ISBN 978-619-7622-52-2

Перспективи за реформиране на висшето образование в България

Даниела Караангова

Резюме

Книгата разглежда въпроса за профилирането на висшите училища н изследователски и образователни. Тенденция, зародила се в развитите страни, днес е актуална тема и в развиващите се страни, които принудени от глобализацията стандартизират и адаптират образователните си системи към чуждестранни модели. Целта на изследването, представено в тази монография, е да анализира дали и доколко въвеждането на тази реформа е успешно и ефективно. Какви са факторите, които определят нейния успех и какъв ефект постига тя? За да получим отговор на тези въпроси, в тази книга изследваме казуса на българската система на висше образование. Резултатите и изводите от това изследване се базират на 46 задълбочени интервюта с 53 участника от системата на висшето образование в България, които могат да бъдат организирани в три групи: преподаватели, висш и среден университетски мениджмънт и експерти/политици). Изводите, относно прилагането на тази реформа, до голяма степен се отнасят до цялостния подход при реформиране на висше образователната система след началото на прехода.

 

 

 

 

 

 

 

 


ISBN 978-619-7622-53-9

Ролята на Висшето образование за трансформацията на българската икономика

Даниела Караангова

Резюме

Българската държава си поставя амбициозната цел да трансформира икономиката си в интелигентна до 2030г. Интелигентната икономика по правило се базира на наука и знание, а висшите училища и научно-изследователските центрове играят ключова и основна роля в този вид икономики. Поради тази причина тази книга изследва предприемаческата среда в България, съществуващите национални стратегии и финансови и законодателни политики по отношение на висшето образование и науката. Резултатите от изследването показват, че голяма част от стратегическите цели са нереалистично поставени, неизпълними в зададения срок или не са подкрепени от реална политика. Нещо повече, липсва системен подход и лидерство, които да мотивират и ангажират обществото, системните действащи лица и институциите в постигането на зададената визия и стратегически ценности. Въз основа на тези резултати, този научен труд предлага концептуален модел, предлагащ алтернативен подход и философия за осъществяване на трансформация в системата на висшето образование и науката.

 

 

 

 

 

 


ISBN 978-619-7622-48-5

 

ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ПРОМЯНА

Теодора Лазарова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISBN 978-619-7622-44-7

Токсичното лидерство в организацията

ас. д-р Виктория Гацова

Настоящата монография насочва вниманието към деструктивните модели на поведение на ръководителите, които водят до неефективни управленски практики. Трудът изследва задълбочено проблема за токсичното лидерство в организацията, като разглежда и анализира основни теоретични постановки и емпирични данни, свързани с изследвания конструкт. Монографията представя същността и спецификите на токсичното лидерство, като поставя акцент върху т.нар. „токсичен триъгълник“. Изследователският интерес се насочва към изграждане на психологическия образ на деструктивния ръководител и проучване на някои от типовете токсични лидери. Подробно са разгледани разрушителните последствия от прилагането на токсични модели на управление. Поставен е акцент върху необходимостта от преодоляване на проблема и за тази цел е създаден авторов модел за справяне с токсичното лидерство в организацията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISBN 978-619-7622-47-8

Кризисен мениджмънт в туризма в условията на Ковид-19

ас. д-р Радостина Димитрова

Монографията разглежда туристическия бизнес като един от най-силно засегнатите от пандемията Ковид-19 с отчетен огромен спад в международното търсене, вследствие на глобалните ограничения за пътуване. Негативните последици от тази безпрецедентна здравна криза върху туризма е тема с изключителна важност и актуалност, тъй като индустрията пострада негативно в резултат на наложените локдауни, забрани за пътуване, предупреждения за безопасност и мерки за социално дистанциране. Трудът проследява влиянието на глобалната здравна криза върху подсектори като хотелиерството, туроператорската, турагентската дейност и крайните туристически дестинации. Изследването подчертава необходимостта от търсене на стратегии за кризисен мениджмънт, които да бъдат предприети от туристическите организации в отговор на пандемията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISBN 978-619-7622-34-8

