д-р Пламен Иванов

д-р Пламен Иванов

Д-р Пламен Иванов е специалист в областта на управлението на инвестиции и финансовата сигурност. Завършил е магистърска степен по „Икономика на интелектуална собственост“ и „Корпоративна сигурност“ в УНСС. Докторската му дисертация е на тема „Корпоративна сигурност във финансова структура“, защитена също в УНСС. Интересите му са насочени към изследване на теоретичните аспекти на мениджмънта в корпоративната сигурност, както и тяхното практическо  приложение. Притежава дългогодишен практически опит, придобит в областта на застраховането, кредитирането, банковото дело и инвестиционното посредничество.

От 2017 г. е директор на Юропиън Брокеридж Хаус, лицензиран инвестиционен посредник, член на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Управлява мултинационален екип, разположен в няколко държави, като създава и въвежда политики и стандарти в управлението на успешен доходен инвестиционен бизнес както за компанията, така и за клиентите от цял свят. Преподава във ВУЗФ „Организационна култура“ и „Развитие на организацията“.

Д-р Пламен Иванов е автор на статии и публикации в областта на корпоративната сигурност, финансовата сигурност. Автор е също така и на иновативния подход в управлението, чрез връзките репутация – интелектуална собственост – персонал. Задълбочен интерес за него представляват сферите на индивидуалното предприемачество, управлението на лични активи и допълнителната персонална доходност, както и управлението на личния финансов риск.

Публикации с рецензии:

  2018 г. УНСС, „Усъвършенстване на корпоративна сигурност във финансова структура“

  2013 г. „Медии и Бизнес“, УНСС – „Корпоративни войни“;

  2014 г. „10 години България в НАТО“, УНСС – „Днешните предизвикателства към Бизнес сигурността“;

  2015 г. – Международна конференция ТТОС – ВСУ, Варна – “Triad:Reputation-Intelectual property-Staff“;

  2016 г. – „Млади учени“, УНСС – „Повишаване на корпоративната сигурност и контрол във финансовите структури за развитие на бизнеса в България“;

  2016 г. – „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, УНИБИТ – „Неявните активи като основен ресурс в икономиката на знанието“;

  2017 г. – „Право на сигурност и защита“ – ВСУ , Варна – “ Право на корпоративна сигурност“.

  2018 г. Лятна бизнес академия, ВУЗФ

  2018 г. Дискусионен форум „Бедност и доходи“ , Бейн уоркшоп институт

  2018 г. Предотвратяване на трансграничните икономически престъпления: нови тенденции, предизвикателства и възможности, Европейски коплайънс център

  Юропиън брокеридж хаус – инвестиционен посредник

  Европейски комплайнс център – НПД, създадена за сътрудничество и взаимопомощ на комплайнс общността в Европа

  Финансово-контролна комисия – контролен орган към УС на ПРОФОН

  Нордфъндс – консултанска организация за инвестиционно планиране, финансова сигурност и управление на рискови портфейли

  Флейм-стартър – онлайн платформа за индивидуално предприемачество, рискова търговия, обмяна на опит във форекс и крипто трейдинг.

  Управление на високорискови инвестиции, оценка на предприемачески риск, управление на финансова репутация, комплайънс политики и процедури, системи за финансова сигурност, индивидуално предприемачество, управление на инвестиционен посредник и посредничество при инвестиционни сделки, корпоративна сигурност във финансова структура.

   

  Преподавателска дейност:

  – Хоноруван преподавател във ВУЗФ;

  – лектор към Европейски комплайънс център.