Годишна научна конференция на Висшето училище по застраховане и финанси

На 12 декември 2019 г. във Висшето училище по застраховане и финанси се проведе традиционната Годишна научна конференция. Програмата включваше 26 доклада.

Конференцията беше открита от проф. дпн Сава Гроздев, зам. ректор по научната дейност и докторантското обучение във ВУЗФ.

Тя протече в две сесии с участието на преподаватели, докторанти и студенти от ВУЗФ, Русенски университет „Ангел Кънчев“, БСУ „Черноризец Храбър“ и ERP Academy.

Сред най-интересните доклади бяха тези на проф. д.ик.н. Методи Христов – „Участие на държавите от Европейския съюз в разпределението на БВП“, проф. д-р Виржиния Желязкова – „Устойчиви и отговорни инвестиции – съвременни тенденции в ЕС“, проф. д-р Боян Дуранкев – „Преходът – успехи и провали“, проф. д-р Емилия Миланова – „Базел 4 и влиянието му върху банките в България“, проф. д-р Али Вейсел – „Лицензиране на счетоводителите“, доц. д-р Станислав Димитров – „Pension Wealth in the European Union – tendencies, problems and solutions“, доц. д-р Ирена Маркова – „Социално-икономически и организационно-правни затрудняващи фактори при застраховането на екологични рискове с техногенен характер“, доц. д-р Теодора Лазарова – „Икономически аспекти на отдалечените работни места“ и доц. д-р Григорий Вазов, проф. дпн Сава Гроздев и доц. д-р Любка Ценова – „Теоретично изследване и прогноза за развитие на кръговата икономика за някои отрасли в Република България“.

Доклад на тема „Финансиране на селското стопанство в България чрез националните доплащания от държавния бюджет“ изнесе   д-р Валентин Бошкилов, постдокторант на ВУЗФ. Много интересни дискусии предизвикаха докладите на докторант Таня Генова и кандидат-докторант Пънар Кязим.

Впечатляващо беше участието на студенти на ВУЗФ с интересни и на високо научно ниво доклади: Мартин Наков, Антония Димитрова, Христо Енев, Йоанна Новак, Божидара Николова, Никол Траянова и Алекс Илиев.

Leave a Comment