The personality and organisational constructs of systems thinking

Daniela Bariakova-Karaangova

This book introduces a brand-new theory about the factors impacting the systems thinking ability of individuals by proposing the personality profile of systems thinkers as well as the type of organisational cultures which stimulate systems thinking. This statistical study is built on the collection of 353 questionnaires from managers from Bulgaria and the UK. The research participants were representatives of the three sectors (public, private and non-for profit) and nineteen industries. The measurement of the relationship between systems thinking, the personality traits of individuals and the organisational culture is based on Goldberg“s big five personality scale and Pors“s theory of organisational culture. Results of the study revealed that only two out of the five personality dimensions have an impact on the systems thinking ability of individuals. At the same time, organisational culture has a significant impact on systems thinking, Yet, whether this impact is positive or negative fully depends on the type of organisational culture.

 

 

 

 

 


ISBN 978-619-7622-38-6

 

 

Климатични промени

Сборник с доклади на студенти от ВУЗФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISBN 978-619-7622-40-9

Ролята на публичните финанси за прехода към зелена икономика и устойчиво развитие на България през 2021-2027

Яна Пальова

Яна Пальова е доктор по икономика, консултант по публични финанси на Международния валутен фонд и главен асистент в Института за икономически изследвания при Българска академия на науките.

Изследването в монографията е посветено на значимата за България и останалите държави от Европейския съюз (ЕС) проблематика на предизвикателствата пред публичните финанси за устойчивото развитие в условията на прехода към зелена, климатично неутрална икономика до 2050 г.

Основавайки се на теоретичните подходи към устойчивото развитие и зеления преход авторът по същество фокусира изследването върху сравнителния анализ на еволюцията на теориите за зелената икономика и ролята на публичните финанси за икономическия растеж, както и механизмите, инструментариума и алтернативните подходи при прилагането на средства на ЕС и съвременни финансови инструменти за стимулиране на трансформацията към зелена икономика.

 

 

 

 

 

 


ISBN 978-619-7622-41-6

Управление на иновациите в туристическата индустрия в перспективата на XXI век

Радостина Димитрова

Монографията разглежда иновациите в туристическата индустрия като решаващ източник на конкурентно предимство в непрекъснато променящата се пазарна среда. Акцент е поставен върху необходимостта от идентифициране на трансформациите и тенденциите в туристистическия бизнес с цел изясняване на ефективни практики за управление на иновациите. Откроени са областите на иновации в туризма и на тази база е разработен авторов модел за управление на иновациите в туристическите организации.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ISBN 978-619-7622-33-1

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И КОНТРАПРОДУКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Виктория Гацова

Резюме

Настоящата монография представлява задълбочено изследване на стреса на работното място и връзката му с контрапродуктивните трудови поведения на служителите.

Професионалният стрес е неизменна част от организационния живот. Трудът акцентира върху сериозността на този проблем и необходимостта от управлението му. За тази цел е важно ръководителите да познават същността на стреса, да придобият умения за идентифициране на стресорите и тяхната интензивност, както и да прилагат разнообразни организационни стратегии за редуцирането му.

Специално внимание се обръща на един от негативните резултати от преживяването на високи нива на стрес, а именно контрапродуктивното трудово поведение, насочено към причиняване на вреда на служителите и/или на организациите.

За задълбоченото проучване на проблема за стреса в работата и дименсиите на контрапродуктивното поведение са представени и анализирани теоретични постановки и данни от изследвания. Също така е проведено емпирично изследване, което разкрива интересни взаимовръзки между конструктите.

