доц. д-р Григорий Вазов

доц. д-р Григорий Вазов

Изпълнителен директор на VUZF Lab, Президент и Ректор Емеритус на ВУЗФ

Доц. д-р Григорий Вазов е изпълнителен директор на Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ – VUZF Lab.

В периода 2008-2021 г. е бил ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, а от 2005 г. до 2017 г. и негов президент.

През 2015 г. е избран за член на Фискалния съвет на България.

Член е на Надзорния съвет на “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД и на “ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД, част от KBC Груп.

През 2016 г. му е присъдено почетното звание „Президент и ректор Емеритус” на ВУЗФ от настоятелството на ВУЗФ.

Управител e на “Вазов институт” ЕООД от 1994 г. досега.

Доцент Вазов е бил главен секретар на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България в периода 2012-2020 г.

Бил е декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС в периода 1998 – 2010 г.

В периода 1991-1994 г. заема постовете съветник на министъра и зам.-министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. В периода 1992 – 1994 г. е председател на Съвета на директорите на „Балканбанк“. Бил е член на Съвета на директорите на Международната банка за икономическо сътрудничество, на Международната инвестиционна банка, както и на Банковата консолидационна компания.

Научните му интереси са в сферата на макроикономиката, теорията на финансите, корпоративните финанси, теорията на управлението. Автор е на над 100 научни труда, в т.ч. на монография, три учебника, поредица от студии, статии, научни доклади, рецензии, разработки с научно-приложен характер.

Почетен гражданин е на община Сопот.

Доц. Вазов е бил ръководител и участник в разработването на десетки научно-приложни проекти.

ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ:

  1. Проект BG051PO001-4.3.04-0013 „Създаване на модерен център за дистанционно обучение във ВУЗФ, включващ специализиран софтуер, система за видеоконферентно преподаване и електронна библиотека” (финансиран по ОП РЧР);
  2. Провеждане на международен научен форум на тема „Европейска политика за научноизследователска инфраструктура и участието на България“, 2017 г. (финансиран от Фонд научни изследвания);
  3. Разработване на система за финансов мониторинг и контрол по външнофинансирана бюджетна линия BG 0102.03 „Развитие на културния туризъм в България“ по програма PHARE (2004 г.);
  4. Оптимизиране на управленската и организационната структура и управлението на човешките ресурси на „КЦМ” АД – Пловдив, (2001 г.);
  5. Анализ на финансовото състояние на „Електроразпределение Горна Оряховица” ЕАД за 2000 г. Тенденции 1997 – 1999 – 2000 г. Разработване на бизнес план за 2001 г.;
  6. Информационен обзор „Икономика – България“, 1997 г.;
  7. Финансов анализ на Мини „Марица Изток” АД – Раднево за периода 1996 –1998 г.;
  8. Проект за преструктуриране на „Металснаб – холдинг” АД – София и дъщерните акционерни дружества;
  9. „Коопхолдинг” АД модел за холдингова структура в кооперативната система;
  10. Бизнес оценка на възможностите на „Топливо” АД – София за дейността му с газ пропан-бутан;
  11. Примерен модел за изграждане на холдингова структура в системата на ЦКС;
  12. Финансово-икономически обзор на „Петрол” АД – София, 1993 – 1997 г.;
  13. Финансово-икономически анализ за периода 1993 – 1995 г. и стратегия за развитието на „Петрол” АД – София;
  14. Модел за преструктуриране на „КЦМ” АД – Пловдив;
  15. Анализ на финансово-икономическото състояние за периода 1994 – 1996 г. на „КЦМ” АД – Пловдив;
  16. Финансово-икономически анализ за периода 1992 – 1994 г. и стратегия за развитието на „МДК” ЕАД – Пирдоп;
  17. Финансово-икономически анализ на „Асарел Медет” АД – Панагюрище за периода 1995 – 1997 г. и бизнес оценка на дружеството;
  18. Финансово-икономически анализ за периода 1992 – 1994 г. и стратегия за развитието на „Асарел Медет” АД – Панагюрище;
  19. Финансов анализ на „Кремиковци” ЕАД – София и стратегия за развитие по данни на ТС Банк.