Дейността на направление „Застраховане и социално осигуряване“ е насочена към научни и научно-приложни изследвания в областта на капиталовите (частни) пенсии, персоналното пенсионно осигуряване, солидарните пенсии, животозастраховането, общото застраховане, пазарите на дългосрочни спестовни и инвестиционни продукти за индивидуални клиенти.

Целта на тези изследвания е да обедини усилията и опита на учени, специалисти от бизнеса, експерти от регулаторни и надзорни органи, за да се търсят и намират решения на конкретни проблеми, пред които се изправя практиката в посочените области.

В изпълнение на дейностите по направлението ще се търси сътрудничество с компании от посочените области, браншови организации, неправителствени организации, официални държавни органи, чуждестранни университети и официални органи, консултантски и изследователски центрове и др. Например: Комисията за финансов надзор, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Националния осигурителен институт, Народното събрание, Икономическия и социален съвет, Българската фондова борса, КНСБ, КТ Подкрепа, БСК, БТПП, КРИБ и др.

Акцент се поставя и върху проучвания в оформящи се нови направления в областта на пенсионното осигуряване, животозастраховането, дългосрочното спестяване и инвестиране от индивидуални клиенти. Сред тях са:

 • развитието на пазарите за допълнително пенсионно осигуряване (supplementary pension insurance)
 • развитието на общоевропейските продукти за пенсионно осигуряване /PEPP, RESAVER, IORP схеми и др./
 • бъдещето на солидарните пенсии (public, Solidarity, PAYG pensions)
 • развитието на трансгранични пенсии (cross border pensions)
 • интегрираният анализ на солидарните и допълнителните пенсии
 • сравнителният анализ на капиталовите пенсионни системи в страни-членки на ЕС
 • развитието на финтех и иншуртех компании и продукти
 • иновативните животозастрахователни продукти
 • иновативните общозастрахователни продукти
 • развитието на банковото застраховане (bancassurance)

Направлението е отворено и за други изследвания в посочените области или близка до тях проблематика .

проф. д-р Станислав Димитров

проф. д-р Станислав Димитров

Директор на направление "Застраховане и социално осигуряване"

Проф. д-р Станислав Димитров e директор на направление „Застраховане и социално осигуряване“ на Лабораторията за научно-приложни изследвания на ВУЗФ. Ръководител е на катедра „Финанси“ във Висшето училище по застраховане и финанси и преподава по дисциплините Финансов мениджмънт, Финансово бюджетиране и планиране, Управление на пенсионноосигурително дружество, Инвестиционна политика на капиталови пенсионни фондове и др. Неговите основни изследователски интереси покриват областите на капиталовото пенсионно осигуряване, корпоративните финанси, финансовия мениджмънт, спестовните и инвестиционните продукти, иновациите в застраховането и осигуряването, финансовия анализ, сливания и придобивания.

Проф. д-р Станислав Димитров придобива магистърска степен по Финанси в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София. Докторската му дисертация е на тема “Оценка на пенсионноосигурително дружество”. Автор е на два учебника –   „Корпоративни финанси” и „Организация и управление на пенсионноосигурително дружество”, и на монографията „Развитие на капиталовите пенсионни фондове (финансови аспекти, резултати, решения и перспективи за България)”.

Наред с академичната си дейност Станислав Димитров заема различни мениджърски позиции в компании от сферата на пенсионното осигуряване, общото застраховане и животозастраховането, включително ПОК „Съгласие“, ПОК „ДСК-Родина“, ЖЗК Сожелайф и ЖЗК „Съгласие“. От 2011 г. е главен изпълнителен директор на Животозастрахователна компания „Съгласие“ АД. Представлява компанията в Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). Член е на Комисията по животозастраховане и на Комисията по финанси към АБЗ. Създател и ръководител е на клуб „Корпоративни финанси“ във ВУЗФ. Научен ръководител е на докторанти във ВУЗФ. Член е на International Business Academy и на Научния съвет на Cross Border Benefits Alliance-Europe.

