Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на Лъчезар Борисов

     

На 31 юли 2020 г. във ВУЗФ се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“.

Докторантът в самостоятелна форма на обучение Лъчезар Борисов, министър на икономиката на Република България, защити успешно своята дисертация в професионално направление 3.8. Икономика по акредитираната докторска програма „Финанси, застраховане и осигуряване“.

Темата на дисертацията е „Икономическа ефективност от сливанията и поглъщанията в българската банкова система”. Научен ръководител е проф. д-р Даниела Бобева.

Доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ, връчи дипломата за доктор по икономика на Лъчезар Борисов в присъствието на членовете на научното жури: проф. д-р Огняна Стоичкова, проф. д-р Искра Христова-Балканска, проф. д-р Мария Видолова, доц. д-р Ирина Казанджиева. Доц. д-р Радостин Вазов взе участие онлайн в защитата.

Leave a Comment