 

 

 


 

ISBN 978-619-7622-37-9

ТЪРГОВЦИ НА СТРАХ

Красимира Найденова

„Според изследователите страхът е в обществата отдавна, но преобразуването на „джунглата“ – от натурална за пещерния човек в обществена за съвременния, заменя ограничените страхове от природата с практически неограничените по съдържание и форма социални страхове. Социалните страхове пораждат нови социални конструкции и среда – такива са социалната паника, културата на страха, политиките на страха, ерата на безпокойството, животът в риск и като жертва, културата на ограниченията, а наличието им логично (за финансистите) поставя въпросите за парите за страх и от страх, и за търговците на страх.“

 

 

 

 

 

 

 


 

ISBN 978-619-7622-43-0

 

БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

Ясен Димитров

 

Монографията представя един теоретичен обзор на няколко ключови теории от обхвата на Бизнес психологията,  описващи различни аспекти на организационния живот. В нея се обръща внимание на концепции като организационна култура и климат, мотивация, ангажираност, емоционална интелигентност, разговорна интелигентност и кланово лидерство. Понятията се разглеждат от гледна точна на организационната ефективност и се предлагат различни подходи за нейното подобряване, чрез конкретни действия в сферата на управлението на човешкия капитал.

 

 

 

 

 

 


 

ISBN 978-619-7622-36-2

Бюджетното управление в оперативните организации в обществена полза

(книга на базата на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“)

Джеймс Йоловски

В книгата се изследва бюджетирането като средство за максимизиране на социалното въздействие на организациите в обществена полза чрез финансовия мениджмънт. Разгледани са ценностите, организационната култура и административно-организационната рамка в нестопанския сектор, като е представен сравнителен анализ на нестопанските организации и социалните предприятия.

Анализиран е моделът „разходи за периода“ като възможност за оценка на дейността чрез ефикасността. В книгата е предложена матрица за оценка на несъвършенствата на традиционното бюджетиране, относими към организациите в обществена полза. Изследван е ефектът от феномена „бюджетни игри“ в сектора.

Отправени са препоръки за повишаване на прозрачността на организациите в обществена полза. Предложени са модели за управление на ликвидността чрез планиране на целеви резерви, за планиране на финансирания в условия на несигурност, както и методика за съставяне на оперативни бюджети. Те са апробирани чрез емпирично анкетно проучване.

 

 

 


 

ISBN 978-619-7622-27-0

Промени в туристическото предлагане в условията на глобализация

Радостина Димитрова

Книгата разглежда туристическото предлагане в ролята на катализатор на динамичен световен растеж. Специално внимание е отделено на теоретичните основи, върху които се базира изследването.

Акцент е поставен върху ключовите особености и тенденции в развитието на туристическото предлагане. Разгледани са водещи промени през призмата на туристическото предлагане в избрани световни дестинации. Откроени са възможностите за подобряване на туристическото предлагане с акцент върху дестинация България и дестинация Гърция. Разработен е авторов модел за управление на промените, който може да бъде директно приложен от организациите в туристическото предлагане.

 

 

 

 

 

 


 

ISBN 978-619-7622-26-3

Реалности и предизвикателства пред уебсайтовете на българските компании

Михаела Методиева Михайлова

Резюме

Динамичността на пазарите и глобализацията са основните тенденции и движещият механизъм за компаниите да прилагат нови подходи и да възприемат нови практики в своята дейност. До голяма степен, тези нови практики се състоят в трансформирането на аналогови данни в дигитални, на изместването на физически процеси в дигитални, поради все по-голямата роля на дигитализацията в ежедневието на бизнеса и отделния човек. И ако в последното десетилетие това се случваше с предвидим и планиран ритъм, то световната пандемия ускори тези темпове до такава степен, че много компании не успяха да издържат и бяха изхвърлени от пазара.

В условия на пандемия, дигитализацията наред със своите вътрешни и външни проявления, позволи да се запазят съществуващите навици за отношения между потребители и компании, но с променен формат. Настоящата книга разглежда и изследва външните проявления на дигитализацията в Интернет – в частност уебсайтовете на българските компании като част от онлайн присъствието и фирмената идентичност, и като част от дигиталния маркетинг. На база резултати от паралелни емпирични изследвания, проведени сред компании и потребители с умения да влизат в Интернет, се проследява как дигитализацията като тенденция е повлияла българските компании и техните уебсайтове, какви са потребителските предпочитания и схващания при използването на уебсайтове и къде са пресечните точки между реализираното от компаниите и предпочитаното от потребителите.

