д-р Джеймс Йоловски

д-р Джеймс Йоловски

Джеймс Йоловски е доктор по икономика с дисертация в областта на управленското счетоводство и в частност – на бюджетирането. В УНСС придобива магистърска степен по счетоводство със специализация финансова отчетност. В рамките ѝ провежда кабинетно проучване в сферата на финансовите инструменти в University of Oxford. Бакалавърската му степен е в областта на финансите, като притежава и професионални квалификации по счетоводство и мениджмънт.

От 2018 г. д-р Йоловски заема позиция на главен експерт във Фискалния съвет на България, като анализира макроикономическата среда и ключовите компоненти на бюджета. Професионалният му опит включва също финансов мениджмънт и цялостно управление на проекти в частния и нестопанския сектор. Той е изградил експертни умения при определяне на ключови индикатори на представянето, анализ на ефикасност и ефективност, бенчмаркинг, оптимизация на разходи, управление на ликвидността и паричните потоци и мониторинг на бюджетното изпълнение.

Д-р Йоловски е хоноруван преподавател във ВУЗФ. Той е сертифициран преподавател по предприемачество от University of Warwick и Европейската комисия, както и от фондация KAUFFMAN. Той участва в различни комисии, сред които за провеждане на националното състезание по симулацията „Виртуално предприятие“ – към Министерство на образованието и науката, и за избор на проект за Европейските награди за насърчаване на предприемачеството (EEPA) – към Министерство на икономиката.

Редица проекти са реализирани под ръководството или с активното участие на д-р Йоловски. При изпълнението им той придобива широк опит в обучението на представители от различни сфери и възрастови групи – бизнес среди, предприемачи, преподаватели, студенти, ученици. Д-р Йоловски има редица публикации, които включват научни изяви, и е съавтор в колективи на одобрени от МОН учебници за средното образование. Той участва в множество форуми и семинари на международно ниво в сферите на финансите и образованието.

Избрани публикации

   “Теоретико-методологични аспекти на бюджетирането в организациите с нестопанска цел”, Дисертационен труд за придобиване на ОНС “Доктор”, 2019

   “От традиционно бюджетиране към система за безбюджетно управление: еволюция или революция при иновациите в управленските счетоводни модели” в “Катедра “Счетоводство и анализ” 1920 – 2017, Сборник научни статии”, Издателски комплекс УНСС, 2017, ISBN 978-619-232-021-8

   Статии в нереферирани издания

   “Анализ на социално-икономическото значение на организациите с нестопанска цел в България за периода 2008-2017 г.” в “Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят: Колективна монография”, УНСС, 2019 г. ISBN 978-619-232-208-3

   “Бюджет – ключов инструмент на финансовото управление”, “Пенсионно осигуряване и животозастраховане” в “Лични финанси: въведение”, 2018 г., София, Джуниър Ачийвмънт България, ISBN 978-954-8421-37-9

   “Анализ на ефективността и ефикасността на организациите с идеална цел”, Четиринадесета годишна международна научна конференция на младите учени  „Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят”, УНСС, ВУЗФ, 2018 г.

   “Подобряване на ликвидността в нестопанските организации чрез бюджетиране на стопанската дейност”, Тринадесетата годишна международна научна конференция на младите учени  „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят”, УНСС, ВУЗФ, 2017 г.

   “Предимства на методологията на смесеното обучение при преподаването на бюджетиране”, конференция “Смесеното обучение в българското образование” , JA България, СУ “Св. Климент Охридски”, 2017 г.

   “Особености на бюджетирането в нестопански организации”, Дванадесета международна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: наука и бизнес“, УНСС, ВУЗФ, 2016 г.

   Създаване на образователни ресурси с добавена реалност, финансиран от Samsung и осъществен от ф-я „Образование 5.0“

   Национално представително проучване на финансовата грамотност на българските ученици, осъществен от JA Bulgaria в партньорство с ОИСР и МОН

   Национално представително проучване на финансовата уязвимост на българските домакинства, финансиран от ф-я Metlife и осъществен от JA Bulgaria

   Кариерен форум „Професиите на бъдещето във финансово-счетоводната сфера“, осъществен от JA Bulgaria