проф. д-р Боян Дуранкев

проф. д-р Боян Дуранкев

Проф. д-р Боян Дуранкев е роден в София на 2.05.1951 г.

Завършва Висшия икономически институт (по-късно УНСС), където работи от 1980 г. Доктор е по икономика. Последователно е асистент, главен асистент, доцент и професор.

Специализирал е в Русия, Германия, Португалия, САЩ.

Бил е председател на Националната икономическа асоциация на Р България; директор на Университетско издателство „Стопанство” при УНСС; директор на сп. „Алтернативи” при УНСС; член на Комисията по конкурси за специализации и научни изследвания на МОН; ръководител за България на международния проект „Изследване на организационната култура”; ръководител на редица национални проекти; главен редактор на списание „Маркетинг & мениджмънт в Нова Европа”; директор на маркетингова и рекламна агенция „Нови хоризонти”; член на АС на УНСС; главен секретар на УНСС; член на Експертния съвет на СЕМ; зам.-председател на „Център за конституционни изследвания”; ключов експерт в МИЕТ; председател на издателския съвет на УНСС.

Автор е на над 350 специализирани статии, учебници и монографии.

В момента е ръководител на Катедра „Маркетинг и мениджмънт“ във ВУЗФ. Член е на УС на Българската асоциация по маркетинг, както и член на борда на Superbrands Bulgaria, член на Съвет по хабилитация в УНСС и член на Съвета на старейшините в УНСС.

През 1990 г., 2014 г. и 2015 г. му е присъждано отличието „Професор №1 на УНСС“.

Selected Publications

   Organizational Culture in the Condition of Transition in the Economy. // Regionalni Razvoi I Demografski Tokovi Balkanskih Zemalja.Nis, 2004, p. 509-521.

   Strategic planning and marketing: from asymmetry to reconsidering of the content and the relations. // Ekonomske teme, Nis, 2004, pp. 353-364.

   Особенности современной болгарской внутрифирменной культуры. В: „Актуальные проблемы развития сферы услуг”, Санкт-Петербург, 2004, с. 167-172.

   Феномен болгарской фирменной культуры. В: Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. № 4, 2004, с. 74-81.

   Стратегическото планиране и маркетингът на ХХІ век. The new realities and paradigms in the marketing. // Marketing in new economy: opportunities and challenges. University of Nis, 2003, p. 115-128.

   Инфлация, дефлация и управлението на икономиката. В съавторство с д-р Митко Хитов. Списание „Бизнес посоки“, Издание на центъра по икономически и управленски науки в БСУ, Бургас. Бр. 1, 2015, с. 3-13.

   European Union: Time of Major Changes. В: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemlja jugoistocne Evrope. Nis, 2016, pp. 543-547. В съавторство с Aleksandra Durankeva. ISBN 978-86-6139-122-4.

   Данъчно облагане и социална справедливост. В сп. „Бизнес посоки“, Издание на Центъра по икономически и управленски науки. БСУ, 2017. Бр. 2, с. 69-80. http://www.bposoki.bg/uploads/posts/durankev2017_bg.pdf

   Taxation and social justice. Bulgarian Journal of Business Research. 2/2017, pp. 46-55.

   The Global Challenges That National Economies Face. В съавторство с Aleksandra Boyanova Durankeva. В: Regional Development And Demographic Flows Of Southeastern European Countries. Nis, p. 423-426. ISBN 978-86-6139-155-2.

   Агресията – печелившото оръжие на модерния маркетингов арсенал. Сп. „Икономика”, октомври 1995, с. 32-35. Също в: Европейското предприятие на прага на ХХІ век, ІV конгрес на AEDEM, С., 1995, с. 54-55.

   Политическата реклама. Сп. „Алтернативи”, бр. 3, 1996, с. 31-32.

   Обществото, икономиката и културата в глобалната система. В сб. „Общество, икономика, култура”. С., ЮЗУ „Неофит Рилски”, 1996, с.42-60.

   Бъдещето на човечеството – човечество без бъдеще. Сп. „Алтернативи” на УНСС, бр. 15-16, 1999, с. 32-25.

   Глобално равновесие при неравновесни локални системи? Сп. „Алтернативи” на УНСС,1999, бр. 17-18, с. 41-46.

   Глобалните стратегически проекти. Сп. „Алтернативи” на УНСС, 1999, бр. 21-22, с. 5-8.

   Прозрачност и непрозрачност в обществената система. Сп. „Алтернативи” на УНСС, 1999, бр. 23-24, с. 3-5.