Книгата е актуална поради нарастващата роля на дигитализацията, навлизането на Интернет в ежедневието, както поради и обективната необходимост от развиване на адаптивни умения от компаните в турболентната и динамична конкурентна среда в днешно време.

 

 


 

ISBN 978-619-7622-22-5

Фискални стимули и ефекти от европейските структурни фондове и политики в Централна и Източна Европа

Яна Пальова

Резюме

Яна Пальова е доктор по икономика, консултант по публични финанси на Международния валутен фонд и главен асистент в Института за икономически изследвания при Българска академия на науките.

Настоящият труд разглежда най-новите законодателни инициативи за реформиране на координацията, мониторинга и макроикономическото управление на риска в ЕС и усъвършенстваната фискална рамка от Маастрихт след глобалната криза от 2008 г, отражението върху националните фискални политики на страните от Централна и Източна Европа преди пандемията от COVID-19.

 

 

 

 

 

 


 

ISBN 978-619-7622-19-5

Какво ни прави българи:

Разкриване психологическите маркери на българската национална идентичност.

Ясен Димитров

Резюме

Книгата разглежда въпроса за маркерите на българската национална идентичност, като цели да ги дефинира, изследва и разкрие. Текстът е организиран в пет части и следва няколко взаимосвързани логически нишки. В началото се прави кратък обзор на това как темата за българската национална идентичност е разглеждана от предходни автори и научни колективи. Поставя се и фокус върху изясняване на идентичността като научно понятие – включително индивидуална, групова и в последствие – национална. След това се представя теоретичният модел на В. Волкан, който извежда маркерите за идентичност на голямата група под формата на избрана групова травма и споделена гордост.

За повече информация y.dimitrov@vuzf.bg

 

 

 

 

 


 

ISBN 978-619-7622-21-8

КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ НА ОЦЕНКАТА НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

Станислав Димитров

Резюме

Настоящото изследване се фокусира върху факторите, които влияят върху прогнозиране дейността на пенсионна компания, както и върху най-декватните методи и техники за извършване на оценка на пенсионноосигурително дружество. Част от изследването е анализът на пазарна информация за сключени сделки по придобиване на акционерно участие в пенсионни дружества. Анализът включва анализ на чувствителността на цената спрямо промените в стойностите на основни параметри.

Авторът изследва проблематиката по допълнителното пенсионно осигуряване и дейността на пенсионноосигурителните дружества повече от 25 години, като повече от 10 г. работи в пенсионни компании, включително като изпълнителен директор. Станислав Димитров през последните дванадесет години управлява животозастрахователно дружество, опит, който е предпоставка за извършването на задълбочено и оригинално интердисциплинарно изследване. В книгата са анализирани голям брой източници на информация и данни за пенсионната система и финансовите институции в България.

 

 

 


ISBN 978-619-7622-25-6

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ

ДОЦ. Д-Р ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА

Умението за презентиране се възприема като критичен елемент на комуникационната компетентност на мениджъра. Презентационните умения обединяват способността да се убеждава, да се излагат факти и аргументи, за да достигат успешно комуникационните съобщения до по-голяма група от хора. Всеки мениджър може да развие тези умения, ако има достатъчно мотивация. Те се базират на индивидуални способности и зависят от личностни характеристики, опит и придобити умения.

Книгата се фокусира върху презентационните умения на мениджъри от практиката, които изпълняват задачи за презентиране, свързани с осъществяване на специфичните им мениджърските функции. В труда се представя авторска методика за усъвършенстване на индивидуални презентационни умения, която отчита личния профил и времевия ресурс на мениджъра и е основана на индивидуален подход в неговото последващо обучение.

