Направление „Икономика“ извършва научно-приложни изследвания, фокусирани върху различни аспекти в областта на икономиката и свързани с образователния профил на висшето училище. Изготвяните анализи са върху важни икономически, социални и политически теми за страната. Също така, направление „Икономика“ осъществява трансфер на знания от и на националния и международния научен пазар чрез организиране на конференции, семинари, кръгли маси и други събития в областта на икономиката.

Друг важен фокус в дейността на направление „Икономика“ е предоставяне на възможности за научно-приложни изследователски проекти, съвместно с образователни и научни институции в страната и чужбина, както и осъществяване на научно-приложно и практически насочено сътрудничество с национални и международни бизнес партньори чрез изготвяне на анализи и предоставяне на консултации в областта на икономиката.


Дейностите на направление „Икономика“ включват:

  1. Осъществяване на научно-приложни изследвания в областта на икономиката, фокусирани върху различни аспекти и свързани с образователния профил на висшето училище;
  2. Изготвяне на анализи по важни икономически, социални и политически теми за страната;
  3. Осъществяване на трансфер на знания от и на националния и международния научен пазар чрез организиране на конференции, семинари, кръгли маси и други събития в областта на икономиката;
  4. Предоставяне на възможности за научно-приложни изследователски проекти в областта на икономиката, съвместно с образователни и научни институции в страната и чужбина;
  5. Осъществяване на научно-приложно и практически насочено сътрудничество с национални и международни бизнес партньори чрез изготвяне на анализи и предоставяне на консултации в областта на икономиката.

доц. д-р Юлия Добрева

Директор на направление „Икономика“