Доц. д-р Наталия Футекова

Доц. д-р Наталия Футекова

Доц. д-р Наталия Футекова е основател на образователната организация ERP Academy и ръководител на първата по рода си магистратура по ERP системи в България „Бизнес анализ и ERP решения“, която е създадена в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). От 2017 година тя е член на Управителния съвет на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ).

Доц. д-р Наталия Футекова има две бакалавърски степени – по специалностите „Икономика на съобщенията“ и „Счетоводство“, магистърска степен от Университета по национално и световно стопанство (УНСС), специалност „Икономика на съобщенията“ и докторска степен от същия университет със специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“. През 2016 г. е избрана за доцент. Носител е на наградата за „Академични постижения и лидерство“ (2016) от Junior Chamber International – България. Проектът е част от световноизвестния формат The Outstanding Young Persons – TOYP („Най-изявените млади личности”).

Доц. д-р Наталия Футекова е управляващ партньор на ERP.BG – една от водещите български компании за разработка на бизнес софтуер. Съчетава успешно предприемаческата кариера в сферата на технологиите с академична и научна дейност, както и с активно участие в образователни и други обществени каузи. Научните й интереси са в областта на развитието на ERP системите и останалите бизнес софтуерни решения, управлението на бизнеса и внедряването на информационни системи. Участва активно в различни инициативи в подкрепа на образованието, културата и предприемачеството. Тя е организатор и член на журито на класацията „Новатори в образованието”, както и ментор в преакселератора на Start It Smart.

Доц. д-р Наталия Футекова работи в сътрудничество и с Българската академия на науките (БАН) в разработването на иновативни технологии в информационните системи.  Автор е на десетки доклади и публикации в трудове за международни научни конференции, засягащи области като икономика на съобщенията, развитие на малките и средни предприятия, системи за управление на бизнеса, внедряване на стандарти за качество, конкурентоспособност, мобилни и онлайн технологии за бизнеса, оптимизиране на бизнес процесите, информационна сигурност, управление на ресурсите в публичния сектор и други. Съучредител е на Професионалната асоциация „Европейски и национални програми за развитие” (ПАЕНПР), като взима активно участие в секторните камари „Икономическо развитие и конкурентоспособност“ и „Наука и образование“.

В продължение на 11 години е била главен асистент в катедра „Информационни технологии и комуникации” към факултет „Приложна информатика и статистика” в УНСС. Сред курсовете, които е водила там, са „Управление на връзките с клиентите“, „Системи за управление на ресурсите на предприятието“, „Информатика“, „Управление на човешките ресурси в ERP“ и „Системи за управление на връзките с клиентите“.

Публикации

  Публикации

  • Футекова, Н., В. Монов. Монография, ERP системи: Ефективност на внедрителския процес. Институт общество на знанието, София, 2015, 209 стр., ISBN 978-619-7128-06-2

  • Специалист в състава на екип по изпълнение на проект „Иновативна технология за оценка на ефективността на ERP системи в МСП, финансиран по програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“ с договор № BG161PO003-1.1.06-001-С001 (служебна бележка № 7626/30.10.2015г.)
  • Проектант в състава на екип по изпълнение на проект „Производствени разписания и управление на запаси в МСП финансиран по програма  на  НИФ- ИАНМСП с договор № ИФ-02-72/28.12.2007 г.,  (служебна бележка № 7626/30.10.2015г.)

  • Експерт в сферата на информационните технологии и комуникационните технологии в състава на екип по изпълнение на проект „Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting Technologies“, финансиран по програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. с договор № B1.33.07(служебна бележка 18/30.10.2015г.)
  • Член в състава на колектив по изпълнение на проект „Проектиране и реализация на разширение във функционалността и обхвата на информационните системи на НИД на УНСС“, финансиран със субсидия от Държавния бюджет с договор за университетска научна поръчка № НИД НИ НИ 1-2/2012 г. (договор за университетска поръчка № НИД НИ НИ 1-2/2012г )
  • Ключов експерт е в проекта на УНСС „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС“
  • Функционален експерт в националния проект „Студентски практики“, който има за цел да привлече бизнеса като активен участник още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещи кадри, както и в обявяването на работни позиции и приемането на ученици и студенти.
  • Експерт в проекта „Проектиране и реализация на разширение във функционалността и обхвата на информационните системи на НИД на УНСС“, финансиран със субсидия от Държавния бюджет.

  • Футекова, Н., В. Монов. Методология за автоматизиране процеса по внедряване на системи за управление и планиране на ресурсите в предприятията. Сп. „Икономически и социални алтернативи“. УНСС, София, 2015, 46-63, ISNN 1314-6556.
  • Futekova, N., V. Monov. Conceptual framework for evaluating the effectiveness of the implementation of Enterprise Resource Planning systems in small and medium-sized enterprises. Economic Alternatives, UNWE, Sofia, 2014, 117-125, ISNN 1314-6556.
  • Футекова, Н. Софтуерни решения за параметризиране внедряването на ERP системи в малки и средни предприятия. Икономически и социални алтернативи. УНСС, София, 2014, 56-69, ISNN 1314-6556.
  • Футекова, Н. Информационни системи за управление на ресурсите в публичния сектор. Икономически и социални алтернативи. УНСС, София, 2014, 38-57, ISNN 1314-6556.

