доц. д-р Григорий Вазов

доц. д-р Григорий Вазов

Изпълнителен директор на VUZF Lab, Президент и Ректор Емеритус на ВУЗФ

Доц. д-р Григорий Вазов е изпълнителен директор на Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ – VUZF Lab.

В периода 2008 – 2021 г. е бил ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, от 2005 до 2017 г. и негов президент.

През 2015 г. е избран за член на Фискалния съвет на България.

Член е на Надзорния съвет на “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД и на “ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД, част от KBC Груп.

През 2016 г. му е присъдено почетното звание „Президент и ректор Емеритус” на ВУЗФ от настоятелството на ВУЗФ.

Управител e на “Вазов институт” ЕООД от 1994 г. досега.

Доцент Вазов е бил главен секретар на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България в периода 2012-2020 г.

Show More

  Бил е декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС в периода 1998 – 2010 г.

  В периода 1991-1994 г. заема постовете съветник на министъра и зам.-министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. В периода 1992 – 1994 г. е председател на Съвета на директорите на „Балканбанк“. Бил е член на Съвета на директорите на Международната банка за икономическо сътрудничество, на Международната инвестиционна банка, както и на Банковата консолидационна компания.

  Научните му интереси са в сферата на макроикономиката, теорията на финансите, корпоративните финанси, теорията на управлението. Автор е на над 100 научни труда, в т.ч. на монография, три учебника, поредица от студии, статии, научни доклади, рецензии, разработки с научно-приложен характер.

  Почетен гражданин е на община Сопот.

Бойко Атанасов

Бойко Атанасов

Председател на Комисията за финансов надзор

На 15 март 2019 г. Бойко Атанасов е избран за председател на Комисията за финансов надзор от 44-тото Народно събрание на Република България.

Г-н  Атанасов завършва Университета за национално и световно стопанство, специалност “Планиране и прогнозиране на икономическите системи” и има редица икономически специализации в България и чужбина.

Той притежава повече от 20 години професионален опит в системата на Приходната администрация, като е бил последователно данъчен инспектор, след което и началник подразделение в Главно управление на данъчната администрация. Професионалният му път продължава през длъжностите заместник-териториален директор, а след това и директор на Териториална дирекция на НАП София. През 2009 г. става заместник изпълнителен директор на приходната администрация. От 2013 г. до 2017 г. е изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

Show More

  От май до октомври 2017 г. г-н Атанасов е заместник-министър в Министерството на финансите с ресор оперативно ръководство и координация на дейността на дирекция „Данъчна политика“, контрол и координация на дейностите на НАП и на агенция „Митници“.

  На 11 октомври 2017 г. е избран от Народното събрание за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

  Като председател на КФН от 2019 г. до сега, той ръководи Комисията в посока осъществяване на стриктен надзор и регулация по отношение на поднадзорните лица в трите основни направления – капиталов пазар, застрахователен и пенсионноосигурителен, като акцентира в дейността си върху защита на потребителите и стабилност в небанковата финансова сфера.

Ивелина Пенева

Ивелина Пенева

Заместник-министър на икономиката

Ивелина Пенева има богат опит в държавната администрация. В периода февруари 2007 г.-октомври 2008 г. е била главен юрисконсулт в „Централно звено за финансиране и договаряне“ в Министерството на финансите, след което в продължение на 6 години е главен одитор в дирекция „Одитна дейност“ в Изпълнителната агенция „Одит на средствата от ЕС“.

От март 2015 г. до март 2018 г. е главен директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката. В продължение на година след това отново работи в Изпълнителната агенция „Одит на средствата от ЕС“ като главен одитор в дирекция.

Притежава магистърска степен по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и диплома от международна магистърска програма „Право на Европейския съюз“.

Владимир Савов

Владимир Савов

Заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ на Комисията за финансов надзор

На 23 юли 2020 г. Владимир Савов е избран от Народното събрание на Република България за заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, с 6-годишен мандат.
Г-н Савов притежава магистърска степен по „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство, а след това придобива образователна степен магистър по „Бизнес администрация“ от London Business School, Лондон.