 

 

 

 


ISBN 978-619-7622-18-8

КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ЙЕРАРХИЯ, ПРИЛОЖЕН В АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ 

КРАСИМИР ТОДОРОВ

Целта на настоящата книга е да предефинира утвърдения порядък и взаимовръзките между различните нива на корпоративна стратегия, бизнес стратегия и функционални стратегии в стремежа им за развитие на нов теоретичен модел на стратегическата пирамида, както и да изследва неговия ефект върху финансовите резултати на организацията. Разработката се различава от някои общи концептуални изследвания по няколко направления. На първо място, тя отхвърля широко възприетото твърдение, че оперативната стратегия, наред с тази на маркетинга, финансите, човешките ресурси, информационните технологии и т. н., е съставен елемент на функционалните стратегии, чиято функция се изразява предимно в подкрепа на бизнес стратегията. На второ място, тя поставя под съмнение валидноста на твърденията на признати международни представители на академичната мисъл по отношение на мястото на “оперативната ефективност и ефикасност” в рамките на стратегията. И на трето място, книгата предлага концептуална рамка, която трансформира теорията в практически модел, спазвайки специфичен последователен порядък. По тази причина, теоретичната среда ще бъде подложена на тест дали удовлетворява всички критерии за една “добра” теория. За целта оставяме читателя сам да прецени дали настоящите аргументи са представени достатъчно логично в подкрепа на новаторския стратегически модел, както и дали да приеме новоформулираната концептуална взаимовръзка между теорията, основана на пазара и теорията, основана на ресурсите, които въздействат по специфичен начин върху всяко отделно стратегическо ниво.

 


ISBN 978-619-7622-13-3

ПАРИЧНА И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ

Авторски колектив

Пред вас е уникално изследване на паричната и финансово-кредитната система на България от началото на прехода към пазарна икономика до наши дни. Уникалността е свързана с всеобхватността на изследването не само в исторически план, но и с амбициозността да се разкрие как работи тази система с всичките й елементи и как тя се вписва в общата икономическа система. Изключително интересна е и композицията на авторския колектив, съставен от установени учени в областта на икономиката и финансите, които съчетават академичната си кариера с активно участие в процесите, които изследват, тъй като са заемали най-високи позиции в Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и търговските банки. Тази сплав от академичност и практически опит придава на изследването достовереност, основана на вдъхновението и драматизма на преживяното вътре в системата. Представена е дискусията и позициите на установени български и чуждестранни автори по темите.

 

За повече информация как можете да закупите електронно издание на книгата, се свържете с нас на тел. 02 40 15 830 или ни пишете на еmail: rzlatkova@vuzf.bg.

 

проф. д-р Даниела Бобева

ръководител на научния колектив

 


СЪВРЕМЕННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ

Валентина Григорова-Генчева

В тази монография искам да представя по увлекателен и разбираем начин съвременните и традиционните възможности за инвестиции в благородни метали. Зачестилите кризи в световната финансова система, заплахата от тероризъм през последните десетилетия, както и пандемията КОВИД 19 в наши дни, карат хората да търсят гарантирана стабилност и доходност за авоарите си, увереност, че ще ги запазят в бъдещето.

 

 

 


ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ

Авторски колектив

Монографията „Основни характеристики на финансовата политика на България“ е разработена под научното ръководство на проф. д-р Али Вейсел и доц. д-р Десислава Йосифова. Рецензенти са проф. д.ик.н. Методи Христов и проф. д-р Емилия Миланова.

Книгата включва четири глави:

 • Управление на паричната маса в България, разработена от д-р Джеймс Йоловски, главен експерт във Фискалния съвет на България;
 • Фискална политика на България, разработена от Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България;
 • Бюджетът на България: тенденции и резултати, разработена от проф. д-р Любка Ценова – ВУЗФ, гл. ас. д-р Мария Паскалева – ЮЗУ Благоевград и д-р Теодора Динова – Американски университет в България;
 • Някои проблемни области на финансова отчетност, като част от цялостната финансова политика, разработена от проф. д-р Али Вейсел – ВУЗФ, доц. д-р Десислава Йосифова – ВУЗФ и гл. ас. д-р Бисер Райнов – ВУЗФ.

