VUZF Lab и Съюзът на юристите в България организират практически семинар на тема: „Управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – предизвикателства пред съдебната практика“


VUZF Lab и Съюзът на юристите в България организират практически семинар на тема: „Управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – предизвикателства пред съдебната практика“.
Лектор на семинара е Соня Янкулова, съдия във Върховния административен съд.

Семинарът ще се проведе на 28 юни 2019 г. от 9.00 до 16.30 часа във ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. “Гусла” № 1.

Начало на регистрацията: 8.30 ч.

По време на семинара ще бъде разгледана действащата правна уредба, отнасяща се до управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и актуални съдебни актове (решения и определения), постановени по възникнали спорове.

В програмата на семинара е предвидено разглеждане на три водещи аспекта от прилагането на нормативната уредба, които се отнасят до управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове:

  • предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП)
  • верификация на разходите
  • ред за извършване на финансови корекции

Участниците в семинара ще бъдат запознати с изискванията, които трябва да бъдат спазени в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Ще бъдат разгледани изискванията за верификация на разходите. Наред с целта на процедурата по верификация, участниците ще бъдат запознати с:

  • основанията за отказ от верификация
  • изискванията към акта за отказ от верификация на разходите
  • правомощията на съда при оспорване на този акт от засегнатите страни

По време на семинара ще бъдат разгледани основанията за извършване на финансови корекции, видовете финансови корекции, органите, които са упълномощени да извършват финансови корекции и водещата съдебна практика при възникнали спорове.

Самостоятелно място ще бъде отделено и на някои примери с предизвикателства от практиката на бенефициенти при спорни моменти в хода на изпълнение на договорите за БФП при проверката по Искания за плащания и верифициране на разходи от бюджета на проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Програма на семинара можете да видите ТУК.

Семинарът е предназначен за всички, които управляват средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, бенефициенти и кандидат-бенефициенти, експерти от управляващите органи, специалисти от министерства, агенции, общини, юрисконсулти, адвокати, счетоводители, данъчни консултанти, одитори, инвестиционни посредници и други.

Такса за участие: 88 лв.

Заявки за участие се изпращат до 27 юни чрез попълване на регистрационната форма на адрес: https://vuzflab.eu/registration/ и заплащане на таксата за участие на посочената в нея банкова сметка.

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 803, 0884 591 822, е-mail: info@vuzflab.eu.

Медийни партньори:

  

Leave a Comment