УСТОЙЧИВОСТ НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА – ДЪЛГОСРОЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ

(онтологични и емпирични основания)

Авторски колектив

През последните години все повече се говори за необходимостта от осигуряването на устойчивост на финансовата система. Това се налага особено поради засилващото се въздействие върху икономическите екосистеми от страна на екологичните проблеми и мащабните изменения, които настъпват в тях по линия на климатичните промени. Тези феномени на съвременността оказват влияние върху всички сфери на икономическия живот и постепенно налагат предефиниране на познатите модели, по които сме свикнали да работим.

Какво обаче трябва да разбираме под „устойчивост на финансовата система“?

Изследването, което е представено в тази книга, има за цел да илюстрира някои основни ракурси на съвременните представи за устойчивост на финансовата система от различни аспекти. Авторският колектив предлага еклектичен и интердисциплинарен подход към проблема с устойчивостта. Изследването е структурирано в три глави. Първа глава започва с представянето на концепцията за кръговата икономика като новия модел на дългосрочна устойчивост, към който се стремят Европа и светът и продължава с разглеждането на тази проблематика от гледната точка на нашата страна. Втората глава е посветена на някои представи за устойчивите финанси като гръбнака на устойчивото развитие и кръговата икономика. Във фокуса на третата глава е поставена ролята на мениджмънта и регулациите за постигането на устойчивост на финансовата система.

С този подход вярваме, че предлагаме един нов, нетрадиционен поглед към съвременните представи и конотации на устойчивостта на финансовата система.


РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1990-2020 г.
(състояние, проблеми и предизвикателства)
проф. д-р Йордан Христоков
доц. д-р Бисер Петков
доц. д-р Станислав Димитров

Книгата „Развитие на социалното осигуряване в Република България за периода 1990 – 2020 г. (състояние, проблеми и предизвикателства)“ представлява част от поредицата задълбочени изследвания на ВУЗФ Лаб с акцент върху функционирането и управлението на осигурителната и пенсионната система в България.

Изследването е разработено в три глави. Обект на първата глава с автор проф. д-р Йордан Христосков са състоянието и развитието на държавното обществено осигуряване, като фокус е поставен специално върху хронологията на непрекъснатите реформи – техните мотиви, съдържание и резултати.

Във втората глава с автор доц. д-р Бисер Петков са разгледани изграждането и развитието на втория стълб на пенсионната система и резултатите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване в периода 2000 – 2019 г.

Обект на трета глава с автор доц. д-р Станислав Димитров са състоянието и развитието на третия стълб на пенсионната система – капиталовото осигуряване за доброволна пенсия.

Изследването представя цялостна картина на развитието на осигурителната система в България в един некратък, тридесетгодишен период от време. През тези години в разглежданата област настъпват редица значими промени, които обуславят множеството проблеми, с които се сблъсква държавата, обществото и бизнеса и днес, и които ще представляват предизвикателство и за в бъдеще. Авторите са сред най-изявените специалисти по изследваната тематика в България. Анализирани са голям брой източници на информация и данни за пенсионната и осигурителната система в България. Особено ценно е представянето на критичен поглед към редица явления и събития в тази система, като авторите са участници в някои от тях и имат лични наблюдения върху това как са протичали.


ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ И ПАЗАРНА ОРИЕНТАЦИЯ ПРИ ФИРМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

д-р Михаела Михайлова

5.26% от компаниите, които прилагат директен маркетинг в България са напълно несъгласни с твърдението, че „реагират незабавно, ако конкурент започне кампания, насочена към потребителите им“, а 35,79% напълно се съгласяват, че в тяхната фирма „развитието и тенденциите на пазара се обсъждат поне веднъж на всяко тримесечие на срещи с различни отдели“.  Това са част от твърденията, формиращи концепцията за пазарната ориентация, свързана със събирането на информация както за пазара, така и за компанията, анализа й, а също и с вземането на решения за това какви действия трябва да се предприемат. Директният маркетинг пък предполага директна връзка с потребителя, без посредници и цели изграждане на дълготрайни взаимоотношения и лоялност, чрез похватите на персонализацията. Основна негова характеристика е съхраняването и анализирането на всяко взаимодействие с потребителя, с цел развиване на персонален подход и индивидуалност при общуването.

