проф. д-р Григор Димитров

проф. д-р Григор Димитров

Проф. д-р Григор Димитров е доктор по икономика, експерт по проблемите на пенсионното и здравното осигуряване, трудовите и индустриалните отношения и по управление на човешките ресурси. Преподавател е във Висшето училище по застраховане и финанси. Главен директор е „Oсигурителни отношения“ в Българската стопанска камара. Член е на Надзорния съвет на НЗОК.

Проф. Григор Димитров притежава дълъг и богат управленски опит в сферата на трудовите и осигурителните отношения, социалното дело и здравеопазването. Бил е зам.-председател на Комитета по труда и социалното дело, зам.-министър на здравеопазването, зам.-началник по икономическите въпроси на Военномедицинска академия. Бил е главен изпълнителен директор на пенсионноосигурителна и на здравноосигурителна компания и генерален директор по корпоративно управление в „Дженерали Холдинг“ АД.

Има многобройни публикации по проблемите на труда, трудовите отношения, пенсионното и здравното осигуряване. Автор е на две самостоятелни монографии и на учебник по здравно осигуряване. Участвал е в работната група по подготовка на Кодекса за социално осигуряване (2000 г.). Член е на работна група в Консултативния съвет по проблемите на пенсионната реформа (от 2010 г. досега).

Член е на редколегията на сп. „Проблеми на труда“. Отличен е с приз „За цялостен принос в развитието  на българското осигуряване” (2014) от Фондация „Велеслав Гаврийски“.

 

Избрани публикации

   • Димитров, Гр. Тезата „демонополизация на НЗОК “. Сп. Здравна политика и мениджмънт. (2017, том 18, 4).
   • Димитров, Гр., Зл. Петрова. Предизвикателства и решения за промени в управлението и финансирането на здравноосигурителната система. Сп. Здравна политика и мениджмънт. (2017, том 17, 3).
   • Димитров, Гр. Икономически и организационни проблеми на здравната система; анализ на състоянието през последните десет години (2008- 2017) Сп. Здравна политика и мениджмънт. 2019, том 18, 1
   • Димитров, Гр. Нов прочит на принципите на солидарност и равнопоставеност в здравните системи. сп.VUZF Review.2018.

   Димитров, Гр.  За повече стабилност и доверие в пенсионната система. Сп. Панорама на труда. (2017, кн. 3-4, с. 4-11).

   Димитров, Гр.  Размисли и виждания за хората с увреждания и за инвалидните пенсии. Сп. Панорама на труда. (2017, кн. 5-6, с. 7-21).

   Димитров, Гр.   Финансиране на здравноосигурителни системи – проблеми, предизвикателства, решения. Сп. Панорама на труда. (2017, кн. 9-10, с. 27-62).

   Димитров, Гр. Предизвикателства при реформиране на здравни системи, Сп. Панорама на труда. (2016, кн. 5-6, стр.18. с.18-51).

   Димитров, Гр. Рискове и предизвикателства пред бюджета на НЗОК – 2016 г . Сп. Панорама на труда.  (2016, кн. 9-10, с. 26-32).

   Димитров, Гр. Потенциални рискове при подготовка и провеждане на здравна реформа. Сп. Панорама на труда. (2015, кн. 7-8 с. 28-59)

   Димитров, Гр. Допълнителните  пенсионни  фондове  –  фактор за формиране  на  успешна  социална  политика. Сб. Трудът и  неговата  защита  през  ХХІ век.  Изд. УНСС. (2004, с. 314-324).

   Димитров, Гр. Моралът в осигурителните отношения. Сб. Моралът в икономиката. (2009). Изд. Институт по философия при БАН.

   Димитров, Гр. Проблеми  на  мениджмънта  при управлението на здравноосигурителните  дружества. Сб. Застраховането и осигуряването в условията на глобална финансова и икономическа криза – решения за България и ЕС. (2010). Авангард прима.

   Димитров, Гр. Организация и управление на агентска мрежа в застрахователните дружества. Сп. Панорама на труда. (2009,  кн. 1).

   Димитров, Гр. Някои аспекти на морала в осигурителните отношения. Сп. Панорама на труда. (2009, кн. 5, с.12-20).

   Димитров, Гр.  Проблеми на здравното осигуряване. Сп. Панорама на труда. (2010, кн. 3-4, с. 5 – 20).

   Димитров, Гр. Ролята на държавата като работодател и правила за пенсионно осигуряване на държавните служители. Сб. Пенсионно осигуряване в Република България – проблеми и необходими промени. (2011). Изд. МОТ.