   Малката шахматна дъска. В сб. „Българо-руските икономически отношения в навечерието на ХХІ век”. Университетско издателство „Стопанство”, 1999, с. 177-190.

   Източната шахматна дъска. В съавторство с проф. д.ик.н. Кр. Опров. В: Ekonomske teme. Year XXXVII. 1999. № 1-2, p. 175-187.

   Европейските шахматни дъски: глобализъм, регионализъм и национализъм. В сб. „Бъдещето на България и Европа”, Специално издание на сп. „Алтернативи”. С., 2000, с. 85-105.

   Златните години на Римския клуб. Сп. „Алтернативи”, 2000, бр. 4-6 (28-30), с. 83-96. Второ преработено и допълнено издание: Римската империя на познанието и мъдростта. В: сп. „Право без граници”, 2002, бр. 3-4, с. 1-32.

   Телевизионната реклама. В: Управленски и маркетингови проблеми на малкия и средния бизнес. С., 2000, с. 134-138.

   Фирмената култура в България. (в съавторство). Специално издание на сп. „Алтернативи”, С., 2001. Също отчасти в: Българската фирмена култура на фона на културата в развитите страни”. Сп. „Маркетинг мениджмънт”, 2004, бр. 1, с. 22-40. „Стандарти и деформации на българската фирмена култура”, Сп. „Панорама на труда”, 2005, бр. 41  с. 5-26.

   Новите реалности и парадигми в маркетинга. В: „Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи”. Университетско издателство „Икономически университет – Варна”, В., 2003, с. 15-31.

   Мишена: жената. Стреляй умно! Сп. „Медиа свят”, май 2004, с. 18-19.

   Продажбеното манипулативно търгашество и политическият маркетинг: практика 2003 г. Списание „Алтернативи”, 2004, бр. 2, с. 29-32.

   Маркетинговата слепота и бъдещето на стратегическото управление. В: „Международна конференция на MT&M College”, 2005, с. 127-136. Също във: „В криза ли е планирането?”, Академично издателство „Ценов”, Свищов, 2005. Също в „Иновационни практики в проектно базираното обучение”, Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг, С., 2005.

   Стратегическо планиране и маркетинг: от асиметричност към преосмисляне на съдържанието и отношенията. В: Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2005, с. 71-79.

   Защо клиентите още имат пари в джоба? Сп. „Медиа свят”, юни 2006, С., с. 20-21.

   Финансов маркетинг и устойчиво развитие. В: Годишник на ВУЗФ, 2007, Издателство на ВУЗФ, С., с. 55-101.

   Родните брандове на чуждия и българския пазар. Сп. „BG Business Review”, юни 2010, с. 20-21.

   The National Brands on the Bulgarian and the Foreign Market. BGBusiness Review, Issue 1, 2010, p. 20-21.

   Маркетинговите изследвания в условията на глобален хаос. Сп. „BG Business Review”, октомври 2010, с. 38-39.

   „Икономика за всички” или „икономика за капитала”? Сп. „Икономически алтернативи”, 2010, бр. 5, с. 81-83.

   Университетите трябва да подготвят личности, не машини. В. „Пари”, С., 31 март 2011, с. 23.

   По неутъпканите пътища на новите науки. Сп. „Икономически алтернативи”. 2011, бр. 3, с. 150-154.

   On the Unbeaten Track of New Sciences. Economic Alternatives. Issue 1, 2011, p. 152-156.

   Маркетинг и стратегическо планиране за устойчиво развитие през ХХІ век. Списание „Минно дело и геология”, 2012, бр. 6-7, с. 20-29.

   Маркетинговата неопределеност. В: „Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето“. Издателство „Наука и икономика“, Варна, 2012, с. 29-34.

   Маркетинг и стратегическо планиране за устойчиво развитие през ХХІ век. Списание „Минно дело и геология”, 2012, бр. 6-7, 12-21.

   Защо няма глобални лидери? В „Лидерството – време за промени“, Издание на НБУ, 2015, с. 109-122. ISBN 978-954-535-898-2

   Нужни са огромни инвестиции, иновации и пресичане но корупцията. Сп. „Железопътен транспорт“, бр. 4, 2017, с. 17.

   Маркетингът като религия, като пропаганда и като наука. В сборника „Маркетингът – опит и перспективи“, Издателство „Наука и икономика“, Варна, 2017, с. 17-23.

   Социальные аспекты влияния Великой Октябрьской социалистической революции на Болгарию при капитализме и социализме. В сборник „Великая русская революция 1917 г.: проект альтернативного исторического развития“, Санкт-Петербург, 2017, с. 264-273.