В резултат на изследванията са направени редица заключения и препоръки, някои от които са следните:

 • налагането на отрицателна лихва по свръхрезервите от 2016 г. насам не може да се възприеме за пълноценен монетарен инструмент, но тази мярка има стимулиращ ефект за кредитна експанзия;
 • съчетаването на строга бюджетна дисциплина и структурни реформи, са в основата на изпреварващите икономически резултати, макар невинаги политически да са печеливши;
 • добрата политика се прави през разходите и не е ефективно използването на данъците за решаване на социални проблеми;
 • пред данъчната система на България стоят редица предизвикателства и решението е промяна в данъчната система, което може да допринесе за повишаване на доходите на населението;
 • митата все повече губят фискалния аргумент за тяхното прилагане, но продължават да са инструмент в международни търговски войни чрез прилагане на протекционистични мерки и политики;
 • вниманието на публичната власт трябва да се съсредоточи не само върху минимизирането на държавните разходи, а да се прилага интегриран подход за подобряване функционирането на държавните институции и повишаване ефективността при производството на публични блага и услуги в условията на ограничен обем на приходите;
 • банковата система не може да изпълнява пълноценно задачата си за ограничаване на асиметрията на информацията в икономиката ако не функционират адекватно другите характеристики на пазарната икономика – основно информационната (в лицето на счетоводната) и правната система (в лицето на институционална защита на имуществените права);
 • българското счетоводно законодателство съответства на световните стандарти и европейските изисквания, което е предпоставка за съставяне на достоверни и уместни финансови отчети; въпреки това повече от половината предприятия съставят финансови отчети, които дори по форма не съответстват на стандартите;
 • за подобряване качеството на финансовата отчетност в България се изисква основаване на отделна професионална организация на счетоводителите или приемането на членове, които не са одитори в Института на дипломираните експерт-счетоводители.

ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД.

ПОГЛЕД КЪМ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ – ОТ ПОСТСОЦИАЛИЗЪМ КЪМ ИНТЕГРАЦИЯ В ЕС (1990-2020 г.)

Авторски колектив

Българският преход към демокрация и пазарна икономика обединява икономически, исторически и политически процеси, които винаги са били обект на интерес за редица изследователи след 1989 година. Настоящата книга проследява историята на динамичните събития по време на прехода в исторически и геополитически план – от общия обзор на прехода, приватизация и поява на частната инициатива, до макроикономическото развитие на България като резултат от икономико-политическите трансформации през последните 30 години. Особенно ценно е изследването на ефектите на макрорамката върху сближаването на българската икономика с европейската в смисъла на номинарната и реалната конвергенция, като се анализират общите макроикономически показатели в сравнителен план с Полша, Чехия и Румъния. Последната част от книгата е посветена на българския държавен дълг, като чрез исторически поглед върху нивата, структурата и характеристиките на българските публични дългове се оформят изводи за цялостното социално-икономическо развитие на страната. Така структуриран, анализът ще бъде изключително интересен както за учени, изследователи, икономисти и политици, така и за по-широк кръг читатели.

 

 

 


УСТОЙЧИВОСТ НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА – ДЪЛГОСРОЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ

(онтологични и емпирични основания)

Авторски колектив

През последните години все повече се говори за необходимостта от осигуряването на устойчивост на финансовата система. Това се налага особено поради засилващото се въздействие върху икономическите екосистеми от страна на екологичните проблеми и мащабните изменения, които настъпват в тях по линия на климатичните промени. Тези феномени на съвременността оказват влияние върху всички сфери на икономическия живот и постепенно налагат предефиниране на познатите модели, по които сме свикнали да работим.

