Дейността на направление „Финанси и финансов мениджмънт“ е насочена към научни и научно-приложни изследвания  в областта на финансите, счетоводството, одита, застраховането и социалното осигуряване.

Целта на тези изследвания е с обединените усилия на учени и специалисти от бизнеса да се намират решения на конкретни проблеми, пред които се изправя финансовата практика в динамичния съвременен свят.

Акцент се поставя особено на проучвания в оформящи се нови направления в областта на финансите и финансовия мениджмънт. Такива са:

 • Холистичното (интегрираното) управление на финансовия риск;
 • интегрираната отчетност и нейния одит;
 • единното европейско пенсионно осигуряване;
 • застраховането на нововъзникващите рискове за фирмите;
 • финансирането на прехода от линейна към кръгова икономика, приоритет на ЕС;
 • банкирането в условия на дигитализация;
 • кредитирането при активно управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM);
 • новите форми на кредитиране и финансови услуги извън банките;
 • мястото на телеком компаниите на финансовите пазари;
 • рисковото финансиране на иновациите;
 • ролята на алтернативните методи за разплащане, каквито са криптовалутите;
 • проблемите на финансите на държавата в контекста на съвременните интегрирани икономически системи и др.

Направлението е отворено и за изследването на други въпроси от областта на модерния финансов мениджмънт на микро и макро равнище.

 

проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова

Директор на направление „Финанси и финансов мениджмънт“