проф. д-р Емилия Миланова-Цончева

проф. д-р Емилия Миланова-Цончева

Проф. д-р Емилия Миланова е част от екипа на ВУЗФ от 2019 г. Тя е магистър по „Счетоводна отчетност“ от УНСС, доктор по икономика и професор в професионално направление 3.8 Икономика, по научната специалност „Счетоводство, контрол и анализ на стопанската дейност“. Научните ѝ интереси са в областта на финансовото счетоводство, банковото дело, анализа и управлението на риска в банковата дейност, в застраховането и осигуряването.Проф. д-р Емилия Миланова има над 40 години професионален опит като университетски преподавател. Автор е на много научни публикации в български и чужди издания – монографии, студии, статии, доклади, рецензии. В УНСС, където преподава до 2019 г. изнася лекции по дисциплините Основи но счетоводството, Регулации и управление на риска във финансовия сектор, Счетоводна политика и финансови отчети на предприятието, Анализ на финансовите отчети и оценка на риска във финансовото предприятие, Отчетно-информационно осигуряване на управлението на риска и вътрешния контрол. В периода 2012 – 2019 г. е Директор на РЦДО – Пловдив. Във ВУЗФ чете лекции по Основи но счетоводството, Застрахователно и осигурително счетоводство, Превенция на финансови измами и пране на пари и Анализ на финансовите отчети. Специализирала е в World Bank and World Bank Institute – Небанкови финансови институции: развитие и регулации; в Полша, Варшава – USAID – Банков надзор/ Застраховане на депозити и във Вашингтон – USAID – Банков мениджмънт.

От 1997 г. в продължение на 10 години проф. д-р Емилия Миланова е член на УС на БНБ и подуправител, ръководещ Управление „Банков надзор“, с основни функции регулиране и осъществяване на надзор върху дейността на кредитните институции в България, свързани с лицензирането, осъществяването на дейността и надзора за спазването на пруденциалните изисквания и прекратяването на кредитните институции (банките) с цел да се осигури стабилна, надеждна и сигурна банкова система и защита интересите на вложителите. Постигнатите основни резултати са възстановяване на банковата система след кризата от 1996 г. и съхранение на стабилността на системата.Проф. д-р Емилия Миланова е зам.-председател на Съвета на директорите на Банковата консолидационна компания (1997–2001) – холдингово дружество, обединило в активите си всичките над 70 държавни банки в България от началото на 90-те години на ХХ век, което осъществява цялостната приватизация на държавната банкова система от 1992 г. От 2007 до 2011 г. проф. д-р Емилия Миланова е председател на Съвета на директорите на Юробанк И Еф Джи България АД – колективен орган при едностепенна система за управление, който извършва цялостен контрол върху бизнеса и финансите на Банката.

От 1993 г. проф. д-р Емилия Миланова е член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) в България, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор. От 2014 г. е председател е на Редакционния съвет на списанието на ИДЕС.

Избрани публикации

   Миланова, Е., Управление на ликвидния риск в банките – финансово-счетоводни аспекти, 2010, Годишник на ИДЕС, София, ISSN 1313-2148, инд. в RePec, Google Scholar и EBSCO

   Миланова, Е., Практически аспекти на финансово-счетоводния анализ на кредитния риск в банките, 2011, Годишник на ИДЕС, София, ISSN 1313-2148, инд. в RePec, Google Scholar и EBSCO

   Миланова, Е., Новата философия на Базел III, 2012, електронно списание на СА”Д.А.Ценов” – „Диалог” , Свищов, 2012, ISSN: 1311-9206, инд. EBSCO Publishing, CEEOL, RePEc, BASE и Google Scholar

   Миланова, Е., Съвместимост между МСФО 9 и Базелската рамка за капиталови изисквания, 2016, Годишник на ИДЕС, София, ISSN 1313-2148, инд. в RePec, Google Scholar и EBSCO

   Миланова, Е., Някои практически аспекти на контрола върху „прането на пари” в банките, 2008, Списание на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) в България, бр.5, ISSN 1314-8990, инд. в RePec, Google Scholar и EBSCO

   Миланова, Е., Време ли е за Базел IV и какви са ефектите върху банките в България, 2019, Икономически и социални алтернативи, УНСС, София, ISSN (print): 1314-6556, ISSN (online): 2534-8965, инд. в RePec, Google Scholar и EBSCO


