проф. д-р Румен Трифонов

проф. д-р Румен Трифонов

Директор на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Проф. д-р Румен Трифонов e  преподавател по информатика във Висшето училище по застраховане и финанси както и директор на направление „Информационни и комуникационни технологии“ на ВУЗФ Лаб. Неговите основни изследователски интереси покриват областите на информационни системи, информационна сигурност, електронно управление, електронна търговия, изкуствен интелект, машинно обучение. Проф. Трифонов активно участва в редица професионални и обществени организации като  Съюз по автоматика и информатика (САИ) „Джон Атанасов” при Федерация на научно-техническите съюзи; сдружение „Българска изследователска и образователна мрежа”; Академична общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ). По време на кариерата си заема длъжности в държавната администрация като директор на дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, съветник на председателя на Държавнта агенция за информационни технологии и съобщения, директор на Координационен център по информационни, комуникационни и управленски технологии към Министерския съвет, съветник на министъра на държавната администрация. Специализирал е във Великобритания, Германия, Франция, Естония, САЩ, Южна Корея, Тайван. Бил е ангажиран като експерт в някои държавни проекти за електронно правителство. Преди да се присъедини към ВУЗФ, проф. Трифонов е преподавател в Технически университет – София в областта на информационните технологии, където е получил докторската си степен по компютърни науки.

Selected Publications
  Selected Publications

  • *Roumen Trifonov, Governmental Cloud Security Problems, WSEAS Transactions on Computer Research, Volume 4, 2016, E-ISSN: 2415-1521
  • *Roumen Trifonov, Trust Services for Electronic Transactions, WSEAS Transactions on Computer Research, Volume 5, 2017, E-ISSN: 2415-1521
  • *Roumen Trifonov, Forecasting of Financial Markets via Neural Network, WSEAS TRANSACTIONS on ADVANCES in ENGINEERING EDUCATION, Volume 14, 2017, E-ISSN: 2224-3410
  • Roumen Trifonov, R. Yoshinov, B. Jekov, G. Pavlova, Methodology for Assessment of Open Data, International Journal of Computers, Volume 2, 2017, ISSN: 2367-8895
  • Roumen Trifonov, Slavcho Manolov, Radoslav Yoshinov, Georgi Tsochev, Galya Pavlova, Artificial Intelligence Methods for Cyber Threats Intelligence, International Journal of Computers, Volume 2, 2017, ISSN: 2367-8895
  • Roumen Trifonov, Georgi Tsochev, Radoslav Yoshinov, Slavcho Manolov, Galya Pavlova, Conceptual model for cyber intelligence network security system, International Journal of Computers, Volume 11, 2017, ISSN: 1998-4308
  • Roumen Trifonov, S. Manolov, Radoslav Yoshinov, G. Tsochev, G. Pavlova, An adequate response to new Cyber Security challenges through Artificial Intelligence methods. Applications in Business and Economics., WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS, Volume 14, 2017, E-ISSN: 2224-2899 (SJR = 0.150)

  • Roumen Trifonov, Tsochev, S. Manolov, Radoslav Yoshinov, G. Pavlova, A SURVEY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ENHANCING THE INFORMATION SECURITY, International Journal of Development Research, Vol. 07, Issue, 11, November, 2017, ISSN: 2230-9926, pp.16866-16872.
  • Roumen Trifonov, Daniela Gotseva and Vasil Angelov, BINARY CLASSIFICATION ALGORITHMS, International Journal of Development Research, Vol. 07, Issue, 11, November, 2017, ISSN: 2230-9926, pp.16873-16879.
  • Roumen Trifonov, Daniela Gotseva and Vasil Angelov, ANALYSIS OF DATA MINING EVALUATION METHODS’ EFFICIENCY, International Journal of Development Research, Vol. 07, Issue, 11, November, 2017, ISSN: 2230-9926, pp.16880-16884.
  • Roumen Trifonov, Yoshinov, B. Jekov, G. Pavlova, E-GOVERNMENT ASSESSMENT, International Journal of Development Research, Vol. 07, Issue, 09, September, 2017, ISSN: 2230-9926, pp.14874-14881.
  • Gotseva, R. Trifonov, V. Angelov, DATA MINING AND CLASSIFICATION TECHNIQUES, International Journal of Software and Web Sciences (IJSWS), Vol. 1, Issue 17, June-August 2016, ISSN (Online): 2279-0071, pp. 01-06.
  • *Roumen Trifonov, Electronic Data Interchange Between Parties Involved In Incident Handling Process, Computer & Communications Engineering V.6/2, 2012, ISSN 1314-2291.
  • *Roumen Trifonov, ELGI – e-learning project for interoperability in the context of electronic government, Computer Science and Technologies, Year XI, Number 2/2013, ISSN 1312-3335.
  • *Румен Трифонов, Проект за електронно обучение за оперативна съвместимост на електронно правителство, Компютърни науки и технологии, Година XIII, Брой 1/2015, ISSN 1312-3335.
  • Tsochev, Roumen Trifonov, G. Popov, FIPA Standardization for Agent Based Technology, Computer & Communications Engineering V.10/1, 2016, ISSN 1314-2291.
  • Румен Трифонов, АНАЛИЗ НА ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, списание „Автоматика и Информатика”, 2011.
  • Румен Трифонов, Електронно конфериране – състояние и перспективи за приложение, Computer & Communications Engineering  Magazine, 2011.
  • Roumen Trifonov, Bulgarian ENVIRONMENT FOR E-DOCUMENTS EXCHANGE IN ADMINISTRATION, списание „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА Е+Е”, 2011
  • Roumen Trifonov, Information Security and e-Government Cloud Computing Applications, Computer & Communications Engineering Magazine, 1/2010, Bulgaria.