   Димитров, Гр. Алтернативи и възможности при избор на модел на здравната система. сп. Панорама на труда. 2018, кн. 4

   Димитров, Гр. Проблеми на  здравната система. Право и здраве  2018

   • Димитров Гр. Организация и финансиране на здравеопазването. (2014). Изд. “Св. Григорий Богослов”.
   • Димитров Гр. Рискове и предизвикателства при реформиране на здравната система. (2017).  Изд. “Св. Григорий Богослов”.

   • Димитров, Гр. Здравната система в република България: състояние , проблеми, предизвикателства и възможни решения. Годишник на ВУЗФ. (2014). Изд. „Св. Григорий Богослов“.
   • Димитров, Гр. Политики на ЕС за реформиране на здравните системи на страните членки. Годишник на ВУЗФ. (2018). Изд. “Св. Григорий Богослов”.

   Петрова Зл., Стр. Генев, Гр. Димитров, Р. Коларов. Управление на договорния процес в условията на задължителното здравно осигуряване. (2017). Изд. Принт.

   Дискусии и работни документи

   Димитров, Гр., Зл. Петрова. Предизвикателства и решения за промени в  управлението и финансирането на здравноосигурителната система. (2017). Кръгла маса на тема „Здравната система в България – проблеми и перспективи“. Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт.

   Българска стопанска камара

   • Анализи и становища за състоянието, проблемите и развитието на организацията, управлението и финансирането на осигурителните системи, доходите, демографската политика и индустриалните отношения.
   • Здравеопазване 2014. Анализ и предложения.

   Национална здравна каса – Надзорен съвет

   • Периодични анализи и становища за състоянието, проблемите и развитието на организацията, управлението и финансирането на здравноосигурителната системи.

   Фискален съвет към Народно събрание

   • Становище по актуално финансово състояние на НЗОК (2017).
   • Становище за проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (2017, 2018).
   • Становище по проект на Закон за бюджет на НЗОК (2017, 2018).
   • Становище за изпълнението на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (2018).

   Комисии към Националния съвет по тристранно сътрудничество

   • Анализи и становища по законодателни и други актове по проблемите на осигурителните отношения, доходите, демографската политика и индустриалните отношения.

   Постоянни комисии към Народното събрание – Комисия по здравеопазване, Комисия по труда, социална и демографска политика

   • Анализи и становища по законодателни и други актове по проблемите на здравната система,осигурителните отношения, доходите, демографската политика и индустриалните отношения.

   • Учебници и учебни помагала
   • Здравно осигуряване. Организация, практики, проблеми. (2009). Изд. „Св. Григорий Богослов“.
   • Здравно осигуряване. Организация, практики, проблеми. (2010 – за дистанционно обучение). ВУЗФ.
   • Лекционни курсове
   • Здравно осигуряване и здравно застраховане. (ВУЗФ, бакалаври и магистри).
   • Здравна система. (ВУЗФ, бакалаври и магистри).
   • Измами в пенсионното и здравно осигуряване. (ВУЗФ, бакалаври и магистри).
   • Държавен надзор и контрол върху осигурителната дейност. (ВУЗФ, магистри).
   • Осигурителни отношения. (ВУЗФ, бакалаври и магистри).
   • Осигурителни продукти и осигурителен пазар. (ВУЗФ, бакалаври) .
   • Икономика и организация на пенсионно и здравно осигурително дружество. (ВУЗФ, бакалаври и магистри).
   • Анализ на пенсионното и здравното осигуряване. (ВУЗФ, бакалаври и магистри).
   • Корпоративно управление. (ВУЗФ, магистри).

   Застрахователният и осигурителният пазар: тенденции, визия, приоритети и очаквания за управление на промяната“.

   Димитров, Гр. Реформа в здравното осигуряване: Предложения за промени в организацията, управлението и финансирането на системата. Сб. „Свищов“. (2016).

   Годишна научна конференция  на ВУЗФ (2017).

   Димитров, Гр. Реформиране на финансовия модел на здравноосигурителната система – алтернативи и възможности.

   Рецензии

   Огнянов, С., Стр. Генев. „Здравното осигуряване в България. Лекарствена политика в условията на здравно осигуряване“.

   Димитров, Ст. „Повишаване ефективността на осигуряването за капиталова пенсия – приложение в България” . Годишник на ВУЗФ. (2015). Изд. „Св. Григорий Богослов.

   Христосков, Й., Осигурителен пазар и осигурителни продукти. (2010). Изд. „Св. Григорий Богослов“.

   Димитров, Ст., Организация и управление на пенсионноосигурително дружество. (2013). Изд. „Св. Григорий Богослов“.

   Годишен Бизнес форум Фарма: Стратегия: Здраве за всички.2019 сп. „Мениджър“

   Димитров, Гр.Предизвикателства при реформиране на здравната система.