Публикации

   1. “Adequate and sustainable pensions – where is the balance between pay-as-you-go public pensions and capital pensions”, (2018). Economy & Business vol. 12, 2018, International Scientific Publications, ISSN 1314-7242.
   2. “The PEPP market impact”, (2018). Доклад на Международна научна конференция “Pan-European Personal Pension Product, PEPP – Regulation, Effects and Problems,” организирана от ВУЗФ, София.
   3. “The PEPP Regulation and its influence on the Bulgarian market of insurance”, (2017). Сборник с доклади, ISBN: 978-954-8590-45-7, Тринадесета международна научна конференция на младите учени на тема „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят”, Издателство на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов”, София, 2017
   4. “Innovations in life insurance – the Bulgarian market and what to expect”, (2017). VUZF Review, 3, ISSN 2534-9228.
   5. “Readiness of Bulgaria to participate in the system of a pan-European personal pension product”, (2016). VUZF Review, 2, ISSN 2534-9228
   6. „Погрешната битка за капиталовите фондове“, (2015). в. Застраховател, бр. 3 и бр. 4, 2015 г., ISSN 13137166.
   7. „Capital Pension Funds: the changing role in South and Eastern European Countries“, (2014). Economic Alternatives, University of National and World Economy, Sofia, Issue 4, 2014, p. 110 – 119, ISSN 1312-7462.
   8. „Повишаване ефективността на осигуряването за капиталова пенсия: приложение в България“. (2015). Студия в Годишник на ВУЗФ, 10, Изд. „Св. Григорий Богослов”, София, 2015, ISSN 1312-7918.
   9. „Очаквани ефекти от промяна модела на пенсионно осигуряване в България“, (2015). Единадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации“, УНСС, София, 15.12.2015.
   10. „Промяна в статута на застрахователния агент“, (2015). Доклад на обществено обсъждане на проекта за нов Кодекс за застраховането, в. Банкеръ, 14.10.
   11. „Приложение на добро корпоративно управление при капиталовите пенсионни фондове в България“, (2014). Десета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз – съвременни предизвикателства и подходи за решения”, Издателски комплекс УНСС, София, 2014 г., ISBN 978-954-8590-29-7.
   12. “Риск и доходност при инвестиране активите на допълнителните пенсионни фондове”, (2013). Издателство на ВУЗФ, София, студия, 49 страници, 2013.
   13. “Механизъм за гарантиране на минимална доходност при капиталовите пенсионни фондове в България – проблеми и решения”, (2013). Сп. Панорама на труда, София, статия, 30 страници, 2013

   1. „Финансово бюджетиране и планиране“. (2016). Учебни помагала, електронна платформа на ВУЗФ.
   2. “Организация и управление на пенсионноосигурително дружество”, Издателство на ВУЗФ, София, 319 страници, 2012.
   3. “Корпоративни финанси”, Издателство на ВУЗФ, София, 299 страници, 2010.

   1. „Minimum investment return guarantee mechanisms for capital pension funds – the case in Bulgaria“. Колективна монография „Икономиката на България и Европейския съюз – съвременни предизвикателства и подходи за решения“, Издателски комплекс УНСС, София, 2015, стр. 80-88, ISBN 978-954-644-759-3.
   2. ”Развитие на капиталовите пенсионни фондове (финансови аспекти, резултати, решения и перспективи за България)”, Издателство на ВУЗФ, София, 243 страници, 2012.

   • „Pan-European Personal Pension Product, PEPP – Regulation, Effects and Problems“, Международна конференция в София, под егидата на Председателството на България на Съвета на ЕС, 30.05.2018 – инициатор и председател на Организационния комитет.
   • „Осигурителни и животозастрахователни продукти – типология и пазарен потенциал”, Изследователски проект, участник в екипа, 2010-2012.
   • „Създаване на модерен център за дистанционно обучение във ВУЗФ, включително специализиран софтуер, система за видео конферентно обучение и електронна библиотека”, участник в екипа, 2012-2013.