В периода 1993 г. – 1998 г. работи в „Уникредит Булбанк” като мениджър „Кореспондентски отношения с чужбина”. През 1999 г. Владимир Савов провежда стажове в департаменти „Централна и Източна Европа” и „Глобални депозитарни разписки” в The Bank of New York, Лондон, където натрупва международен опит в банковия сектор. От 2000 г. до 2009 г. Владимир Савов работи като старши анализатор в Brunswick UBS, а от 2003 г. до 2006 г. е заместник – директор и впоследствие – директор в банка Уралсиб Капитал, където отговаря за анализите на банковия и потребителския сектор. В периода 2006 г. – 2009 г. е директор на департамента за анализи в инвестиционната банка Credit Suisse, а от 2009 г. до 2013 г. е управляващ директор, началник на аналитичния департамент във финансова корпорация „Откритие”.

Show More

  На 24 януари 2014 г. Владимир Савов е избран от Народното събрание на Република България с 6-годишен мандат за член на КФН, подпомагащ политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. По време на този период, той последователно изпълнява правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“. По време на работата си в КФН г-н Савов фокусира усилията си към последователност на процесите, отговорност и ефективност за постигане на устойчиви във времето резултати, базирани на прозрачност и законност.

  От февруари до юли 2020 г. г-н Владимир Савов заема позицията на директор на департамента за регулаторна политика и стратегия на Независимия финансов регулатор на Международния финансов център Астана, Казахстан. По време на работата си там въвежда добри практики и модели на регулиране и надзор, процедури за разглеждане на сигнали и жалби, оптимизира пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници.

   В досегашната си професионална кариера той e натрупал богат опит в сферата на финансовия анализ и стратегии, инвестициите, капиталовите пазари, банковото дело и международните финанси. Владее английски и руски език.

Мария Филипова

Мария Филипова

Заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията за финансов надзор

Мария Филипова е магистър от Университет за национално и световно стопанство в София, специалност „Право“ с множество следдипломни квалификации и специализации в областта на банковото дело и финансите.

Мария Филипова е с над 10 годишен опит в правната сфера, предпоставка да притежава широки познания и опит в анализирането, проучването и предприемането на дейности относно новоприети регулации, оптимизиране на съществуващите закони и подобряване на административните процедури. Професионалната си експертиза развива в различни организации като Държавна комисия по хазарта, Агенция по вписванията, Агенция за приватизация и следправатизационен контрол и др. Работила е и в Министерство на правосъдието, където е била част от екипа, който изготвя и подготвя внасянето в Министерски съвет на проект за нов Наказателен кодекс. В дирекция „Правна“ на Министерство на финансите участва в изготвяне на становища по правни въпроси в областта на публичните финанси, изготвяне на проекти на актове, свързани със съставянето, изпълнението и отчитането на държавния бюджет.

проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова

проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова

Директор на направление „Финанси и финансов мениджмънт“ към VUZF Lab

Виржиния Желязкова е професор и доктор на науките в областта на кръговата икономика и устойчивите финанси. Придобива висшето си образование в УНСС – София, където завършва бакалавърска степен по специалност „Международни отношения“ (2004 г.) и магистърска по „Международни икономически отношения“ (2007 г.). Образователната и научна степен „доктор“ придобива от Икономическия институт на БАН (2010 г.), а научната степен „доктор на науките“ – от ВУЗФ (2021 г.).

Проф. Желязкова е директор на направление „Финанси и финансов мениджмънт“ в Лабораторията за научно-приложни изследвания на ВУЗФ и преподавател в същия университет. В продължение на два мандата е била зам.- ректор на ВУЗФ (октомври 2013-февруари 2022 г.) и национално контактно лице по програма „Хоризонт 2020“ към Европейската комисия в Брюксел (2013-2016 г.). Член е на Съюза на икономистите в България и на Green Finance and Energy Center към Българската фондова борса.

Паралелно с работата си в университета, проф. Желязкова притежава дългогодишен опит от банковата система, като от 2006 година работи в една от водещите банки в България и от 2011 година до момента отговаря за екологичната й политика.

