Дейността на направление „Застраховане и пенсионно осигуряване“ е насочена към научни и научно-приложни изследвания в областта на капиталовите (частни) пенсии, персоналното пенсионно осигуряване, солидарните пенсии, животозастраховането, общото застраховане, пазарите на дългосрочни спестовни и инвестиционни продукти за индивидуални клиенти.

Целта на тези изследвания е да обедини усилията и опита на учени, специалисти от бизнеса, експерти от регулаторни и надзорни органи, за да се търсят и намират решения на конкретни проблеми, пред които се изправя практиката в посочените области.

В изпълнение на дейностите по направлението ще се търси сътрудничество с компании от посочените области, браншови организации, неправителствени организации, официални държавни органи, чуждестранни университети и официални органи, консултантски и изследователски центрове и др. Например: Комисията за финансов надзор, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Националния осигурителен институт, Народното събрание, Икономическия и социален съвет, Българската фондова борса, КНСБ, КТ Подкрепа, БСК, БТПП, КРИБ и др.

Акцент се поставя и върху проучвания в оформящи се нови направления в областта на пенсионното осигуряване, животозастраховането, дългосрочното спестяване и инвестиране от индивидуални клиенти. Сред тях са:

  • развитието на пазарите за допълнително пенсионно осигуряване (supplementary pension insurance)
  • развитието на общоевропейските продукти за пенсионно осигуряване /PEPP, RESAVER, IORP схеми и др./
  • бъдещето на солидарните пенсии (public, Solidarity, PAYG pensions)
  • развитието на трансгранични пенсии (cross border pensions)
  • интегрираният анализ на солидарните и допълнителните пенсии
  • сравнителният анализ на капиталовите пенсионни системи в страни-членки на ЕС
  • развитието на финтех и иншуртех компании и продукти
  • иновативните животозастрахователни продукти
  • иновативните общозастрахователни продукти
  • развитието на банковото застраховане (bancassurance)

Направлението е отворено и за други изследвания в посочените области или близка до тях проблематика .

доц. д-р Станислав Димитров

Директор на направление „Застраховане и пенсионно осигуряване“