Какво обаче трябва да разбираме под „устойчивост на финансовата система“?

Изследването, което е представено в тази книга, има за цел да илюстрира някои основни ракурси на съвременните представи за устойчивост на финансовата система от различни аспекти. Авторският колектив предлага еклектичен и интердисциплинарен подход към проблема с устойчивостта. Изследването е структурирано в три глави. Първа глава започва с представянето на концепцията за кръговата икономика като новия модел на дългосрочна устойчивост, към който се стремят Европа и светът и продължава с разглеждането на тази проблематика от гледната точка на нашата страна. Втората глава е посветена на някои представи за устойчивите финанси като гръбнака на устойчивото развитие и кръговата икономика. Във фокуса на третата глава е поставена ролята на мениджмънта и регулациите за постигането на устойчивост на финансовата система.

 

С този подход вярваме, че предлагаме един нов, нетрадиционен поглед към съвременните представи и конотации на устойчивостта на финансовата система.


РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1990-2020 г.
(състояние, проблеми и предизвикателства)
проф. д-р Йордан Христоков
доц. д-р Бисер Петков
доц. д-р Станислав Димитров

Книгата „Развитие на социалното осигуряване в Република България за периода 1990 – 2020 г. (състояние, проблеми и предизвикателства)“ представлява част от поредицата задълбочени изследвания на ВУЗФ Лаб с акцент върху функционирането и управлението на осигурителната и пенсионната система в България.

Изследването е разработено в три глави. Обект на първата глава с автор проф. д-р Йордан Христосков са състоянието и развитието на държавното обществено осигуряване, като фокус е поставен специално върху хронологията на непрекъснатите реформи – техните мотиви, съдържание и резултати.

Във втората глава с автор доц. д-р Бисер Петков са разгледани изграждането и развитието на втория стълб на пенсионната система и резултатите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване в периода 2000 – 2019 г.

Обект на трета глава с автор доц. д-р Станислав Димитров са състоянието и развитието на третия стълб на пенсионната система – капиталовото осигуряване за доброволна пенсия.

Изследването представя цялостна картина на развитието на осигурителната система в България в един некратък, тридесетгодишен период от време. През тези години в разглежданата област настъпват редица значими промени, които обуславят множеството проблеми, с които се сблъсква държавата, обществото и бизнеса и днес, и които ще представляват предизвикателство и за в бъдеще. Авторите са сред най-изявените специалисти по изследваната тематика в България. Анализирани са голям брой източници на информация и данни за пенсионната и осигурителната система в България. Особено ценно е представянето на критичен поглед към редица явления и събития в тази система, като авторите са участници в някои от тях и имат лични наблюдения върху това как са протичали.


ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ И ПАЗАРНА ОРИЕНТАЦИЯ ПРИ ФИРМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

д-р Михаела Михайлова

5.26% от компаниите, които прилагат директен маркетинг в България са напълно несъгласни с твърдението, че „реагират незабавно, ако конкурент започне кампания, насочена към потребителите им“, а 35,79% напълно се съгласяват, че в тяхната фирма „развитието и тенденциите на пазара се обсъждат поне веднъж на всяко тримесечие на срещи с различни отдели“.  Това са част от твърденията, формиращи концепцията за пазарната ориентация, свързана със събирането на информация както за пазара, така и за компанията, анализа й, а също и с вземането на решения за това какви действия трябва да се предприемат. Директният маркетинг пък предполага директна връзка с потребителя, без посредници и цели изграждане на дълготрайни взаимоотношения и лоялност, чрез похватите на персонализацията. Основна негова характеристика е съхраняването и анализирането на всяко взаимодействие с потребителя, с цел развиване на персонален подход и индивидуалност при общуването.

Настоящата книга разглежда пресечните точки между директния маркетинг и пазарната ориентация. В нея са коментирани още взаимозависимостите между нивата на пазарната ориентация и дейностите, свързани с директен маркетинг. Изводите са направени на база емпирично проучване сред 97 компании, опериращи на българския пазар.

