Направлението „Информационни и комуникационни технологии“  (ИКТ) на Научноизследователската лаборатория на ВУЗФ ще извършва научни изследвания, насочени към приложението на ИКТ в различните сфери на икономиката, използването на информационните системи за създаване на по-голяма ефективност в работата на бизнес организациите, прилагането на информационни платформи за оптимизиране на бизнес процесите и бизнес дейностите – за постигане на висока конкурентоспособност на международните пазари, както и за интензивното развитие на електронния бизнес в България.

Ще бъдат извършвани и научно-приложни изследвания, свързани с  развитието на електронното управление в страната, с използването на ИКТ за създаване на електронни услуги за гражданите и бизнеса – за облекчаване на комуникацията с администрацията по електронен път, спестяване на време и усилия в сферата на административното обслужване и повишаване на качеството  на българската държавна администрация.

Ще бъдат проследявани и тенденциите, проявяващи се в глобалната дигитализация на света, навлизането на ИКТ в индустрията за дигитална трансформация на българската и световната икономика и прехода към Индустрия 4.0. и Общество 5.0, както и иновациите, базирани на цифровите разрушителни технологии и финтех иновациите.