д-р Яна Пальова

д-р Яна Пальова

Яна Пальова е консултант по публични финанси на Международния валутен фонд (МВФ) и асистент доктор по международна икономика в Института за икономически изследвания към Българската академия на науките (БАН). Тя е доктор по икономика от БАН и магистър по политическа икономия от Санкт Петербургския държавен университет, Русия.

Професионалният й опит (повече от 30 години) е в областта на международната икономика и публичните финанси. Работила е като старши икономист в МВФ във Вашингтон и София, държавен съкровищник и директор на държавното съкровище в Министерството на финансите, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Научните й интереси са в областта на публичните финанси и бюджетните решения, европейската интеграция, устойчивото развитие и финанси, фискалните аспекти на зелената икономика.

Основни публикации:

   Paliova I., McNown R., Nulle G., (2019). Multiple Dimensions of Human Development Index and Public Social Spending for Sustainable Development , IMF Working Paper 19/204, International Monetary Fund, ISBN/ISSN: 9781513511924/1018-5941, https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/09/26/Multiple-Dimensions-of-Human-Development-Index-and-Public-Social-Spending-for-Sustainable-48610

   Bower U., Paliova I. (2016). Bulgaria: State Owned Enterprises in Regional Perspective, IMF Country Report No. 16/345, 2016, International Monetary Fund, ISBN/ISSN: 9781475552492/1934-7685, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Bulgaria-Selected-Issues-Paper-44384

   Paliova I., Lybek T. (2014). Bulgaria’s EU Funds Absorption: Maximizing the Potential!, IMF Working paper No 14/21, International Monetary Fund, ISBN/ISSN: 9781475571684/1018-5941, https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Bulgarias-EU-Funds-Absorption-Maximizing-the-Potential-41311

   Paliova I. (2017). Empirical analysis and estimates of the impact of the EU structural funds absorption in countries of Central and Eastern Europe, Trakia Journal of Sciences, Vol. 15, Suppl. 1, pp 137-144, ISSN: 1313-7069 (print); ISSN: 1313-3551 (online), https://www.semanticscholar.org/paper/Empirical-analysis-and-estimates-of-the-impact-of-Paliova/a750ace650c8e4a757ad3fa677872900508145f3
   Пальова Я. (2017). Ролята на Европейските предприсъединителни и структурни фондове в България в периода 1998 – 2016 г. B: Публикация на БАН с автори: Панушев, Е., Бобева-Филипова, Д., Хубенова-Делисивкова, Т., Христова-Балканска, И., Рангелова, Р., Маринов, Е., Стефанова, Ю., Костадинов, А., Пальова, Я., Бянов, И., Бянова, Н., БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ДЕСЕТ ГОДИНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ., С: FastPrintBooks, ISBN: 978-619-7312-71-3.

   Пальова Я. (2016). Фискални стумули от Европейските структурни фондове в България през програмния период 2007 – 2013 г. В Сборник с доклади от 12-та Международна конференция на младите учени, издателство на ВУЗФ „Свети Григорий Богослов“, ISBN: 978-954-8590-41-9
   Пальова Я. (2016). Усвояването на Европейските структурни фондове като източник за икономически растеж в България и другите страни от Централна и Източна Европа. В научна монография с автори Атанасов А., Бобева Д., Георгиев Д., Нинов Д., Маринов Е., Христова-Балканска И., Неделчев М., Попова Н., Хубенова-Делисивкова Т., Стефанова Ю., „Икономика на България в Европейския съюз“, Пальова Я., издателство „Авангард Прима“, ISBN: 978-619-160-580-4

   Пальова Я. (2000) Теория на бюджетните решения, Национален университетски център, Университет за национално и световно стопанство, ИК “Кинг”, ISBN: 954-9518-04-31

   Пальова Я. (2003). Теория на бюджетните решения, Учебник за дистанционно издание, Институт за следдипломна квалификация, Център за дистанционно обучение, Университет за национално и световно стопанство, ISBN: 954-9940-64-0
   Икономика на публичния сектор (1998), Aдаптиран вариант на C.V.Brown & P.M.Jackson, Public Sector Economics; 4th ed., 1990, Българо-английско дружество ПъблишЦайСет – Агри ООД, (авторско участие)