Show More
  Тя е един от „посланиците“ в България за разпространение на знание и разбиране на екологичните, социални и управленски (т. нар. ESG) аспекти на финансите. Тя е автор на първите университетски учебници на български език по кръгова икономика и управление на екологичния и социалния риск в инвестиционния процес, на две книги и на над 50 научни публикации по тези въпроси. През годините участва на десетки научни форуми и изнася редица гост-лекции в университети в страната и в чужбина – в Италия, Кипър и Гърция по темите, свързани финансирането на зелената икономика. Тя също така е член на редакционните колегии на изданията на ВУЗФ, както и на списанията „Екология и безопасност“ и „Икономика и бизнес“.

  Към момента фокус на работата й в университета са преподаването, научните изследвания, ръководството на докторанти и рецензентската дейност в областта на банкирането, ESG и устойчивите финанси.

доц. д-р Маню Моравенов – Модератор

Изпълнителен директор на Българската фондова борса

Доц. д-р Моравенов е изпълнителен директор на Българската фондова борса. Професионален член е на RICS (Кралския институт на лицензираните оценители и консултанти при инвестиции в недвижими имоти). Той е дългогодишен преподавател във ВУЗФ – София, като е титуляр на курсовете „Електронни борси“ и „Алтернативни инвестиции“ – магистърска програма, както и лектор на квалификационен курс „Финанси на недвижими имоти“ към бакалавърска програма на ВУЗФ. Член е на екипа на Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ – VUZF Lab.

Show More

  Маню Моравенов има над 20 годишен опит в сферите на финансите и инвестициите, пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари. Той е заемал и продължава да заема ръководни длъжности, както в частни компании (инвестиции в недвижими имоти, финансовото посредничество и консултантски услуги), така и в институциите и неправителствените организации на българския капиталов и инвестиционен пазар. През последните години е ангажиран активно в управлението на кредитния портфейл и кредитоспособността на компаниите, както и ръководенето  на процесите при различните източници на финансиране като: IPO-та и капиталово финансиране, емитиране на облигации, корпоративни заеми и банково финансиране.

доц. д-р Григор Сарийски

доц. д-р Григор Сарийски

Институт за икономически изследвания при Българската академия на науките (БАН)

Григор Сарийски е доцент в Института за икономически изследвания на Българската академия на науките (БАН). Защитил е дисертация на тема “Управление на риска при банковото кредитиране на фирмите в България”. Автор е на изследвания и публикации в областите банково дело, публични финанси, икономическа конвергенция.

Има дългогодишен опит във финансовия сектор, като от 10 години е главен икономист в Токуда банк.

проф. д-р Юлия Добрева

проф. д-р Юлия Добрева

Директор на направление „Устойчива икономика“ към VUZF Lab

Проф. д-р Юлия Добрева е заместник-ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Тя е доктор по икономика, специалност Политическа икономия. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“, където защитава докторската си дисертация на тема „Оптимизационното моделиране при изследване на устойчивото развитие“ през октомври 2011 г. От януари 2012 г. е хоноруван преподавател във ВУЗФ, както и почетен лектор към Международния факултет на Университета в Шефийлд, Великобритания. От февруари 2014 г. Юлия Добрева е главен асистент във ВУЗФ, през март 2016 г. е избрана за доцент, а през октомври 2021 г. – за професор. Води лекции и упражнения в бакалавърските курсове по дисциплините Устойчиво развитие, Оперативен мениджмънт, Финансов мениджмънт, Счетоводство, Управленско счетоводство и Финансови институции и пазари, както и в магистърските курсове по дисциплините Поведенчески финанси, Глобалистика, Потребителско поведение.

Show More

  Автор е на два учебника, три книги и редица статии и научни публикации, посветени на проблемите на устойчивото развитие, лобалната икономика, поведенческата икономика и институционалното развитие. Участвала е в различни международни научни конференции и проекти в Италия, Англия, Дания, Литва, Чехия, Полша, Гърция, Турция, Румъния, Катар и др.

  В допълнение към академичната си кариера, доц. Добрева има дългогодишен управленски опит в банковата сфера.

