Изследване на ролята на контрола, вътрешния одит, финансовия одит и дейността по човешки ресурси в противодействието на измами

Изследване на ролята на контрола, вътрешния одит, финансовия одит и дейността по човешки ресурси в противодействието на измами

Анотация

В монографията се съдържат научни и научноприложни резултати, които представляват принос в науката, най-съществените, от които са:

  • дефинирането на измамите в управлението на човешките ресурси и на инструментариум за противодействие;
  • изследване на ролята на вътрешния одит за противодействие на измамите;
  • дефиниране на измамите във финансовите отчети и на инструментариум за тяхното противодействие;
  • изследване на измамите във финансовите отчети в България;
  • дефиниране на измамите във финансовите отчети на застрахователните дружества и на инструментариум за противодействие;
  • представена е актуална информация за установените нередност в България и Европейския съюз по проекти, финансирани от европейски фондове.“
  • Проф. д-р Любомир Стефанов“Определено считам, че монографичният труд „Изследване на ролята на контрола, вътрешният одит, финансовия одит и дейността по човешки ресурси в противодействието на измами“ може и трябва да бъде използван при създаването на различни програми за обучение и тренинг както в учебните заведения, така и на място в организациите на публичния и частния сектор.“
   Доц. д-р Димитър Динев

   „Резултатите от изследването могат да се използват от ръководители на предприятия и от специалисти в областта на финансовия одит, вътрешния одит, счетоводството, контрола, експерти по човешки ресурси и експерти по сигурността. Те могат да се включат в учебните дисциплини по финансов одит, одит на човешките ресурси, счетоводство, управление, вътрешен контрол, вътрешен одит и др. Резултатите могат да бъдат използвани също от докторанти и студенти в магистърска степен на обучение.“
   Доц. д-р Яким Китанов