Доц. д-р Любка Ценова

Доц. д-р Любка Ценова

Доц. Любка Ценова  е  завършила юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Защитила е докторска дисертация в  Института за държавата и правото към БАН. Завършила е следдипломна специализация по Трудово право към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Преподавала е в Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, в Бургаския свободен университет и в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Във ВУЗФ  е преподавател от 2007 г. по дисциплините  Международно данъчно право и Трудово и осигурително право.   Работила е като експерт в Главна данъчна дирекция към Министерството на финансите, в Съвета по законодателство на Министерството на правосъдието и като началник отдел и директор на Дирекция “Законодателна дейност и европейско право” на Народното събрание.

Специализирала е в College of Europe, гр. Брюж, Белгия, в Министерството на финансите на САЩ и в Министерството на финансите на Австрия.

Национален кореспондент е от 2001 г. на специализираните данъчни списания, “International VAT Monitor“ и „European taxation“  на издателска група IBFD – Холандия.

Сътрудничи на изданията на издателски комплекс „Български законник“ и на Издателска къща „Доби прес“ – ЕООД, както и на сп. „Административно правосъдие“. Автор е на  пет монографии, 45 студии и над 200 статии. Участвала е в над 25 научни форуми в България и в чужбина.

 

Избрани публикации

   • Основи на данъчното законодателство на ЕС (2006). ISBN
   • Новият закон за данък върху добавената стойност. Изд. „Труд и право”, 2006. ISBN-10: 954-608-132-9.
   • Актуални правни аспекти на акцизите – европейски измерения. Изд. „Сиела”, 2010. ISBN 978-954-28-0808-4.
   • Европейско данъчно право. Изд. „Фенея”, 2012. ISBN 978-619-163-003-5.
   • Данъчно облагане – съвременни тенденции. Изд. „Авангард Прима“, 2017. ISBN 978-619-160-901-7.

   – Ретроспективен поглед върху развитието на данъчното право в ЕС с и неговото отражение в законодателството на държавите членки”. Годишник на МВБУ, 2013. ISSN 1313-0846.

   – Теоретични  аспекти на понятието данъчно задължение. МВБУ, сб. Научни трудове, том 8, 2016, с.77-99, ISSN -1313-0846.

   – Tzenova, Lubka. Bulgaria, Tax on fees from renting out apartments located in mountain and naval resorts introduced,  May 2018, TAX News Service, IBFD.

   – Tzenova, Lubka, Bulgaria Corporative Tax Changes, European taxation, IBFD, Holand,  May 2018.

   – Tzenova, Lubka. Bulgaria, Proposal to amend Excise Duties and Tax Warehouses Act – parliament adopts amendment,,  Juneq2018, TAX News Service, IBFD.

   – Tzenova, Lubka. Bulgaria, Changes in tax procedural code adopted , TAX News Service, IBFD, July, 2018.

   – Ценова, Л.  Промените в ЗДДС от 2014 г. и проблемите на бизнеса (юридически поглед върху икономически проблеми). Доклад по време на юбилейна научна конференция, по повод 100-годишнината от рождението на  проф. Веселин Христофоров, 21 ноември 2014, УННС.

   – Tzenova L.  A new  alternative of local tax in Bulgaria. 12th International scientific conference “Knowledge without borders, March 31 – April 2, 2017,  Branjacka banja, Serbia, Global Impact and Quality Factor 1.322 /2016 г./, Vol.16.3,  ISSN 1857-923X, стр. 963-967.

   – Tzenova, L. TAX WEEKEND – what does it mean in Bulgarian tax legislation?.

   11th International scientific conference “Knowledge in practice”, 16-18 December, 2016,  Bansko, Bulgaria,  Global Impact and Quality Factor 1.322 /2016 г./ Vol.15.3.,  ISSN 1857-92.

   – Ценова, Л. Актуални тенденции при облагането с ДДС“. Научна конференция на тема „Членството на България в ЕС: 10 години по-късно“. УНСС, София, 2017.

   – Ценова, Л. Задължителната автоматична обмяна на данъчна информация – политическа договореност между държавите  членки на ЕС. Сб.  Knowledge international Journal, vol.19. Global Impact factor 1.322, Agia Triada, Greece, 2017.