   Карл Маркс об индикаторах перехода от капитализма к социализму. В: «Маркс. Марксизм. Марксисты.», Российская национальная библиотека. Санкт Петербург, 2018. с. 110-114. ISBN 978-5-8392-0730-1

   С идеите на Маркс през ХХІ век. Списание „Политически хоризонти“, Година ІІ, брой № 3, юни, 2018, с. 90-111. ISSN:2534 – 966.

   Началото и краят на Третата световна война. С., Университетско издателство „Стопанство”, 1996. 120 с.

   Маркетингова стратегия на УНСС. (в съавторство), С., УНСС, 2001, 258 с. Също: Новата маркетингова стратегия на УНСС – преход от добро минало към още по-добро бъдеще. Сп. „Алтернативи”, 2002, бр. 10 (54), с. 4-19.

   Българска рекламна енциклопедия. (в съавторство с проф. д-р Димитър Доганов). Сиела, С., 2001. (5 бр.)

   Маркетингово управление на висшето образование в България. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2004, 128 с.

   Неформалните плащания в системата на здравеопазване в България. В съавторство. Издателски комплекс „УНСС”, С., 2012.

   Въздействие на телевизионната реклама върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите. В съавторство. Издателски комплекс „УНСС”, С., 2012.

   Потребление и устойчиво развитие. В: „Устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската икономика“, Издателски комплекс УНСС, С., 2013, с. 312-352.

   Маркетингова комуникация vs. пазарна манипулация. Издателски комплекс на УНСС, 2014, 296 стр.

   Дилемата пред Европейския съюз: промени се или умри! В: „Ще се разпадне ли Европейският съюз?“, Издателство „Фабер“, С., 2016, с. 294-301. ISBN: 978-619-00-0504-9.; Също: Дилемата пред Европейския съюз: да се промени или да умре, Сп. Геополитика,2016, брой 4.

   „Визия“ за свят без обща визия. В: „Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации“. Издателство на НБУ, С., 2017. ISBN 978-954-535-949-1.

   Управление маркетингом в туризми в Болгарии. В съавторство с доц. д-р Евангелий Андронов. В сб. „Проблемиякости у громадьскому харчувании готельному господарстви и туризми. Киев, 28-29 жовтня 1998, с. 226-227. (1 бр.)

   Недостатъчността на икономическата дилема „ляво – дясно” и бъдещето на България. В: „Политическата мисъл на ХХ век – поуки за България”, Издателство „Авангард прима”, С., 2006.

   Пазарна манипулация vs. маркетингова комуникация. В: „Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни”, С., 2006.

   Маркетинг, стратегическо планиране и устойчиво развитие. В: „Икономическа политика за устойчиво развитие на България”, Университетско издателство „Стопанство”, С., 2007, с. 38-45.

   Планиране на бъдещето: социален реализъм срещу икономическа романтика. В: „Планирането – минало, настояще и бъдеще”, Университетско издателство „Стопанство”, С., 2009, с. 93-105.

   Фундаментални въпроси на маркетинга и стратегическото управление за ХХІ век. Международна конференция „Мениджърски решения за глобален и местен пазар в условията на криза”, Несебър, 9-12 септември 2009.

   Фундаменталните въпроси на маркетинга и икономическата теория. В: „Икономическата теория – история, състояние, перспективи”, 14 май 2009 г., С., 2010, с. 173-194.

   „Экономика для всех” или „экономика для капитала”? В: „Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субектов хозяйствования”, VІІ Международная научно-практическая конференция, Академия управления при Президенте Республики Беларус, Минск, 21-22 април 2011, с. 94-96.

   Strategic planning and marketing: towards sustainable development in the XXI century, пленарен доклад на четвърти Международен конгрес „Екологични и енергийни основи на устойчивото развитие”, 7-ми май 2012.

   Маркетинговата неопределеност. Икономически университет, Варна, 2012.

   Как „невидимата ръка“ генерира кризи, а растежът (ако го има) е „на сляпо“. В: „Криза и икономически растеж“, С., 26.10.2012.

   Der Uebergang von Massentraegheits zum Einbeziehungsmodell der Entwicklung: Wirtschftliche Logik und der Zivilgesellschaft in Bulgarien. Fachhochschule des bfi Wien, 12.06.2013.

   Асиметричността на икономическия, правния и социалния морал и проблемите на развитието. В: „Етиката в българската правна система“, Издателски комплекс на УНСС, С., 2013, с. 154-157.

