • Вейсел, А. Анализът на финансовия цикъл като одитна процедура при оценка на предположението за действащо предприятие, статия, списание ИДЕС, София, индексирано в RePec, Google Scholar и EBSCO, бр. 3/ 2014 г., с. 7 – 19.
   • Вейсел, А. Стратификация при прилагане на одитните извадки, статия, списание ИДЕС, София, индексирано в RePec, Google Scholar и EBSCO, бр. 5/ 2014 г., с. 5 – 17.
   • Вейсел, А. Използване на диаграми в одита, статия, списание ИДЕС, София, индексирано в RePec, Google Scholar и EBSCO, бр. 7/ 2014 г., с. 7 – 24.
   • Вейсел, А. Одитният процес според Международните одиторски стандарти, статия, списание ИДЕС, София, индексирано в RePec, Google Scholar и EBSCO, бр. 1/ 2015 г., с. 11 – 25.
   • Вейсел, А. Прилагане на МОС 530 Одиторски извадки, статия, списание ИДЕС, София, индексирано в RePec, Google Scholar и EBSCO, брой 5/ 2015 г., с. 5 – 18.
   • Veysel, A. Common Basis of Control and Audit, Journal L´Association 1901 „SEPIKE“, Poitiers, Osthofen, Los Angeles, 31.10.2015, p-ISSN: 2196-9531, e-ISSN: 2372-7438, indexed by „INDEX COPERNICUS“ ICV 5.15, pp. 179 – 182.
   • Veysel, A. “Think Small First” in the Accounting Regulations – Evidences from Bulgaria, Science and Education Studies, No 2. (16), July-December, 2015, Volume III, “Stanford University Press”, pp. 77 – 82. Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus.
   • Вейсел, А. Одитна извадка за тестовете на контролите, Диалог, Електронно списание на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, ISSN: 1311-9206, реферирано в EBSCO, индексирано в Google Scholar, бр. 4/ 2015 г., с. 15 – 32.
   • Вейсел, А. Изменения в Международен одиторски стандарт 700 Формиране на мнение и докладване върху финансови отчети (в сила за периоди, завършващи на или след 15 декември 2016 г.), статия, списание ИДЕС, София, индексирано в RePec, Google Scholar и EBSCO, брой 1/ 2016 г., с. 5 – 17.
   • Вейсел, А. Оповестявания във финансовите отчети – емпирично изследване, списание Икономическа мисъл, Българска академия на науките, Институт за икономически изследвания, ISSN: 0013-2993, индексирано и реферирано от Journal of Economic Literature/EconLit, издания на Американската икономическа асоциация (АЕА) и RePEc, бр. 3/ 2016 г., с. 91 – 102.
   • Вейсел, А. Комуникиране на ключови одиторски въпроси съгласно МОС 701 и изменения в МОС 705, МОС 706, МОС 570 и МОС 260 (в сила за периоди, завършващи на или след 15 декември 2016 година), статия, списание ИДЕС, София, индексирано в RePec, Google Scholar и EBSCO, брой 2/ 2016 г., с. 13 – 25.
   • Вейсел, А. Представяне на финансовите отчети – изследване на българската практика, списание Икономически изследвания, Българска академия на науките, Институт за икономически изследвания, ISSN: 0205-3292, индексирано и реферирано от Journal of Economic Literature/EconLit, издания на Американската икономическа асоциация (АИА), както и RePEc, EBSCO, SCOPUS, бр. 2/ 2016 г., с. 157 – 175.
   • Вейсел, А. Проблеми при прилагане на аналитичните одитни процедури, статия, списание ИДЕС, София, индексирано в RePec, Google Scholar и EBSCO,, брой 4/ 2016 г.
   • Вейсел, А. Проблеми при прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти, студия, Годишник на ИДЕС, София, индексирано в RePec, Google Scholar и EBSCO, 2016, ISSN: 1313-2148, с. 189 – 214.
   • Вейсел, А. Фундаментални концепции и съдържание на интегрираните отчети, статия, списание ИДЕС, София, индексирано в RePec, Google Scholar и EBSCO, брой 1/ 2018 г.

   • Вейсел, А. Възможности за прилагане на аналитичните процедури при обосноваване на одиторското мнение, статия, списание Български счетоводител, София, брой 13 – 14/ 2010 г., с. 47 – 51.
   • Вейсел, А. Анализът на коефициенти в одита, статия, списание ИДЕС, София, бр. 7/ 2010 г., с. 36 – 43.
   • Вейсел, А. Теоретични и приложни аспекти на одитните извадки, студия, Годишник на ВУЗФ – том VІІ, Издателство на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов”, София, 2011, с. 237 – 291.
