Висшето училище по застраховане е финанси е акредитирано за обучение на докторанти от Постоянната комисия по стопански науки и управление към Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) по две докторски програми: „Финанси, застраховане и осигуряване“  и „Счетоводство, контрол и анализ“.

Високите оценки от НАОА по докторски програми дават право на ВУЗФ да обучава докторанти в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение. Докторските програми обхващат широк спектър от професионално направление „Икономика“: финанси, бизнес, застраховане, осигуряване, социално и здравно осигуряване, банкиране, маркетинг, счетоводство, контрол, одит и анализ, финансова математика, мениджмънт, иновации, предприемачество и всичко останало, което е свързано с икономиката.

ВУЗФ има създадена дългогодишна традиция за подготовка на висококвалифицирани кадри за нуждите както на икономиката, така и на научните изследвания. Качествената подготовка на нашите студенти във всичките образователни степени ги прави един от най-предпочитаните кадри не само от бизнеса, но и от академичните общности.

Предимствата на докторските програми на ВУЗФ са:

– Докторантите се подготвят от едни от най-висококвалифицираните специалисти в областта на икономиката, като докторантурата във ВУЗФ се равнява по най-добрите образци и практики в Европа, САЩ и по света.

– В хода на обучението се прилагат съвременни методи за теоретична и практическа подготовка.

– Развитието на докторантите в областта на икономиката е в съответствие с потребностите на съвременната практика и повишава тяхната конкурентоспособност, като се дава приоритет на иновационните изследвания, които подпомагат науката и бизнеса.

– Докторантските разработки се публикуват на специализирания научен сайт на ВУЗФ, както и в научни сборници и други специализирани издания, достигайки до по-широка аудитория. ВУЗФ издава няколко списания, в които докторантите публикуват свои научни статии.

– Докторските програми се предлагат в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение, отговаряйки на индивидуалните изисквания на кандидатите.

– Докторските програми на Висшето училище по застраховане и финанси са подходящи за хора, които желаят да придобият задълбочени фундаментални икономически знания, които да приложат в професионалната си практика и развитие.