VUZF Lab и Съюзът на юристите в България проведоха практически семинар за мерките срещу изпирането на пари

На 19 май 2019 г. във ВУЗФ се проведе специализиран семинар на тема: „Мерките срещу изпирането на пари, отнасящи се до замразяването и отнемането на активи в контекста на националното право и на правото на ЕС“, организиран от Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ VUZF Lab и Съюза на юристите в България.

Лектор на семинара беше Сава Петров, прокурор във Върховната касационна прокуратура.

Сред основните теми, които бяха  разгледани по време на семинара са:
-> правната уредба на противодействието срещу изпирането на пари в контекста на международните  договори, по които България е страна, актовете на ЕС, задължаващи държавите членки да предприемат необходимите мерки;  разпоредбите на  националното  законодателство;
-> способите за осъществяване на международно правно сътрудничество по наказателни дела  при разследване на изпиране на пари и ролята на националната прокуратура;
-> способите за замразяване и отнемане на имущество, прилагани в България в контекста на международното правно сътрудничество в борбата срещу изпирането на пари.

Посочено бе, че началото на мерките срещу изпирането на пари е поставено  с  Виенската конвенция през 1988 г., която задължава държавите, които са я подписали  да криминилизират изпирането на пари, придобити от престъпления, свързани с наркотици. От средата на 90-те години на миналия век правото на ЕС задължава държавите членки да предприемат необходимите законодателни  мерки  с пакет от актове, към които се отнасят Рамкови решения, Регламенти и пет Директиви. На национално ниво в България, началото на законодателните мерки срещу изпирането на пари е поставено през 1997 г. с приемането на чл. 253, 253а и 253б от Наказателния кодекс. Впоследствие са приети редица нормативни актове, основният от които е,  Законът за мерките срещу изпирането на пари, претърпял три основни редакции към момента.

Разгледани бяха способите за осъществяване на международноправно сътрудничество в борбата срещу изпирането на пари между националната прокуратура и прокуратурите на другите държави членки на ЕС. Участниците в семинара бяха запознати  с действията, които българската прокуратура предприема при получаване на молба за правна помощ от чужбина.  Бяха посочени  стъпките, които прокуратурата следва при  получаване на новия документ Европейска заповед  за разследване по наказателни производства за изпирането на пари. Бяха изследвани условията за признаване и изпълнение на Европейската заповед за арест в България, както и условията за отказ и отлагане на изпълнението на такава заповед. Бяха анализирани изискванията за прилагане и приемане на съвременни разследващи действия като разпит чрез видеоконференция или аудиовизуално предаване и получаване на информация чрез банкови и други финансови сметки. Беше посочен редът за прилагане на  способите  събиране на доказателства в реално време и прихващане на електронни съобщения. Бяха проследени способите за защита на лицата, срещу които е издадена Европейската заповед за разследване по наказателни производства.

По време на семинара бяха разгледани и способите за замразяване и отнемане на имущество, които се прилагат от органите на прокуратурата. Беше изяснена ролята на органите на прокуратурата на етап висящо наказателно производство както в досъдебна, така и в съдебна фаза. Разисквана бе компетентността на прокуратурата за замразяване и отнемане на имущество, както при „входящи“, така  и при „изходящи молби“ за правна помощ. Разисквани под формата на въпроси бяха конкретни действия, които да се предприемат от контролиращите органи, извън системата на прокуратурата, както и  прилагането на практика на формите за взаимодействие.

Провеждането на практическия семинар е част от серията обучения по актуална съдебна практика във финансовата област, които VUZF Lab и Съюзът на юристите в България инициираха в началото на 2019 г. Тяхната цел и мисия е да подпомогнат работата на практикуващите юристи и икономисти, като поднесат фокусирано практическо знание и обединят различни казуси и техните решения.

Следващият специализиран семинар, който ще проведат VUZF Lab и Съюзът на юристите в България, е на 28 юни 2019 г., а неговата тема е “Управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – предизвикателства пред съдебната практика”. Лектор на семинара ще бъде Соня Янкулова, съдия във Върховния административен съд.

Медийни партньори на семинарите са:
  

Leave a Comment