   • Вейсел, А. Методологически предпоставки за прилагане на диагностичен одит, студия, Годишник на ИДЕС, София, 2012, с. 247 – 298.
   • Вейсел, А. Одит на финансовите отчети в условията на криза, статия, списание ИДЕС, София, брой 1/ 2013 г., с. 5 – 16.
   • Вейсел, А. Одитни процедури при извършването на данъчен одит, статия, списание ИДЕС, София, брой 3/ 2013 г., с. 5 – 14.
   • Вейсел, А. Процедури при приключване на одита, статия, списание ИДЕС, София, брой 5/ 2013 г., с. 32 – 43.
   • Вейсел, А. Някои грешки при представяне на финансовите отчети по НСФОМСП, статия, списание Български законник, София, брой 7/ 2013 г., с. 61 – 66.
   • Вейсел, А. Нова счетоводна директива от 26 юни 2013 г., статия, вестник Седмичен законник, София, бр. 37, 21 октомври 2013 г., с. 1 – 2.
   • Вейсел, А. Нестатистически извадки в одита, студия, Годишник на ИДЕС, София, 2013, с. 307 – 338.
   • Вейсел, А. Алгоритъм за изготвяне на отчета за паричните потоци по косвения метод, статия, списание Български законник, София, брой 1/ 2014 г., с. 97 – 103.
   • Вейсел, А. Вътрешни правила за инвентаризациите, статия, списание Български законник, София, брой 7/ 2014 г., с. 89 – 99.
   • Вейсел, А. Документиране, счетоводно отчитане и данъчно третиране на инвентаризациите, статия, списание Български законник, София, брой 8/ 2014 г., с. 95 – 110.
   • Вейсел, А. Годишно приключване в предприятията в ликвидация и несъстоятелност, статия, вестник Седмичен законник, София, бр. 43, 1 декември, 2014 г., с. 4 – 5; и бр. 44, 8 декември, 2014 г., с. 4 – 5.
   • Вейсел, А. Документална обоснованост – счетоводни и данъчни аспекти, статия, списание Български законник, София, брой 12/ 2014 г., с. 9 – 16.
   • Вейсел, А. Годишно приключване при малките предприятия, статия, вестник Седмичен законник, София, бр. 45, 8 декември, 2014 г., с. 1 – 3; бр. 1, 1 януари 2015 г., с. 6 – 8; бр. 2, 19 януари 2015 г., с. 6.
   • Вейсел, А. Методологически аспекти на одитните доказателства, студия, Годишник на ИДЕС, София, 2014, с. 281 – 312.
   • Вейсел, А. Концептуална обща рамка за финансови отчети – характеристика и някои приложения, статия, списание Български законник, София, брой 3/ 2015 г., с. 43 – 52.
   • Вейсел, А. За същността на контрола, статия, колективна монография „Икономиката на България и Европейския съюз – съвременни предизвикателства и подходи за решения”, София, 2015, с. 347 – 355.
   • Вейсел, А. Отчитане на инвестиционни имоти, статия, вестник Седмичен законник, София, бр. 39, 9 ноември, 2015 г., с. 1 – 3; бр. 40, 16 ноември, 2015 г., с. 4 – 5; бр. 41, 23 ноември, 2015 г., с. 4 – 5.
   • Вейсел, А. За някои проблеми, които могат да възникнат във връзка с новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г., статия, списание Български законник, София, брой 4/ 2016 г., с. 70-74.
   • Вейсел, А. Използване на облекченията при съставяне на финансовите отчети, статия, сборник научни статии „Икономиката на България и Европейския съюз – конкурентоспособност и иновации”, София, 2016, с. 219 – 224.
   • Вейсел, А. Международен стандарт за финансово отчитане 1 – Прилагане за първи път на международните стандарти за финансово отчитане, Практически наръчник Международни стандарти за финансово отчитане, Раабе, София, актуализация № 48, юни 2016 г., с. А.1.2-1 – А.1.2-62.
   • Вейсел, А. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на биткойна, статия, вестник Седмичен законник, София, бр. 26, 11 юли 2016 г., с. 1 – 2, бр. 27, 18 юли 2016 г., с. 4 – 5.
   • Вейсел, А. Основни моменти при годишното приключване за 2016 г., вестник Седмичен законник, София, бр. 35, 17 октомври, 2016 г., с. 1 – 2; бр. 36, 24 октомври 2016 г., с. 4 – 5.
   • Вейсел, А. Международен счетоводен стандарт 17 – Лизинг, Практически наръчник Международни стандарти за финансово отчитане, Раабе, София, актуализация № 49, октомври 2016 г., с. Б.3-1 – Б3-54.
