Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е създадена с решение на настоятелството на ВУЗФ от 25.10.2017 г.

МИСИЯ

Мисията на ЛНПИ е да определя и осъществява политики в областта на научно-приложните изследвания във ВУЗФ и да подпомага активно икономическото, социалното и политическото развитие на страната.

 

ЦЕЛИ

Стратегическата цел на ЛНПИ е постигане на по-добра национална и международна експозиция на ВУЗФ, както и повишаване на неговия престиж и авторитет, като един от водещите частни университети в България и Югоизточна Европа.

Основните цели на ЛНПИ са:

  1. да допринася за изграждането на капацитет на академичния състав на ВУЗФ за осъществяване на научно-приложни изследвания в различни области, свързани с образователния и изследователския профил на висшето училище;
  2. да служи като интелектуална банка от идеи за конкретни разработки по важни икономически, социални и политически въпроси за страната;
  3. да осъществява трансфер на знания от и на националния и международния научно-технически пазар;
  4. да предоставя възможности за съвместни научно-приложни изследвания с образователни и научни институции в страната, Европейския съюз и извън него;
  5. да осъществява научно-приложно и практически насочено сътрудничество с национални и международни бизнес партньори;
  6. да засилва екипността при извършването на научно-приложни изследвания и участието на студенти и докторанти във ВУЗФ в такива изследвания, както и връзката между тях и образователната дейност във висшето училище;
  7. да активира участието на академичния състав на ВУЗФ в научно-приложни изследвания и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и национални и международни донорски организации;
  8. да съдейства за повишаване качеството на научните изследвания във висшето училище и по-тясното им обвързване с потребностите на практиката;
  9. да организира и провежда обществено значими форуми с научно-приложен характер и публикуване на материалите от тях;
  10. да популяризира резултатите от научно-приложните изследвания във висшето училище сред широката общественост.