Становище на доц. д-р Любка Ценова, VUZF Lab, по к. д. № 14/19 г. за установяване на противоконституционност на чл. 102, ал. 4 от Закона за данъка върху добавената стойност

На сайта на Конституционния съд на Република България беше публикувано становище на доц. д-р Любка Ценова, член на екипа на VUZF Lab, във връзка с  № к.д. 14/2019 г. по искане от Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 102, ал. 4 от Закона за данъка върху добавената стойност (Обн., ДВ, бр. 63 от 4 Август 2006 г., посл. изм. и доп. бр. 33 от 19 Април 2019 г.).

Становището е изготвено в отговор на отправена от Конституционния съд покана до доц. Ценова. Можете да го видите на http://www.constcourt.bg/bg/Cases/Details/569

Leave a Comment