Проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова

Проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова

Директор на направление "Финанси и финансов мениджмънт"

Виржиния Желязкова е професор и доктор на науките в областта на кръговата икономика и устойчивите финанси. Придобива висшето си образование в УНСС – София, където завършва бакалавърска степен по специалност „Международни отношения“ (2004 г.) и магистърска по „Международни икономически отношения“ (2007 г.). Образователната и научна степен „доктор“ придобива от Икономическия институт на БАН (2010 г.), а научната степен „доктор на науките“ – от ВУЗФ (2021 г.).

Проф. Желязкова е директор на направление „Финанси и финансов мениджмънт“ в Лабораторията за научно-приложни изследвания на ВУЗФ и преподавател в същия университет. В продължение на два мандата е била зам.- ректор на ВУЗФ (октомври 2013-февруари 2022 г.) и национално контактно лице по програма „Хоризонт 2020“ към Европейската комисия в Брюксел (2013-2016 г.). Член е на Съюза на икономистите в България и на Green Finance and Energy Center към Българската фондова борса.

Паралелно с работата си в университета, проф. Желязкова притежава дългогодишен опит от банковата система, като от 2006 година работи в една от водещите банки в България и от 2011 година до момента отговаря за екологичната й политика.

Тя е един от „посланиците“ в България за разпространение на знание и разбиране на екологичните, социални и управленски (т. нар. ESG) аспекти на финансите. Тя е автор на първите университетски учебници на български език по кръгова икономика и управление на екологичния и социалния риск в инвестиционния процес, на две книги и на над 50 научни публикации по тези въпроси. През годините участва на десетки научни форуми и изнася редица гост-лекции в университети в страната и в чужбина – в Италия, Кипър и Гърция по темите, свързани финансирането на зелената икономика. Тя също така е член на редакционните колегии на изданията на ВУЗФ, както и на списанията „Екология и безопасност“ и „Икономика и бизнес“.

Към момента фокус на работата й в университета са преподаването, научните изследвания, ръководството на докторанти и рецензентската дейност в областта на банкирането, ESG и устойчивите финанси.

Books

  Желязкова, В. Кръгова икономика. Финансови аспекти. Висше училище по застраховане и финанси, издателство „Св. Григорий Богослов“гр. София, 2017 г., ISBN:978-954-8590-42-6

Articles in referred journals

  Zhelyazkova, V., COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODOLOGIES FOR ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RISK MANAGEMENT IN LENDING APPLIED BY INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS, Journal of International Scientific Publications: Ecology and Safety
  Volume 8, 2014, ISSN 1314-7234 (Online), Published at: http://www.scientific-publications.net, pp. 617-624
  Zhelyazkova, V., SRI STRATEGIES IN ASSET MANAGEMENT: TYPOLOGY AND APPLICATION TRENDS, Economy & Business, Economy & Business,  Journal of International Scientific Publications,
  ISSN 1314-7242, Volume 9, 2015, pp. 516-522
  Zhelyazkova, V., ECO-EFFICIENCY INDICATORS: CONCEPT, TYPES AND APPLICABILITY, Economy & Business
  ISSN 1314-7242, Volume 10, 2016, pp. 322-331
  Zhelyazkova, V., LEVELS OF ENVIRONMENTAL RISK MANAGEMENT IN UNIVERSAL BANKS, Ecology & Safety
  ISSN 1314-7234, Volume 10, 2016, pp. 480-486
  Zhelyazkova, V., SUSTAINABLE INVESTING TRENDS. CAN THEY HELP THE TRANSITION TO CIRCULAR ECONOMY?, Economy & Business, ISSN 1314-7242, Volume 12, 2018, pp. 88-94
  Zhelyazkova, V., Kitanov, Y., GREEN BANKING – DEFINITION, SCOPE AND PROPOSED BUSINESS MODEL, Ecology & Safety, ISSN 1314-7234, Volume 9, 2015, pp. 309-315
  Zhelyazkova, V., Angelakis, P. ALTERNATIVE DISTRIBUTION CHANNELS IN THE BULGARIAN BANKING INDUSTRY: ANALYSIS OF THE STATUS AND MAJOR DEVELOPEMNTS, Economy & Business, Journal of International Scientific Publications, ISSN 1314-7242, Volume 8, 2014, pp. 650-661

Articles in non-refereed journals

  Желязкова, В. Нови тенденции в управлението на финансовия риск от банките, Колективна монография „Икономиката на България и ЕС – съвременни предизвикателства и подходи за решения“, УНСС, 2015 г., стр. 52-58
  Zhelyazkova, V., Regulatory Aspects of Environmental Risk Management for the Banking Sector, Сборник доклади от научна конференция на тема: „Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България“, УНСС, 2014 г., стр. 55-67
  Желязкова, В., Китанов, Я. Схемите за екологична отчетност и тяхното значение за осъществяването на цялостен финансов контрол над дейността на фирмите. Сборник статии от научна конференция „Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014-2020 г.“, УНСС, София 2017 г., ISBN 978-954-644-956-6, 18-27 стр.
  Китанов, Я., Желязкова, В. Регулаторната роля на държавата за нейната екологична сигурност, сп. „Икономическа мисъл“, ISSN 0013-2993, год. LX, книжка 6/2015, стр. 106-121
  Желязкова, В. , Стоичкова, О., Китанов, Я. Принципи на устойчивото инвестиране. Сборник доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет – Варна, Издателство „Наука и икономика”, ноември 2017 г., Том 2,  ISBN 978-954-21-0957-0, стр. 30-42