Резюме

проф. д-р Виржиния Желязкова, научен редактор на сборника

Настоящият труд е резултат от международна научна конференция, организирана от Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ по въпросите на кръговата икономика.

Още

  Сборникът представя колективни анализи на учени от страната по един нов за българската научна литература въпрос – въпроса за кръговата икономика и нейните съвременни перспективи.

  Трудът осветлява въпроса защо напоследък се говори все по-вече за значението на преминаването към кръгова икономика и за необходимостта от устойчиви финанси.

  През изминалите сто години се наблюдава интересна закономерност. От една страна, потреблението на ресурси в световен мащаб нараства, от друга страна обаче, начинът, по който тези ресурси се потребяват, очевидно доказва своята неефективност. Неефективността може да се очертае в два плана, което води до два основни дефекта на линейния модел. Първо, съществува неравномерност в консумирането на ресурсите – основната част от тях се потребяват във високоразвитите страни за сметка на развиващите се, и второ, налице е натрупване на огромни количества отпадъци, които не се използват, след като бъдат изхвърлени. Икономическият модел, който се следва в момента, е линеен: извличане на природни ресурси, преработването им до крайни продукти и консумирането на продуктите, което завършва с изхвърлянето им.  Според редица изследвания настоящият модел на линейна икономика не може да осигури достигането на високо икономическо развитие от всички държави в света, тъй като наличните природни ресурси са недостатъчни.[1]

  Моделът на кръговата икономика се стреми да разреши именно тези два основни дефекта на линейния модел. Идеята за кръговата икономика черпи вдъхновение от начина, по който функционира природата и по-конкретно отделните биосистеми. Както всяка от тях има свой цикъл – (по)раждане, развитие, западане, смърт и отново раждане, така и отделните системи в рамките на икономиката притежават подобни цикли.

  Сборникът се състои от две части – в първата са разгледани някои теоретични аспекти на понятието „кръгова икономика“, а обект на втората част са устойчивите финанси, без които реализирането на прехода от линейна към кръгова икономика би бил на практика невъзможен.

   

  Основните изводи, до които се достига в колективния труд, са следните:

  • Кръговият икономически модел безспорно е този, към който трябва да се стремят модерните икономика, за да бъдат ефективни;
  • Реализирането на кръгова икономика е свързано с много и разнообразни предизвикателства от всички области на обществения и на икономическия живот на всяка държава, затова трябва да се следва комплексен подход за осъществяването на прехода към нея;
  • Без преосмислянето на същността и целта на финансовото управление на отделните организации и на държавите е невъзможно реализирането на този преход;
  • Модерната представа за успешни финанси е тази за устойчивите финанси – при тях се отчитат не само преките материални ефекти от дейността на дадена организация, но и въздействието й върху околната среда и обществото;
  • Само с прилагането на подобна концепция за финансите може да се реализира преход от линейна към кръгова икономика.

  [1] Haas, W. et all. How Circular is the Global Economy? An Assessment of Material Flows, Waste Production, and Recycling in the European Union and the World in 2005. Journal of Industrial Ecology. Volume 19, N 5, www.wileyonlinelibrary.com/journal/jie, p. 765.

   

  Вижте представяне на сборника от проф. д-р Виржиния Желязкова във видеото, качено в YouTube канала на ВУЗФ