   Прогнозиране, проектиране, програмиране и планиране на глобалните процеси. В: „Стратегическо планиране и програмиране: настояще и бъдеще“, Издателски комплекс – УНСС, С., 13.12.2013, издадено в едноименния сборник, с. 43-57.

   EEG Analysis of TV Advertising: Defining the EEG Features of Likable Commercials. 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues, ICCMI, Athens, Greece, June 18-20, 2014. (в съавторство).

   От Третата световна война към Четвъртата последна война. Доклад на Национална научна конференция, 5-6 ноември, 2014 г., ИИОЗ – БАН, София.

   Плюсове и минуси на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции. В съавторство с ас. д-р Митко Хитов. Доклад на Конференцията „ТПТИ: разделителни линии и обединителни цели“, С., СИБ, 25.05.2015.

   Защо няма глобални лидери? Доклад на Международната научно-практическа конференция „Лидерството – време за промени“, С., НБУ, 4.06.2015.

   Дилемата пред Европейския съюз: промени се или умри! Доклад на научната конференция „Ще се разпадне ли Европейският съюз? (Кризисни процеси и заплахи за европейското единство)“, С., СУ „Св. Климент Охридски”, Ректорат, Нова конферентна зала, 27 – 28 април 2016 г.

   Иновациите, които промениха света. Доклад на научната конференция „Триумфът на иновациите“, Правец, 29.05.2016.

   „Визия“ за свят без обща визия. Доклад на научната конференция „Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации” (иновации – институции – бизнес), НБУ, 7-ми юни 2016 г.

   Туристическите дестинации в социалните мрежи. Доклад на конференцията „THE ROLE AND THE INPUT OF THE MEDIA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE DESTINATIONS“, С., 2016-06-28.

   Новият следкризисен растеж: импликации за България и Централна и Източна Европа. Доклад на международната конференция „Отрицателният растеж и синята икономика –перспективи за ЕС и България“, С., четвъртък, 06 октомври 2016 г. Организатор: Friedrich-Ebert-Stiftung.

   Европейският съюз в бъдещия свят: предизвикателства и сценарии. Доклад на международната научна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“, УНСС, С., 21 октомври 2016 г.

   България в Евразия през 2030 г.: анализ на алтернативите. Национална конференция на тема „Национална концепция за радикални реформи в България”, С., 26 октомври 2016 г.

   Маркетингът като религия, като пропаганда и като наука. Международна научна конференция „Маркетингът – опит и перспективи“  – Варна, 29-30 юни 2017.

   Социальные аспекты влияния Великой Октябрьской социалистической революции на Болгарию при капитализме и социализме. ХII Плехановские чтения „Великая русская революция 1917 г.: проект альтернативного исторического развития“, Санкт-Петербург, 2017, 30.05-01.06.2017.

   Имало ли е някога и ще има ли свободно движение на стоки, капитали и хора? Размисли след Адам Смит, Дейвид Рикардо и новите класици. Конференция „Идва ли време на нов протекционизъм?“, 21 ноември 2017 г., ВУЗФ.

   Брандинг, неговото значение и съвременно измерение. Superbrands Bulgaria. Sofia Events Center – Paradise Center, 28 ноември 2017.

   Политически суверенитет и икономическа независимост. Международната научна конференция „Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност“. 16 март 2018 г., Нов български университет, корпус 1, 310 аудитория.

   The Global Challenges That National Econimies Face. Regional Development and Demographic Flows of Southeastern European Countries. University Of Niš, 29 June 2018. В съавторство с Aleksandra Boyanova Durankeva, B.s.c.

   Маркс за ХХІ век. Център за исторически и политологически изследвания. Научно-теоретична конференция, посветена на 200 г. от рождението на Карл Маркс „Маркс – мислителят на миналото, настоящето и бъдещето”. Руски културно-информационен център, ул. „Шипка” № 34, 4.V.2018 г. – петък, ет. 3, зала 305.

   Current Projects

   Анализ на социално-икономическото развитие на България през периода 1917-2017 г. и прогноза до 2050 г. НИ-8-2017 на УНСС, Ръководител проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев, Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС.

    

   Finished Projects

   Маркетингова стратегия на УНСС – 2000-2005 г. НИД 21.03.-3/2000 г. 2000-2001. Научен ръководител.

   Фирмената култура в Република България. НИД 21.03-7/2000 г. 2000-2001. Участник.

   Маркетингово управление на висшето образование в България (на примера на икономическите университети) и основи на бъдещата стратегия на УНСС с оглед превръщането му в еталон на образователна и изследователска институция. НИД 21.03-1/2002. 2002-2003. Научен ръководител.