Настоящата книга разглежда пресечните точки между директния маркетинг и пазарната ориентация. В нея са коментирани още взаимозависимостите между нивата на пазарната ориентация и дейностите, свързани с директен маркетинг. Изводите са направени на база емпирично проучване сред 97 компании, опериращи на българския пазар.

 

 


ПЕРСОНАЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ КАТО ИЗТОЧНИК ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЕНСИОННОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
доц. д-р Станислав Димитров

Обект на монографичния труд „Персоналното пенсионно осигуряване като източник за увеличаване на пенсионното благосъстояние на населението в България и Европейския съюз“ е една неизменно актуална, но много често неоправдано пренебрегвана в общественото пространство в България тема – персоналното пенсионно осигуряване и възможностите, които то дава на всеки човек индивидуално и на обществото като цяло, за увеличаване на благосъстоянието.

Книгата е структурирана в четири глави. Изложението е обогатено с множество нагледни графични материали. Разгледани са целите и ролята на персоналното пенсионно осигуряване. На анализ са подложени механизмите на функциониране на пазара на този тип осигуряване. Иновативно са включени различните финансови аспекти на персоналното пенсионно осигуряване. Изследвани са очакваните резултати, разходите и ефективността при персоналното пенсионно осигуряване, инвестиционните рискове и др. В труда се разглеждат някои проблеми и перспективи пред развитието на персоналното пенсионно осигуряване. Анализът включва и паневропейският продукт за пенсионно осигуряване /ПЕПП/, който набира значимост за целия Европейски съюз.

 

 


СЪВРЕМЕННИЯТ ЛИДЕР

ВРЕМЕВА ПЕРСПЕКТИВА И УПРАВЛЕНСКИ СТИЛ

 д-р Виктория Гацова

„Съвременният лидер. Времева перспектива и управленски стил“ е теоретико-емпиричен труд, посветен на проблемите за лидерството и времевата насоченост на организационния лидер. Фокусът е върху изследване на конкретните времеви ориентации („негативно минало“, „позитивно минало“, „хедонистично настояще“, „фаталистично настояще“ и „бъдеще“), които в ролята си на предиктори детерминират трансформационните и транзакционните лидерски поведения.

Резултатите от проведеното емпирично изследване спомагат за по-задълбоченото разбиране на личностната предиспозиция „времева ориентация“, дообогатяват психологическия профил на организационния лидер и разширяват наличните емпирични данни, свързани с лидерството и връзката му с други конструкти

 

 

 


Изследване на ролята на контрола, вътрешния одит, финансовия одит и дейността по човешки ресурси в противодействието на измами

Изследване на ролята на контрола, вътрешния одит, финансовия одит и дейността по човешки ресурси в противодействието на измами

Анотация

В монографията се съдържат научни и научноприложни резултати, които представляват принос в науката, най-съществените, от които са:

  • дефинирането на измамите в управлението на човешките ресурси и на инструментариум за противодействие;
  • изследване на ролята на вътрешния одит за противодействие на измамите;
  • дефиниране на измамите във финансовите отчети и на инструментариум за тяхното противодействие;
  • изследване на измамите във финансовите отчети в България;
  • дефиниране на измамите във финансовите отчети на застрахователните дружества и на инструментариум за противодействие;
  • представена е актуална информация за установените нередност в България и Европейския съюз по проекти, финансирани от европейски фондове.“
  • Проф. д-р Любомир Стефанов“Определено считам, че монографичният труд „Изследване на ролята на контрола, вътрешният одит, финансовия одит и дейността по човешки ресурси в противодействието на измами“ може и трябва да бъде използван при създаването на различни програми за обучение и тренинг както в учебните заведения, така и на място в организациите на публичния и частния сектор.“
   Доц. д-р Димитър Динев

   „Резултатите от изследването могат да се използват от ръководители на предприятия и от специалисти в областта на финансовия одит, вътрешния одит, счетоводството, контрола, експерти по човешки ресурси и експерти по сигурността. Те могат да се включат в учебните дисциплини по финансов одит, одит на човешките ресурси, счетоводство, управление, вътрешен контрол, вътрешен одит и др. Резултатите могат да бъдат използвани също от докторанти и студенти в магистърска степен на обучение.“
   Доц. д-р Яким Китанов