Теодор Маринов

Теодор Маринов

Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Легаси и дъщерни дружества

Теодор Маринов е в управлението на Обединена българска банка от юни 2010 г., когато е избран за член на Съвета на директорите, а от септември същата година заема позицията Генерален директор Корпоративно банкиране на банката.

Започва професионалното си развитие като финансов аналитик на Софийската фондова борса. Работи последователно като мениджър връзки с клиенти и ръководител кредитни анализи в Българска инвестиционна банка. След това заема позицията на инвестиционен мениджър в Балканската регионална дивизия на Националната банка на Гърция.

Има магистърски степени по „Бизнес администрация“ от London Business School и „Системи и управление“ от Технически университет, София. Теодор Маринов е носител на професионалната квалификация CFA (сертифициран финансов аналитик) от 2001 г. Завършил е INSEAD Inter-Alpha Banking program през 2002 г. Владее свободно английски и руски език.

проф. д-р Даниела Бобева – Модератор

Преподавател, ВУЗФ

Проф. д-р Даниела Бобева е преподавател по финанси във ВУЗФ.  Работи в банковия и финансов сектор повече от 20 години, като 11 години е директор на Европейската и международна дирекция в БНБ. Участва в Комитета по финансовите услуги към Европейската комисия, където се изработват европейските регулации и политики в тази област. Била е алтернативен член и на Икономическия и финансов комитет към Съвета ЕКОФИН, в който се координира макроикономическата политика на ЕС.
Работи по привеждането на българското законодателство в съответствие с европейските правни актове във финансовия сектор и подготовката на българската правна рамка, като е ръководител и член на работните групи в следните области: капиталови изисквания, потребителски и ипотечен кредит, платежни услуги, гарантиране на депозити и други, като част от цялостната  реформа на финансовия сектор в ЕС.

Ръководи проекти на БНБ за въвеждане на европейските принципи и добри практики в банковата система на Египет, Черна гора, Сърбия, Албания, Македония.

Show More

  Банковата й кариера включва и позицията на Първи вицепрезидент на Черноморската банка за търговия и развитие при нейното създаване от 1998 до 2001 г. Заема следните  правителствени позиции: председател на агенцията за чуждестранни инвестиции (1995-1996),  министър на търговията и външноикономическото сътрудничество (1997). и заместник министър-председател по икономическото развитие (2013-2014).

  Преподава по дисциплините международна икономика, финансови пазари и инструменти, управление на риска, международни финансови институции и политики. От 7 години води курс по европейски пазар на финансови услуги в УНСС – Катедра „Финанси“, а от началото на 2018 г. стартира инициатива за въвежгдане на дисциплината лични финанси в шест университета в страната на основата на нейния учебник по лични финанси.

  Доц. Бобева  има редица публикации в областта на регулирането на финансовите услуги, анализира ефекта от провежданата реформа в банковия и финансов сектор в ЕС.  Значителна част в изследователските й интереси са икономическите ефекти на миграцията, както и макроикономическите дисбаланси, номинална и реална конвергенция, чуждестранни инвестиции.

  През последните години ръководи изследавателски проекти по програма на Корейското правителство (KSP) за държавните предприятия и тяхната роля в икономиката и за ревитализиране на капиталовия пазар. Участва в изследователски проект за развитието на Българската банка за развитие, осъществен от Института за икономически изследвания при БАН, както и в проект за регионалния пазар на електрическа енергия, като част от проект на стратегия за развитие на енергетиката, финансиран от БЕХ.

  Доц. Бобева е носител на множество престижни награди: на „Произведено в България“, „Бизнес дама на годината – 2013“, награда на Асоциацията на малките и средни предприятия и други. Член е на международната изследователска мрежа SOPEMI  на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Христина Пендичева

Христина Пендичева

Член на Експертната група по Устойчиви финанси към Европейската комисия

Христина Пендичева е държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерство на финансите от 2011 г. В това си качество тя участва в преговорите по приемане на ЕС законодателство в Работна група „Финансови услуги“ в Съвета, както и в експертни групи към Европейската комисия в областта на капиталовите пазари и пенсионното осигуряване.