   Макроикономическа политика за устойчиво развитие на България. НИД 21.03-8/2006 г. 2006-2008. Участник.

   Неформалните плащания в системата на здравеопазване в България. НИД 21.03-18.2008, УНСС, 2008-2011. Научен ръководител.

   Устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската икономика. ДО 02-289/15.12.2008 г. 2008-2011.

   Въздействие на телевизионната реклама върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите. НИД 21.03-26.2009 г., УНСС, 2008-2012. Научен ръководител.

   Юбилейна студентска научна конференция, посветена на 20-годишнината на Студентския съвет при УНСС. НП 21.03-15.2011, УНСС, 2011-2012. Научен ръководител.

   Анализ на конкурентите на УНСС. В: „УНСС и неговата среда: конкуренти, работодатели и професионалната реализация на неговите възпитаници“. Научно-изследователски проект на УНСС. 2017.

   Комуникационна стратегия за налагане на регионална визия и създаване на бранд на региона. Сектор „Текстил и облекло“. Част от проект: „Изграждане на международна конкурентоспособност на текстилните компании в трансграничен район България-Македония“. По ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България – Македония, реализиран от Текстилна търговска асоциация – Текстилен клъстер, Македония в партньорство с Браншова организация за текстил и облекло (БОТО), България. Project BUILDING INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE TEXTILE COMPANIES IN THE CROSS BORDER REGION MK-BG. Project code: CB006.1.31.146. The project is co-financed by the European Union through IPA Cross-Border Programme Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia. CCI number 2014ТС1615СB006. 2017.

   Teaching Activities and Stand-in Professors

   Въведение в маркетинга. В съавторство. С., Университетско издателство „Стопанство”, 1999. С. с. 272-323.

   Реклама и насърчаване на продажбите. Терминологичен справочник. В съавторство с доц. д-р Димитър Доганов. С., Университетско издателство „Стопанство”, 1996 (І-во издание) и 1998 (ІІ-ро допълнено и преработено издание). 214 стр.

   Ключ към маркетинга. Автор на първа глава, съавтор на втора част (50%), научен редактор и съставител. С., Университетско издателство „Стопанство”, 2002.

   Комуникационна политика. Издателство на УНСС, С., 2002.

   Маркетинг. Автор на десета глава и заключение. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2002.

   Интегрирани маркетингови комуникации. Автор на първа-пета глава (в съавторство с проф. Д. Доганов). Университетско издателство „Стопанство”. С., 2003.

   Маркетинг на потребителските стоки и услуги. С., Издателство на УНСС, 2003, 212 стр.

   Комуникационна политика. В: Маркетинг. Казуси. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2003, с. 124-154.

   Комуникационна политика. В: Маркетинг. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2007, с. 318-345.

   Комуникационна политика. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2007.

   Маркетинг (учебно помагало). В съавторство с д-р Хр. Катранджиев. Издателство на ВУЗФ, С., 2007.

   Маркетинг на потребителските стоки. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2008.

   Ключ към маркетинга: тестове за самоподготовка. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2009.

   Организационна култура, етика и комуникации. В съавторство с д-р Н. Цонев. Издателство на ВУЗФ, 2010.

   Комуникационна политика. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2011.

   Ключ към маркетинга. Автор на предговор, първа, втора и трета глава, научен редактор и съставител. С., Университетско издателство „Стопанство”, 2011.

   История и еволюция на маркетинга. В: Маркетинг, Издателски комплекс „УНСС”, С., 2012, с. 13-47.

   Комуникационна политика. В: Маркетинг, Издателски комплекс „УНСС”, С., 2012, 344-374.

   Маркетингова етика (в съавторство). В: Маркетинг, Издателски комплекс „УНСС”, С., 2012, с. 615-642.

   История и теория на рекламата. Издателски комплекс на УНСС, 2013.

   Маркетинг на потребителските продукти. В съавторство с доц. д-р Татяна Нецева. Учебник за дистанционно обучение. УНСС, 2013. ISBN 978-954-644-636-7.

   Комуникационна политика. Учебник за дистанционно обучение. УНСС, 2013. ISBN 978-954-644-624-4.

   Глобалистика. Учебник за дистанционно обучение. УНСС, 2013. ISBN 978-954-644-615-2.

   Бизнес етика. Учебник за дистанционно обучение. ВУЗФ, 2013.

   Комуникационна политика. Допълнено и преработено издание. Издателски комплекс – УНСС, С., 2014. 326 стр. ISBN 978-954-644-678-7.

   История и теория на рекламата. Издателски комплекс на УНСС, С., 2017. ISBN 978-619-232-005-8