  • Футекова, Н., Т. Мошолова. Проблеми при внедряване на MRP системите в учебните програми на университетите. В: Сборник с доклади от кръгла маса на тема „Висшето образование и бизнесът в контекста на Стратегия „Европа 2020”, Свищов, ноември 2014 г., Абагар, Велико Търново, 2014, 59-64, ISBN 978-619-168-103-7.
  • Футекова, Н., А. Стрехарска. Проблеми при внедряване на ERP и BI системите в учебния процес на университетите. В: Сборник с доклади от кръгла маса на тема „Висшето образование и бизнесът в контекста на Стратегия „Европа 2020”, Свищов, ноември 2014 г., Абагар, Велико Търново, 2014, 55-58, ISBN 978-619-168-103-7.
  • Футекова, Н. Проблеми при внедряването на ERP системите в учебния процес на университетите. В: Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 45- годишнината от създаването на катедра „Информатика“ в Икономическия университет – Варна. Наука и икономика, Варна, 2014, 257-263, ISBN 978-954-21-0780-4.
  • Футекова, Н. Подходът на критичните фактори за успех при внедряване на ERP системи. В: Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 45-годишнината от създаването на катедра „Информатика“ в Икономическия университет-Варна. Наука и икономика, Варна, 2014, 123-132, ISBN 978-954-21-0780-4.
  • Футекова, Н. Възможности за параметризиране на етапите при внедряване на ERP системи. В: Сборник с доклади от десета международна научна конференция „Съвременният модел на европейския съюз и мястото на България в него“, Бояна, 14-15 юни 2013 г. Издателство на МВБУ, Ботевград, 2013, 361-374, ISBN 978-954-9432-61-9.
  • Футекова, Н. Основни характеристики и цели на етапите при внедряване на ERP системи. В: Сборник с доклади от десета международна научна конференция „Съвременният модел на европейския съюз и мястото на България в него“, Бояна, 14-15 юни 2013 г., издателство на МВБУ, Ботевград, 2013, 375-384, ISBN 978-954-9432-61-9.
  • Futekova, N. Main stages in development of software applications in telecommunications. In: Conference proceedings of the tenth anniversary conference ‘Securitatea Informaţională’, Kishinev, April 19th 2013, Laboratorul de Securitate Informaţională al ASEM, Kishinev, 2013, 68-70, ISBN 978-9975-75-640-2.
  • Футекова, Н. Методологически аспекти при автоматизиране процеса по внедряване на ERP системи. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Съвременни методи и технологии в научните изследвания“. Наука и икономика, Варна, 2013, 250-255, ISBN 978-954-21-0630-2.
  • Футекова, Н. Внедряване на ERP системи като фактор за повишаване конкурентоспособността на предприятията. В: Сборник с доклади от IV международна научна конференция „Е-Управление“, Созопол, юни 2012 г., издателство на ТУ – София, 2012, 252-258, ISSN 1313-8774.
  • Футекова, Н. Използване на специализиран софтуер за подпомагане работата на консултантите по внедряване на ERP системи. В: Сборник с доклади от девета международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономика“, Бояна, 22-23 юни 2012 г., издателство на МВБУ, Ботевград, 2012, 115-123, ISBN 978 954-9432-57-2.
  • Futekova, N. Development of methodology for measuring the economic impact of ERP systems in small and medium enterprises. In: Conference proceedings of the International conference on application of Information and communication technology and Statistics in Economy and education, Sofia, October 5-6th 2012, UNWE, Sofia, 2013, 276-281, ISBN 978-954-92247-4-0.
  • Футекова, Н. Оптимизация на бизнес процеси в ERP системи. В: Сборник с доклади от девета международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономика“, Бояна, 22-23 юни 2012 г., издателство на МВБУ, Ботевград, 2012, 115-123, ISBN 978 954-9432-57-2.
  • Футекова, Н. Онлайн управление на бизнес с помощта на ново поколение мобилни ERP системи. В: Сборник с доклади от IV международна научна конференция „Е-Управление“, Созопол, юни 2012 г., издателство на ТУ – София, 2012, 248-251, ISSN 1313-8774.
  • Futekova, N., Information security management standards in the implementation of ERP systems. In: Conference proceedings of the ninth international conference ‘Securitatea Informaţională’, Kishinev, June 18th 2012, Laboratorul de Securitate Informaţională al ASEM, Kishinev, 2012, 18-20, ISBN 978-9975-75-499-6.
  • Футекова, Н. Оптимизиране на бизнес процесите в предприятията чрез внедряване на ERP и BPM система. В: Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по повод 60-годишнината от създаването на специалност „Статистика“ в България. София, декември 2011 г. Издателски комплекс-УНСС, София, 2012, 482-487, ISBN 978-954-644-308-3.
  • Лазарова, В., Н. Футекова. Влияние на Е-Бизнес технологиите върху бизнес процесите в предприятието. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Информационните технологии – стратегически приоритет в икономиката на знанието“, Свищов, 14-15 октомври 2011 г., Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов, 2011, 225-231. ISBN 978-954-23-0675-7.
  • Футекова, Н., Д. Григорова. Интеграция между системата за управление на бизнеса от клас ERP и стандартът за качество ISO 9001 във фирма от сферата на услугите. В: Сборник с доклади от международна конференция „Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза“, том ІІ, Бургас, 25-26 юни 2010 г., Бургаски свободен университет, 2010, 356-363, ISBN 978-954-9370-71-3.
  • Футекова, Н., И. Аржентински. Основни бизнес проблеми на малките и средни предприятия в България и информационни системи като инструмент на решаването им през призмата на организационната стратегия. В: Сборник с доклади от научна конференция “Съвременни управленски практики IV”, том І, Бургас, 17-19.02.2006, Бургаски свободен университет, 2006, ISBN 978-954-9370-46-1.

  • Футекова, Н., Методическо ръководство за работа с ERP системи. И Ар Пи България, София, 2015,133 стр.
  • Брешков, И., Н. Футекова. Икономика на съобщенията. Университетско издателство „Стопанство“, София, 2008, 200 стр., ISBN 978-954-494-910-5.

  • „Автоматизация на внедряването на ERP системи посредством инструмент за анализ на бизнес процеси“