  • Румен Трифонов, Г. Цочев, Методи на изкуствения интелект за мрежова и информационна сигурност, Монография, изд. Авангард Прима, 2018, 168 стр., ISBN: 978-619-160-936-9.
  • Roumen Trifonov, Information Systems Problems, Monography, Avangard Prima Publisher, 2017, 134pages , ISBN: 978-619-160-910-9.
  • Румен Трифонов и др., Оперативна съвместимост на информационни системи, Авангард Прима, 2016, ISBN 978-619-160-721-1 – учебник.
  • Румен Трифонов и др., Interoperability in Electronic Government Applications, Avangard Prima Publisher, 2015, ISBN 978-619-160-456-2 – учебник.
  • Roumen Trifonov et all, Electronic Commerce, Avangard prima Publisher, 2014, ISBN: 978-619-160-037-3 – учебник.
  • Румен Трифонов и др., Електронно Управление, Авангард прима, 2013, ISBN: 978-619-160-098-4 – учебник.
  • Румен Трифонов и др., Мрежова и Информационна Сигурност, Авангард прима, 2013,
   ISBN: 978-619-160-183-7 – учебник.
  • Румен Трифонов и др., Електронна търговия, Авангард прима, 2012, ISBN: 978-619-160-037-3 – учебник.
  • Trifonov et all, Computer Security, Avangard Prima, 2012, ISBN: 978-954-323-973-3 – учебник.

