VUZF Lab излезе със становище по Проекта на ЗИД на Закона за висшето образование

VUZF Lab изпрати становище до Съвета на ректорите на висшите училища в Република България по Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, внесен от Министерския съвет в Народното събрание на 12.08.2019 г.

VUZF Lab като цяло подкрепя внесения законопроект и предлага следните конкретни промени:

  1. По § 1. Предлагаме нова ал. 5 на чл. 7 да отпадне, тъй като тя би лишила висшите училища от допълнителни приходи, което може да се отрази неблагоприятно върху техните бюджети. Предлагаме да не се заплаща такса само за издаваните от висшите училища европейски дипломни приложения, което може да се конкретизира в ал. 2 на чл. 7 чрез добавяне в края на алинеята на израза „без заплащане на такса”.
  2. По § 8. В новия чл. 17а да се конкретизира по-добре какво означава „значим принос”.
  3. По § 12. Добавеният текст е неясен и трябва да се прецизира.
  4. По § 13. В ал. 3 думата „състав” да се замени със „съвет”, изразът „от състава на Академичния съвет” да се заличи, а в края на алинеята да се добави израза „от състава на Общото събрание”, за да има еднаквост с възприетия подход във второто изречение на § 10, ал. 3.
  5. По § 15, т. 12. В края на точката да се конкретизира, че това се отнася за държавните висши училища.
  6. По § 19, т. 2. Запетаята трябва да се постави след думата „научноизследователска”.
  7. По § 17, ал. 2, т. 5, § 28, ал. 1 и буква „б” и § 29, ал. 2, т. 5 думата „образователно” да се заличи, а предлогът „на” да се замени със „за”, както е в § 25, ал. 2 и § 27, свързан с промяната на чл. 77, ал. 1 от ЗВО

Пълният текст на становището на VUZF Lab можете да видите ТУК.

Leave a Comment