   Миланова, Е., Подготовката и отражението на Новото споразумение за капитала (Базел II) върху банковата система в България, 2004, сп. „Банки, Инвестиции, Пари”, бр.3-4, ISBN 1311-7947

   Миланова, Е., Банковият сектор в България през 2005 г. – основни тенденции и рискове, 2006, сп. „Банки, Инвестиции, Пари”, бр.1-2, ISBN 1311-7947

   Milanova, E., Markeеt Risk Management in Banks – Models for Analysis and Assessment, 2010, The Scientific Journal FACTA UNIVERSITATIS,Vol. 7, № 4, University of Nis, Serbia. Миланова, Е., Управление на пазарния риск в банките – модели за анализ и оценка

   Milanova, E., Transparency in risk management in banks. Interaction between IFRS and Basel 2, „Accounting – Science, Practice, Independence”, Yubilee International Scientific conference, 20 april 2010, UNWE, 2011 г., Миланова, Е., Прозрачност при управление на риска банките. Взаимодействие между МСФО и Базел 2, 2010, Юбилейна международна научно-практическа конференция „Счетоводството – наука, практика, независимост”, София, ISBN 78-954-644-216-1

   Миланова, Е., Съвременни подходи за управление на операционния риск в банките в България, 2011, Научно-практическа конференция с международно участие „Корпоративните финанси на формиращите се пазари”, НБУ, 12-13 септември

   Миланова, Е., Капиталова адекватност на банките:счетоводни аспекти на анализ и оценка, 2011, УИ „Стопанство“, София, 200 стр., ISBN 978-954-644-217-8

   Миланова, Е., Вътрешен анализ на адекватността на капитала: финансово – счетоводни аспекти, 2011, УИ „Стопанство“, София, 343 стр., ISBN 978-954-644-220-8

   Миланова, Е., Регулации и управление на риска, 2014, ИК на УНСС, София, 401 стр., ISBN 978-954-644-544-5

   Миланова, Е., Подходи за изследване на качеството на банковите активи в България, 2015, Колективна монография, Луцкий национальный технический университет, Украина и УНСС, България, ISBN 978-517-672-118-5

   Миланова, Е., МСФО 9 „Финансови инструменти“ и Базелската рамка. Перспективи за синергия при банките, 2017, Международно издание с научни трудове (колективна монография) – Счетоводство, икономика, мениджмънт, Луцкий национальный технический университет, Украина IFSN 2313-8211

   Миланова, Е., Практически аспекти на финансово-счетоводния анализ на кредитния риск в банките, 2017, Колективна монография на катедра „Счетоводство и анализ“, ИК на УНСС, с. 152-177, ISBN 978-619-232-021-8

   Миланова, Е., Д. Петрова, М. Начкова, Р. Иванова, Л. Тодоров, Финансово-счетоводен мениджмънт: Анализ на финансовите отчети и оценка на риска във финансовия и нефинансовия сектор, финансови отчети и бизнес анализ на корпоративни структури и транснационални компании, анализ на инвестиционната дейност, стойностно-базирани модели за оценка на бизнеса, 2018, в съавторство, първа глава, ИК на УНСС, София, ISBN: 978-619-232-073-7

   Миланова, Е., Н. Орешаров, Счетоводна политика и финансови отчети на предприятието (учебник), трето преработено и допълнено издание, 2015, ИК на УНСС, София, ISBN: 978-954-644- 729-6

   Миланова, Е., Сн. Башева, Н.Орешаров, Данъчно счетоводство, 2017, ИК на УНСС, София, ISBN: 978-954-644-962-7

   Миланова, Е., Надзор и управление на риска (учебник), 2018, ИК на УНСС, София, ISBN: 954-644-964-8

   Миланова, Е., Башева, Сн., Йонкова, Б., Петрова, Д., Пожаревска, Р., Основи на счетоводството, пето преработено и допълнено издание, 2016, ИК на УНСС, София, глави 2 и 13, ISBN 978-954-494-817-7

   Миланова, Е., М. Начкова, Хр. Маврудиев, Счетоводство на застрахователите и осигурителите, 2018, ИК на УНСС, ISBN: 978-619-232-116-1, глави 10 и 11.