  • Trifonov, G. Pavlova, Strategies for planning mobile robot trajectory considering its moment state and environment, International Conference „Automatics and Informatics’2017“, 4-6 October, 2017, ISSN 1313-1850.
  • Trifonov, G. Pavlova, Dynamic hierarchy in decision-making in behaviour selection of mobile robots, Proc. of the Int. Conf. on Information Technologies (InfoTech-2017), 20-21 September, 2017, Bulgaria, ISSN 1314-1023.
  • Trifonov, G. Tsochev, S. Manolov, R. Yoshinov, G. Pavlova, Increasing the level of network and information security using artificial intelligence, Fifth Intl. Conf. Advances in Computing, Communication and Information Technology- CCIT 2017, 2-3 September, 2017, Zurich, Swiss, ISBN: 978-1-63248-131-3.
  • Trifonov, G. Tsochev, G. Pavlova, R. Yoshinov, S. Manolov, Adaptive Optimization Techniques For Inteligent Network Security, 4th International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry MCSI 2017, August 24-26, 2017, Corfu Island, Greece, Conference Publishing Services of IEEE, 2017, ISBN-13: 978-1-5090-0973-2.
  • Trifonov, D. Budakova, G. Pavlova, Neural network application in financial area, 18-th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’17, 23-24 June 2017, University of Ruse, Bulgaria, ACM Digital Library, 2017, ISBN: 978-1-4503-5234-5
  • Trifonov, R. Yoshinov, G. Pavlova, G. Tsochev, Artificial neural network intelligent method for prediction, 2017. International Conference on Mathematical Methods & Computational Techniques in Science & Engineering MMCTSE 2017, Cambridge, UK, February 24-26, 2017, AIP Conference Proceedings 1872, 020021 (2017) (SJR = 0.163).
  • Trifonov, G. Pavlova, I. Pavlov “Models of Intelligent Behavior of Walking Robot Moving on Slopes and Stairs”, International Conference „Automatics and Informatics’2016“, 4-6 October, 2016, ISSN 1313-1869.
  • Tsochev, R. Trifonov, R. Yoshinov, “VPN Comparison: IPSEC and SSL”, Proc. of the Int. Conf. on Information Technologies (InfoTech-2016), 20-21 September, 2016, Bulgaria, ISSN 1314-1023.
  • Trifonov, G. Pavlova, I. Pavlov “Architecture of six-legged robot for simulation of movement under partial loss of leg mobility”, Proc. of the Int. Conf. on Information Technologies (InfoTech-2016), 20-21 September, 2016, Bulgaria, ISSN 1314-1023.
  • Popov, Roumen Trifonov, , “A fuzzy logic DSP processing for dual technology passive infrared & ultrasonic motion detector”, 13-th International Conference „Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century, June, 2015, Sozopol, Bulgaria, ISBN 978-954-580-308-6.
  • Д. Будакова, Р. Трифонов, Н. Цайкин, “Обобщено мрежов модел за изследване на поведение на сътрудничество между интелигентни виртуални агенти”, International Conference on Engineering, Technologies and Systems, TECHSYS 2016, Technical University – Sofia, Plovdiv branch, 26 – 28 May, 2016, Plovdiv, Bulgaria, ISSN: 1310-8271.
  • Galia Pavlova, V. Pavlov and Trifonov, Technical parameters integration of mechanical and computer systems in robotics, Int. Sc. Conference COMPUTER SCIENCE’2015, September, 2015, Durrës, Albania, pp. 274-279, ISBN: 978-619-167-177-9.
  • Georgi Tsochev, Trifonov, G. Naydenov, “Agent communication languages comparison: FIPA-ACL and KQML”, Int. Scientific Conference COMPUTER SCIENCE’2015, September, 2015, Durrës, Albania, ISBN: 978-619-167-177-9.
  • Budakova, L. Dakovski, Rumen Trifonov, “Modeling and Studying Cooperative Behavior between Intelligent Virtual Agents by Means of PRE-ThINK Architechture”, The 7-th International Conference on Advanced Cognitive Technologies and Applications: Cognitive, 2015, March, 2015, Nice, France, ISBN: 978-1-61208-390-2.
  • Bozhkov, P. Georgieva, Roumen Trifonov, “Brain Neural Data Analysis Using Machine Learning Feature Selection and Classification Methods”, 15-th International Conference Engineering Applications of Neural Networks EANN 2014, September, 2014, Sofia, Bulgaria, SPRINGER ISSN: 1865-0929 (SJR = 0.162).
  • Popov, M. Hristova, Roumen Trifonov. MODELING OF MMI CONTROL SYSTEM WITH THREE OPERATORS, 16th WSEAS International Conference on Computers: Recent Researches in Communications and Computers, July, 2012, Kos Island, Greece , ISBN: 978-1-61804-109-8.
  • Daniela Gotseva, Maryana Goushleva, Roumen Trifonov, Stephan Vassilev. Smart System Implementation for Growing Spirulina Maxima Algae, , 6th International Scientific Conterence Computer Science, 2011, 01-03 September, 2011, Ohrid, Macedonia; pp. 112-115, ISBN 978-954-438-914-7.
  • Trifonov, S. Manolov The integrated environment for e-Documents exchange presented by the Reference model for applied architecture, 25-th Int. Conf. on Inf. Tech.(InfoTech-2011), Sept., 2011 Varna, Bulgaria, ISSN: 1314-1023.
  • Trifonov,R et all, Specific Information Security Problems For Cloud Computing E-Government applications, Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech- 2010) 16-17 September, 2010, Bulgaria, pp.75-80, ISSN 1314-1023.
  • Roumen Trifonov et all, NEW APPROACH FOR INFORMATION SECURITY IN E-GOVERNMENT, International Conference on Applied Computer Science ACS, 15-17 September, 2010, Malta, Malta, pp.636-638, ISBN 978-960-474-225-7.
  • Румен Трифонов, Б. Жеков, И, Василева, Г. Попов, Тенденции в ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ, III МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-УПРАВЛЕНИЕ”, 19 – 22 юни 2011, гр. Созопол.
  • Roumen Trifonov, G. Popov, T. Tashev, INFORMATION SECURITY AND E-GOVERNMENT, 9th International conference on challenges in higher education and research in 21st century”, 5-8 June, 2011, Sozopol, Bulgaria.
  • Roumen Trifonov, T. Tashev, S. Nedev, REAL ACHIEVMENT OF INTEROPERABILITY BETWEEN GOVERNMENTAL INFORMATION SYSTEMS, 9th International conference on challenges in higher education and research in 21st century”, 5-8 June 2011, Sozopol, Bulgaria.
  • Roumen Trifonov, Tasho Tashev, SOA Approach to Municipal E-Services, 14th WSEAS International conference on Computers, July 23-25, 2010 Greece.
  • Dakovski, R.Trifonov, B. Jekov, BULGARIAN E-GOVERNMENT DEVELOPMENT, Computer Science 09, Bulgaria, 2009.
  • Manolov, R. Trifonov, THE GOVERNMENTAL POLICY IN THE FIELD OF NETWORK AND INFORMATION SECURITY, Computer Science 09, Bulgaria, 2009.
  • Trifonov, I. Vassileva, Bulgarian application of INSPIRE – the directive for establishing an infrastructure for spatial information in the EC, Computer Science 09, Bulgaria, 2009.
  • Trifonov, M. Popova, The e-Procurement System in EURoPE, Computer Science 09, Bulgaria, 2009.
  • Trifonov, P. Kovachev, e-Health in bulgaria, Computer Science 09, Bulgaria, 2009.
  • Trifonov, M. Popova, Development of E-Procurement System in Bulgaria, 10th European Conference E-COMM-LINE 2009, Bucarest, Romania 2009.
  • Trifonov, National Broadband Program of the Republic of Bulgaria, CompSysTech, Bulgaria , 2009.
  • Vatchkov, R. Trifonov, E-governance act, CompSysTech, Bulgaria, 2008.
  • Dakovski, R.Trifonov, B. Jekov, Business intelligence solutions for e-governance, Computer Science ’08 Kavala, Greece, 2008.
  • Trifonov, M. Popova, E-Procurement System in Bulgaria – Challenges and Perspectives, Computer Science ’08 Kavala, Greece, 2008.
  • Trifonov, I. Vassileva, Information Strategy Methodology in Judiciary, Computer Science ’08 Kavala, Greece, 2008.
  • Vatchkov, R. Trifonov , National Program for Accelerated Development of Information Society in Bulgaria, CompSysTech, Bulgaria, 2007.
  • Trifonov, B.Jekov , Structural approach in e-governance development, International Conference Automatics and Informatics, Bulgaria, 2007.
  • Trifonov, B.Jekov, E-governance models, EE e|Gov Days, Prague, 2007.
  • Trifonov, B. Jekov, Business Intelligence in e-Governance, Computer Science 06, Istambul, Turkey, 2006.
  • Trifonov, T. Nedyalkov, ENTERPRISE ARCHITECTURE AND THE BULGARIAN E-GOVERNANCE, Computer Science 06, Istambul, Turkey, 2006.
  • R. Trifonov, E-Government ACHIEVEMENTS, PROJECTS AND PERSPECTIVES  in Bulgaria, EE e|Gov Days, Budapest, 2005.
  • R. Trifonov,  STATE OF THE ART AND PERSPECTIVES OF E-GOVERNMENT IN BULGARIA – Computer Science ‘05 , Chalkidiki, Greece 2005.