   • Вейсел, А. Международен счетоводен стандарт 27 – Индивидуални финансови отчети, Практически наръчник Международни стандарти за финансово отчитане, Раабе, София, актуализация № 49, октомври 2016 г., с. Д.3-1 – Д.3-10.
   • Вейсел, А. Международен стандарт за финансово отчитане 10 – Консолидирани финансови отчети, Практически наръчник Международни стандарти за финансово отчитане, Раабе, София, актуализация № 49, октомври 2016 г., с. Д.4-1 – А.4-32.
   • Вейсел, А. Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти, статия, списание Български законник, София, бр. 12/2016 г., с. 45 – 52.
   • Вейсел, А. Международен счетоводен стандарт 36 – Обезценка на активи, Практически наръчник Международни стандарти за финансово отчитане, Раабе, София, актуализация № 50, февруари 2017 г., с. Б.8-1 – Б.8-44.
   • Вейсел, А. Одитни процедури за оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, статия, колективна монография „Икономиката на България и Европейския съюз – наука и бизнес”, София, 2017, с. 94 – 101.
   • Вейсел, А. Международен счетоводен стандарт 21 – Ефекти от промените в обменните курсове, Практически наръчник Международни стандарти за финансово отчитане, Раабе, София, актуализация № 51, юни 2017 г., с. Д.2-1 – Д.2.-34.
   • Вейсел, А. Международен стандарт за финансово отчитане 6 – Проучване и оценка на минерални ресурси, Практически наръчник Международни стандарти за финансово отчитане, Раабе, София, актуализация № 51, юни 2017 г., с. Е.5-1 – Е.5.-26.
   • Вейсел, А. Прилагане на основните видове одитни извадки, статия, списание Вътрешен одитор, София, бр. 1-2/ 2016 г., издадена през юли 2017 г., с. 26 – 40.
   • Вейсел, А. Теоретични аспекти на одитните доказателства, статия, списание Вътрешен одитор, София, бр. 4/ 2016 г., издадена през октомври 2017 г., с. 12 – 23.
   • Вейсел, А. Идентифициране на свързани лица съгласно МСС 24 Оповестяване на свързани лица, статия, списание Български законник, София, брой 12/ 2017 г., с. 91 – 96.
   • Вейсел, А. Съставяне на нефинансова декларация, статия, колективна монография „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят” – Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол, София, 2018, с. 147 – 155.

   • Вейсел, А. Съвременни проблеми на финансовия одит, монография. София, АТЛ-50, 2014, ISBN: 978-954-92848-5-0, 167 страници (10,5 печатни коли).
   • Вейсел, А. Стандартизация в одита, учебник. София, АТЛ-50, 2014, ISBN: 978-954-92848-8-1, 160 страници (10 печатни коли).
   • Янкова, М, В. Ватева-Гатева, А. Вейсел, Наем, финансов лизинг и бартер, книга. София, Раабе, 2014 г.
   • Вейсел, А. Методическо ръководство по Основи на финансовия контрол, ръководство. София, АТЛ-50, 2015, ISBN: 978-619-7194-03-6, 158 страници (10 печатни коли).
   • Йосифова, Д., А. Вейсел, Б. Райнов и М. Станчева. Счетоводен наръчник. София, Раабе, 2016, ISBN: 978-954-9619-98-0.
   • Кондарев, И, В. Ватева-Гатева, А. Вейсел, Служебен автомобил, книга. София, Раабе, 2016.
   • Пейчева, М., Вейсел, А. и В. Динева. Корпоративна социална отговорност – теория, отчетност и одит, София, АТЛ-50, 2016, ISBN: 978-619-7194-07-4, 442 страници (27 издателски коли).
   • Вейсел, А. Одитинг (Финансов одит). София, Сиела, 2017, ISBN: 978-954-28-2239-4, 364 страници (22,75 печатни коли).
   • Досев, Х., А. Вейсел, И. Симов, Л. Цветкова, А. Александров и А. Петкова. 1000 въпроса 1000 отговора от практиката на счетоводителя. София, Коман, 2017, ISSN: 1313-0919.
   • Пейчева, М., В. Динева, А. Вейсел и др. Изследване на ролята на контрола, вътрешния одит, финансовия одит и дейността по човешки ресурси в противодействието на измами. София, АТЛ-50, 2018, ISBN: 978-619-7194-26-5.
   • Вейсел, А. Одиторски ангажименти за изразяване на сигурност относно интегрирани отчети, монография. София, АТЛ-50, 2018, ISBN: 978-619-7194-29-6, 158 страници (10 печатни коли).

   • Вейсел, А. Същностна характеристика на аналитичните одитни процедури, доклад, Юбилейна международна научна конференция на тема „Счетоводството – наука, практика, независимост” (сборник доклади), УНСС, София, април 2010 г., с. 419 – 423.