 

 


ПЕРСОНАЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ КАТО ИЗТОЧНИК ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЕНСИОННОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
доц. д-р Станислав Димитров

Обект на монографичния труд „Персоналното пенсионно осигуряване като източник за увеличаване на пенсионното благосъстояние на населението в България и Европейския съюз“ е една неизменно актуална, но много често неоправдано пренебрегвана в общественото пространство в България тема – персоналното пенсионно осигуряване и възможностите, които то дава на всеки човек индивидуално и на обществото като цяло, за увеличаване на благосъстоянието.

Книгата е структурирана в четири глави. Изложението е обогатено с множество нагледни графични материали. Разгледани са целите и ролята на персоналното пенсионно осигуряване. На анализ са подложени механизмите на функциониране на пазара на този тип осигуряване. Иновативно са включени различните финансови аспекти на персоналното пенсионно осигуряване. Изследвани са очакваните резултати, разходите и ефективността при персоналното пенсионно осигуряване, инвестиционните рискове и др. В труда се разглеждат някои проблеми и перспективи пред развитието на персоналното пенсионно осигуряване. Анализът включва и паневропейският продукт за пенсионно осигуряване /ПЕПП/, който набира значимост за целия Европейски съюз.

 

 


СЪВРЕМЕННИЯТ ЛИДЕР

ВРЕМЕВА ПЕРСПЕКТИВА И УПРАВЛЕНСКИ СТИЛ

 д-р Виктория Гацова

„Съвременният лидер. Времева перспектива и управленски стил“ е теоретико-емпиричен труд, посветен на проблемите за лидерството и времевата насоченост на организационния лидер. Фокусът е върху изследване на конкретните времеви ориентации („негативно минало“, „позитивно минало“, „хедонистично настояще“, „фаталистично настояще“ и „бъдеще“), които в ролята си на предиктори детерминират трансформационните и транзакционните лидерски поведения.

Резултатите от проведеното емпирично изследване спомагат за по-задълбоченото разбиране на личностната предиспозиция „времева ориентация“, дообогатяват психологическия профил на организационния лидер и разширяват наличните емпирични данни, свързани с лидерството и връзката му с други конструкти

 

 

 


Изследване на ролята на контрола, вътрешния одит, финансовия одит и дейността по човешки ресурси в противодействието на измами

Анотация

„В монографията се съдържат научни и научноприложни резултати, които представляват принос в науката, най-съществените, от които са:

  • дефинирането на измамите в управлението на човешките ресурси и на инструментариум за противодействие;
  • изследване на ролята на вътрешния одит за противодействие на измамите;
  • дефиниране на измамите във финансовите отчети и на инструментариум за тяхното противодействие;
  • изследване на измамите във финансовите отчети в България;
  • дефиниране на измамите във финансовите отчети на застрахователните дружества и на инструментариум за противодействие;
  • представена е актуална информация за установените нередност в България и Европейския съюз по проекти, финансирани от европейски фондове.“
  • Проф. д-р Любомир Стефанов: „Определено считам, че монографичният труд „Изследване на ролята на контрола, вътрешният одит, финансовия одит и дейността по човешки ресурси в противодействието на измами“ може и трябва да бъде използван при създаването на различни програми за обучение и тренинг както в учебните заведения, така и на място в организациите на публичния и частния сектор.“
   Доц. д-р Димитър Динев
  • „Резултатите от изследването могат да се използват от ръководители на предприятия и от специалисти в областта на финансовия одит, вътрешния одит, счетоводството, контрола, експерти по човешки ресурси и експерти по сигурността. Те могат да се включат в учебните дисциплини по финансов одит, одит на човешките ресурси, счетоводство, управление, вътрешен контрол, вътрешен одит и др. Резултатите могат да бъдат използвани също от докторанти и студенти в магистърска степен на обучение.“
   Доц. д-р Яким Китанов