  • GN4 – Multi-Gigabit European Research and Education Network and Associated Services, 2014-2020, EU Research and Innovation Programme Horizon 2020.
  • ФНИ Н07/56 – Повишаване нивото на мрежовата и информационна сигурност чрез използване на интелигентни методи, 2016 – 2019, фонд „Научни изследвания“ към МОН.

  1. PRACE 3IP – Pan-European High Performance Computing infrastructure and services, 2013-2015, EU Research and Innovation 7th Framework Programme.
  2. 6DEPLOY-2 – IPv6 Deployment Support, 2010-2013, EU Policy Support Porgramme.
  3. 152ПД0017-09 – Приложение на мултиагентни системи в компютърната мрежова сигурност, 2015-2016, НИС на ТУ- София.
  4. Проект „Правителствен център за действие при инциденти по отношение на информационната сигурност (Gov-CSIRT), ДАИТС, 2007-2008.
  5. Проект „Оперативна съвместимост на Е-Правителство”, ДАИТС, 2007-2008.
  6. Проект „Закон за електронно управление”, Министерски съвет, 2005-2006.
  7. Проект „Пилотна електронна област Стара Загора”, Министерски съвет, 2004.
  8. Проект „Пилотен портал на Българското електронно правителство”, Министерски съвет, 2003.

  Teaching Activities and Stand-in Professors

  1. Лекции “Network and Information Security”, Southampton Solent University, UK, 2018, EU Erasmus+ programme.
  2. Лекции “Network and Information Security”, Southampton Solent University, UK, 2017, EU Erasmus+ programme.
  3. Лекции “Artificial Intelligence”, Lancaster University, UK, 2016, EU Erasmus+ programme.
  4. Лекции “Electronic Commerce”, Coruna University, Spain, 2014, EU Erasmus+ programme.
  5. Лекции “Artificial Neural Networks”, Portsmouth University, UK, 2013, EU Erasmus programme.