доц. д-р Маню Моравенов

доц. д-р Маню Моравенов

Доц. д-р Моравенов е изпълнителен директор на Българската фондова борса. Професионален член е на RICS (Кралския институт на лицензираните оценители и консултанти при инвестиции в недвижими имоти). Той е дългогодишен преподавател във ВУЗФ – София, като е титуляр на курсовете „Електронни борси“ и „Алтернативни инвестиции“ – магистърска програма, както и лектор на квалификационен курс „Финанси на недвижими имоти“ към бакалавърска програма на ВУЗФ.

Маню Моравенов има над 20 годишен опит в сферите на финансите и инвестициите, пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари. Той е заемал и продължава да заема ръководни длъжности, както в частни компании (инвестиции в недвижими имоти, финансовото посредничество и консултантски услуги), така и в институциите и неправителствените организации на българския капиталов и инвестиционен пазар. През последните години е ангажиран активно в управлението на кредитния портфейл и кредитоспособността на компаниите, както и ръководенето  на процесите при различните източници на финансиране като: IPO-та и капиталово финансиране, емитиране на облигации, корпоративни заеми и банково финансиране.

Д-р Моравенов е един от авторите на Националния кодекс за корпоративно управление и е играл активна роля в създаването на законодателството, и на инфраструктурата на регулираните капиталови пазари в България. Той е преминал множествено специализации и е участвал в редица международни конференции, свързани с проблемите на капиталовите пазари и инвестициите в Токио, Бостън, Ню Йорк, Виена, Истанбул, Вилнюс, Будапеща, Прага, Мюнхен и Люксембург.

Маню Моравенов е един от четирите номинирани личности за приза „Мистър Икономика 2006“ за най-добри резултати в развитието на небанковия финансов сектор (организитори – списание „Икономика“ и „Асоциация на индустриалния капитал“, България). Също така е сред десетте финалисти за наградата „Бизнес личност на 2009“, конкурс организиран от „Капитал медия груп“ и Нова ТВ, България.

Компаниите ръководени от доц. Моравенов са отличени с редица награди някои от които са: „Инвеститор на Годината” в сектор „Туризъм“ 2013 г.; Призьор в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”; „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България; „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България.

Маню Моравенов не е участвувал и не участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Маню Моравенов не е участвал в дружества, по отношение на които е било откривано производство по несъстоятелност и ликвидация и няма влязла в сила присъда за измама, не е лишаван от правото да заема материално-отговорна длъжност, да бъде член на административен, управителен или надзорен орган.

На Маню Моравенов не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания, свързани с професионалната му дейност, през последните 5 години

 

Основни публикации на доц. д-р Маню Моравенов

  Основни публикации на доц. д-р Маню Моравенов

  1. Финансови аспекти и роля на секюритизацията при инвестиции в имоти“ –„Св. Григорий Богослов“, 2016, 256 стр., ISBN 978-954-8590-38-9
  2. Развитие на фондовия пазар в България и насоки за подобряване на неговата ефективност” – Сиела, 386 стр., декември 2004г., ISBN: 9844831269.

  1. Корпоративно управление в развитие: България 2002-2004” – Център за изследване на демокрацията, 176 стр., 2004, Раздели II и VI, ISBN 9544771247.
  2. International Academic CongressInnovation in the Modern World„, Sydney, 2015, SNIP: 3.872, SJR: 3.885.
  3. International conference Economy and Business – Elenite, 2015, ISSN 1314-7242.
  4. International Academic Congress „Fundamental and Applied Studies in the Modern World, 2015, SNIP: 3.557, SJR: 3.787.

  1. Промяна на стандартния модел на инвестиране в имоти през призмата на съвременните тенденции за развитие на пазарите на недвижими имоти“, ВУЗФ Годишник, 2015г. – одобрена за публикация.
  2. Насоки за подобряване на пазарната структура и качеството на пазарите на БФБ-София” – сп. “Годишник на СА Д.А. Ценов”, том 105/2005, СА Д.А. Ценов, Свищов.
  1. Сравнение на българския модел на капиталов пазар с този на други нови пазари в източна Европа” – сп. Бизнес управление, 1/2005, СА “Д.А. Ценов”, Висша бизнес школа.

