проф. д-р Огняна Стоичкова

проф. д-р Огняна Стоичкова

Проф. д-р Огняна Стоичкова е завършила Санкт-Петербургския държавен университет по икономика, специалност Финанси и кредит.

През 1978 г. защитава дисертация на тема „Ролята на кредитно-разплащателния механизъм в народното стопанство на България“, под ръководството на проф. д-р Делчо Порязов.

Във ВУЗФ работи от 2005 г. Титуляр е на дисциплините Микроикономика, Макроикономика, Държавно регулиране на икономиката, Банково дело, Банкови системи и др. Ръководител е на катедра „Финанси“ във ВУЗФ.

Научните интереси на проф. Стоичкова са в областта на приложение на финансовите и монетарни инструменти за въздействие върху икономиката.

Публикации:

Монографии

 1. Стоичкова, О., В. Желязкова, Я. Китанов. За ползите и недостатъците на протекционизма. В: Колективна монография „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване. Издателски комплекс УНСС, С., 2018, 97-107. Издадена по проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ на УНСС по договор № НИД НП 2/2017 г. и договор № НИД НП 7/2017 г. ISBN 978-619-232-090-4.
 2. Стоичкова, О. Необходимост от нови методи за преподаване във висшето образование. В: колективна монография с научен ръководител проф. д-р О. Стоичкова „Устойчиво развитие и конкурентоспособност на регионите“. Изд.“Талант“, т.І,  2018, с.197-205, ВУАРР, ISBN:2978-619-203-230-2 (e-book).
 3. Стоичкова, О. Аргументи „за“ и „против“ съществуването на тарифите във външната търговия“. В: колективна монография „Идва ли времето на нов протекционизъм“. Изд. на ВУЗФ „Св. Гр. Богослов“. С., 2018 г., ISBN 978-954-8590-53-2
 4. Стоичкова, О. Държавно регулиране на икономическата сигурност. Изд. „За буквите – О писменехъ“. С., 2008. ISBN 978-954-8887-48-9.
 5. Stoichkova, O. Objective prerquisites for the state regulationof the economy. Verslo ir teises aktualijos. Vilnius, 2008, t 2. ISSN 2029-1094.
 6. Стоичкова, О. Икономика на публичния сектор. Изд. „БОН“, 2007 ISBN 978-954-8118-73-6
 1. Стоичкова, О. Трансформация на банковата система. Изд. „Бон“, 2004. ISBN 954-8118-73-6.

 Студии и статии

 1. Stoichkova, O. State regulation of the Social Processes in Bulgaria Zeszyty  naukowe WSHW, Tom XXXI, Nauki Ekonomiczne. Włocławek, 2010. ISSN 1507–7403, pp.11-25
 2. Stoichkova, O. Employment and unemployment in Bulgarian economy. Инновации в технологиях и образовании:  XI Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании“. 27-28 апреля 2018. Филиал КузГТУ в г. Белово, pp. 46-50. ISBN 978-5-906969-97-2.
 3. Стоичкова, О. Ролята на държавата за регулиране на конкуренцията на пазара. Сп. “Ново знание“, 2017. ISSN 2367– 4598 Vol. 6 № 5.
 4. Стоичкова, О. Банковите иновации: същност, видове и съвременни тенденции. VUZF Review, Vol.21/2017. ISSN 2534 – 9228.
 5. Стоичкова, О. Неолиберализмът и ролята на държавата в икономиката. Сп. „Ново знание“,  Vol. 5, №2/2016. ISSN 2367– 4598 (оnline).
 6. Stoichkova, O. The Essence of Innovation Process in Higher E 6th International Conference, Education, Research & Development, Educational Alternatives, 4–8 September 2015, Elenite Holiday Village, Bulgaria. Vol. 3, 2015, pp. 645-651 ISSN 1314–7277 (online).
 7. Стоичкова, О. Същност и съдържание на държавното регулиране на икономиката. Годишник на ВУАРР, т.1/2013, с. 43-102. ISSN 1312–
 8. Стоичкова, О. Проблеми на повишаване конкурентоспособността на туристическата индустрия в България. Сп. „Ново знание“, бр. 1/2013. ISSN 1314 –
 9. Стоичкова, О. Благосъстоянието като фактор на икономическия растеж. Сп. „Ново знание”, №2/2012.  ISSN 1314 –