   • Вейсел, А. Предимства на тестовете на разумност в одита, доклад, Научна конференция на тема „Глобалната финансово-икономическа криза и финансовият контрол” (сборник доклади), УНСС, София, септември 2010 г., с. 316 – 324.
   • Вейсел, А. Отговорности на регистрирания одитор за прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, доклад, конференция на тема „Превенция на изпирането на пари и финансовите измами в небанковите финансови институции” (сборник доклади), ВУЗФ, София, юни 2013 г. /сборникът не е издаден/.
   • Вейсел, А. Специфични особености на одитните процедури в несигурна икономическа среда, доклад, Девета Международна научна конференция на младите учени на тема „Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда” (сборник доклади), УНСС и ВУЗФ, София, ноември 2013 г. /сборникът не е издаден/.
   • Вейсел, А. Теория на търсенето на одити, доклад, конференция на тема „Иновационно поведение, предприемачество и устойчиво развитие” (сборник доклади), Българска академия на науките и изкуствата, София, 28-29 юни 2014 г., с. 418 – 427.
   • Вейсел, А. Балансирано обучение по счетоводните специалности, доклад, конференция на тема „Проблеми при обучението по счетоводство и контрол” (сборник доклади), Икономически университет – Варна, гр. Варна, 12-13 септември 2014 г.
   • Вейсел, А. Възможни насоки за развитие на българската теория на контрола, доклад, конференция на тема „Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България” (сборник доклади), УНСС, с. Равда, 17-19 септември 2014 г.
   • Вейсел, А. Единна методология на контрола и одита – предизвикателство и решение, доклад, Десета юбилейна международна научна конференция на младите учени, тема „Икономиката на България и Европейския съюз – съвременни предизвикателства и подходи за решения” (сборник доклади), УНСС, София, ноември 2014 г., ISBN: 978-954-8590-29-7, с. 453 – 461.
   • Veysel, A. Need for changes in the financial audit, Report, Conference “Socio-Economic Aspects of Economics and Management”, January 24, 2015, Taunton, MA, United States of America, pp. 104 – 106.
   • Veysel, A. Responsibilities for the Preparation of Financial Statements – Bulgarian Practice, Report, Conference “Economics, Management, Law: Problems and Prospects”, September 25, 2015, Coventry, Agenda Publishing House, United Kingdom, pp. 108 – 110.
   • Вейсел, А. За някои проблеми на съвременните концепции за контрола и тяхното решаване (през призмата на школата на проф. Михаил Динев), доклад, Единадесета международна научна конференция на младите учени, тема „Икономиката на България и Европейския съюз – конкурентоспособност и иновации” (сборник доклади), УНСС, София, 15 декември 2015 г., ISBN: 978-954-8590-35-8, с. 181 – 189.
   • Вейсел, А. Счетоводни нефинансови отчети за социални и екологични въпроси, доклад, Научна конференция на тема „Иновациите – двигател за икономическия растеж” (сборник доклади), ВУЗФ, София, октомври 2015 г., ISBN: 978-954-8590-32-7, с. 146 – 157.
   • Вейсел, А. Изразяване на одиторско становище относно нефинансовата декларация, доклад, Дванадесета Международна научна конференция на младите учени на тема „Икономиката на България и Европейския съюз: наука и бизнес” (сборник доклади), УНСС и ВУЗФ, София, ноември 2016 г., с. 284 – 292.
   • Вейсел, А. Практически аспекти на одитната документация, доклад, Тринадесета международна научна конференция на младите учени, тема „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят” (сборник доклади), УНСС, София, ноември 2017 г., с. 307 – 313.
   • Вейсел, А. Стандарти за одитиране на проекти, финансирани от Европейския съюз, доклад, Научна конференция на тема „Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014 – 2020 г.” (сборник доклади), УНСС, Равда, септември 2016 г., с. 55 – 60.
   • Вейсел, А. Счетоводни аспекти на криптовалутите, доклад, първа международна научно-практическа конференция на тема „Дигитални измами и киберсигурност” (сборник научни доклади), Издателски комплекс – УНСС, София, 2018 г., с. 221 – 229.

   • Ръководител във вътрешен научноизследователски проект на ВУЗФ на тема „Изследване на теорията и практиката ва корпоративната социална отговорност, нейната отчетност и одит“ (01.2016 – 04.2016).
   • Ръководител във вътрешен научноизследователски проект на ВУЗФ на тема „Изследване на ролята на контрола, вътрешния одит, финансовия одит и дейността по човешки ресурси в противодействието на измами“ (05.2017 – 02.2018).