  1. Финансови аспекти на оценката на проекти при строителното предприемачество“, сборник доклади от 30-та юбилейна международна научно-практическа конференция, Ноември 2015г., Издателство Наука и икономика, ИУ-Варна, ISSN 1313-2369.
  2. „Приложение на стандартите на RICS при анализ на проекти за развитие на недвижими имоти“, The First Annual Conference of the MRC, 15-16 October 2015 UNWE, Sofia
  3. Bulgarian Alternative to REITS“. Necessary Changes In The Existing Regulation And Practices For Sipc In Bulgaria, Kmit A. International collaboration in Eurasia // Proceedings of the VII International Academic Congress „Innovation in the Modern World“, Sydney, 18-20 Май 2015, SNIP: 3.872, SJR: 3.885.
  4. Real Estate Securitization“, Kmit A. International collaboration in Eurasia // Proceedings of the XIV International Academic Congress „Fundamental and Applied Studies in the Modern World, Oxford, 23-25 Май 2015, SNIP: 3.557, SJR: 3.787.
  5. Financial Evaluation Of Property Development Projects. Cash Flow Method“, International conference Economy and Business – Elenite, 15 Септември 2015, ISSN 1314-7242.
  6. Financial Evaluation Of Property Development Projects. Residual Value Method“, International conference Economy and Business – Elenite, 15 Септември 2015, ISSN 1314-7242.
  7. Перспективи пред българския фондов пазар в глобализационните процеси в Европа” – сп. Банки Инвестиции Пари, 3/2005г.
  8. Модели на глобални пазари на ценни книжа” – сп. Банки Инвестиции Пари, 8/2004г.
  9. Инвестициите чрез БФБ-София” – сп. Банки Инвестиции Пари, 2/2003г.
  10. Организация на COBOS” – сп. Банки Инвестиции Пари, 1/2003г.
  11. VIRT-X пример за глобален модел на пазар на акции” – сп. Банки Инвестиции Пари, 4-5-2002г.
  12. Дошъл ли е моментът на “късите продажби” и “маржин покупките” на “БФБ-София” АД” – сп. “Пазар и право”, 3/2001г., сп. “Банки, инвестиции, пари”, 2/2001г.

  1. Финансова оценка на проекти за развитие на недвижими имоти, Първа Балканска Конференция „Добри Оценителски Практики”, КНОБ, 2015.
  1. Корпоративната собственост при публичните дружества” – сп. “Пазар и право”, 6/2003г.
  2. Директорите за връзки с инвеститорите и тяхната роля при разработването на програми за корпоративно управление” – Бюлетин на КФН, 9/2003г.
  3. Коментар на някои от по-важните изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, касаещи регулираните пазари и техните участници” – сп. “Пазар и право”, 7/2002г.
  4. Необходими стъпки от дружествата с държавно участие за осъществяване на борсовата им приватизация” – сп. “Пазар и право”, 12/2002г.
  5. Особености и предимства на търговията с ДЦК на “БФБ-София” АД – Бюлетин на Агенция за приватизация, 1/2001г., сп. “Пазар и право”, 1/2001г.
  6. Разкриване на информация и публичност” – сп. “Пазар и право”, 8/2001г.
  7. Индекс SOFIX и новата система за търговия” – сп. “Лидер”, 2001г.
  8. Търговията с ценни книжа в България” – сп. Пазар и право” и Бюлетин на Агенция за приватизация 2000г.
  9. Публични дружества” – сп. “Пазар и право” 2000г.
  10. Ползата от регистрирането на акциите на официален пазар на БФБ-София АД” – сп. “Лидер” 2000г.
  11. Търговията с ценни книжа – видове пазари, регулиране” – Бюлетин на Агенция за приватизация, 3/2000г..
  12. Новият Правилник на “Българска фондова борса – София” АД” – сп. “Лидер”, Бюлетин на Агенция за приватизация 8-9/2000, сп. “Пазар и право” 2000г.
  13. Приватизационния пазар на БФБ-София” – Бюлетин на Агенция за приватизация, 11/99г.
  1. Членство в БФБ – София, и пазарни сегменти“ – сп. „Капиталов пазар“,  1/98г. (препечатана в сп. „Пазар и право“ – 4/98г.)
  2. Примерен алгоритъм на процеса на клиринг и сетълмент при борсова търговия с корпоративни ценни книжа“ – сп. “Капиталов пазар“, 1/98г.
  3. Могат ли инвестиционните посредници с ограничен лиценз да извършват сделки с ценни книжа за собствена сметка“ – сп. “Капиталов пазар“, 4/98г. (препечатана в Бюлетина КЦКФБ, 4/98г.).
  4. Необходимост от промени в Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните посредници” – Бюлетин на Агенция за приватизация, 12/98г.
  5. Основни аспекти от Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници“ – сп. “Капиталов пазар”,  11/97г.