Преди да постъпи в Министерство на финансите, Христина Пендичева заема експертни позиции в Комисията за финансов надзор, както и във финансови институции от небанковия финансов сектор. През последните години е ангажирана активно в процеса по изготвяне на ЕС законодателство в областта на устойчивите финанси и е член на Експертната група по устойчиви финанси към Европейската комисия.

Христина Пендичева участва като лектор и панелист в редица финансови и инвестиционни форуми на национално и европейско ниво.

Христина Пендичева има магистърска степен от Франкофонския институт по управление и администрация в гр. София, диплома от Université de Nantes. Тя е бакалавър по стопанско управление от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

проф. д-р Станислав Димитров

проф. д-р Станислав Димитров

Директор на направление „Застраховане и социално осигуряване“ към VUZF Lab

Проф. д-р Станислав Димитров e директор на направление „Застраховане и пенсионно осигуряване“ на Лабораторията за научно-приложни изследвания на ВУЗФ. Ръководител е на катедра „Финанси“ във Висшето училище по застраховане и финанси и преподава по дисциплините Финансов мениджмънт, Финансово бюджетиране и планиране, Управление на пенсионноосигурително дружество, Инвестиционна политика на капиталови пенсионни фондове и др. Неговите основни изследователски интереси покриват областите на капиталовото пенсионно осигуряване, корпоративните финанси, финансовия мениджмънт, спестовните и инвестиционните продукти, иновациите в застраховането и осигуряването, финансовия анализ, сливания и придобивания.

Проф. д-р Станислав Димитров придобива магистърска степен по Финанси в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София. Докторската му дисертация е на тема “Оценка на пенсионноосигурително дружество”. Автор е на два учебника –   „Корпоративни финанси” и „Организация и управление на пенсионноосигурително дружество”, и на монографията „Развитие на капиталовите пенсионни фондове (финансови аспекти, резултати, решения и перспективи за България)”.

Show More
  Наред с академичната си дейност Станислав Димитров заема различни мениджърски позиции в компании от сферата на пенсионното осигуряване, общото застраховане и животозастраховането, включително ПОК „Съгласие“, ПОК „ДСК-Родина“, ЖЗК Сожелайф и ЖЗК „Съгласие“. От 2011 г. е главен изпълнителен директор на Животозастрахователна компания „Съгласие“ АД. Представлява компанията в Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). Член е на Комисията по животозастраховане и на Комисията по финанси към АБЗ. Създател и ръководител е на клуб „Корпоративни финанси“ във ВУЗФ. Научен ръководител е на докторанти във ВУЗФ. Член е на International Business Academy и на Научния съвет на Cross Border Benefits Alliance-Europe.
Евелина Милтенова

Евелина Милтенова

Председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

Евелина Митенова, CFA, eMBA, e председател на Управителния съвет на БАДДПО от декември 2018 г. Г-жа Милтенова се е изградила професионално в сферата на финасовия сектор и инвестициите, като е натрупала задълбочени познания и дългогодишен опит в областтта на банковото дело и управлението на активи на капиталовите пазари от асет мениджмънт компании. През професионалната си кариера от над 20 години, тя е заемала ръководни длъжности в международни банки в България, вкл. ИНГБанк и Райфаизен Банк (България), където e била 12 г. изпълнителен директор и член на УС.
Като утвърден финансов експерт, в своята дейност тя е била винаги тясно свързана с развитието на пенсионната индустрия в България.

Евелина е магистър по Финанси от УНСС, един от първите сертифицирани финансови аналитици (CFA) от 2001 г. През 2019 г. придобива Global Executive MBA степен от съвместната програма на австрийския WU, Виена и Университета на Минесота, Минеаполис.

Радослава Масларска

Радослава Масларска

Председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП)

Радослава Масларска е председател на Съвета на директорите на Елана Трейдинг, член на Съвета на директорите на Елана Финансов Холдинг и председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.

Г-жа Масларска е с близо 20-годишен професионален опит в областта на финансовите пазари и инвестициите. Под нейно ръководство Елана Трейдинг получава 28 национални награди за постижения и принос към развитието на капиталовия пазар.

Радослава Масларска има магистърска степен по финанси и банково дело и бакалавърска по икономика от СУ „Св. Климент Охридски”.