ДОЦ. Д-Р БОЯН ЖЕКОВ

ДОЦ. Д-Р БОЯН ЖЕКОВ

Доц. д-р инж. Боян Жеков работи в направление Информатика и компютърни науки в катедра „Компютърни науки“, факултет „Информационни науки“ към УниБИТ (Университет по библиотекознание и информационни технологии). Той е магистър инженер по Информационни технологии в Техническия университет – София, където сега преподава във Факултета за английско инженерно обучение (ФАИО). Хоноруван лектор е в СУ „Св. Климент Охридски“, ВУЗФ и в Нов български университет. Специализирал е Информационни технологии и Икономика във Великобритания, Франция, Холандия, Корея, Япония и Тайван. Работил е като консултант и експерт по Електронно управление към UNDP(ПРООН), БСК, БАИТ и по проекти на МФ, МИ, МРРБ и МОН. Работи за  Националната контактна мрежа на „Хоризонт 2020“, като член на Програмния комитет „Информационни и комуникационни технологии“ и национално контактно лице в областта на Бъдещи и навлизащи технологииИнформационни и комуникационни технологииСигурни общества. Член е на УС на Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС). Председател е JICA Alumni Bulgaria – организация на завършилите обучения в Япония. Постоянен секретар е на клуб „Приятели на Япония в България“ – Nihon Tomono Kai. Заместник-председател е на JSPS Alumni Bulgaria (Japan Science Promotion Society).

Публикации

   1. Jekov, P. Petkova, E. Shoikova, S. Denchev. Conceptual modeling of DLT and Blockchain for transforming public administration. ICERI 2018, 12-14 October, Seville, Spain.
   2. Jekov, P. Petkova, Y. Parusheva, E. Shoikova. Disruptive technologies – Artificial Intelligence and Blockchain in education. ICERI 2018, 12-14 October, Seville, Spain.
   3. Boyan Jekov, Petya Petkova. Blockchain in e-governance, X-та международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации“. 13-17.06.2018, Созопол.
   4. Жеков, Б. Концептуално моделиране на екосистеми на Интернет на нещата. Изд. „Пропелер“, София, 2017, ISBN: 978-954-392-440-0
   5. Жеков, Б. И. Василева. Интегриран план за действие за интелигентно развитие на община Смолян по проект SmartImpact, програма URBACT III., юли, 2017.
   6. Shoikova, A. Peshev, E. Kovacheva, B. Jekov. Best practices for designing user experience for Internet of Things and Virtual Reality. International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI2017, 16-18.11.2017, Seville, Spain.
   7. Jekov, B., Shoikova, D. Donchev, P. Petkova. Study on the IoT ecosystem business models and the segment of Startups. International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI2017, 16-18.11.2017, Seville, Spain.
   8. Trifonov, R., G. Pavlova, R. Yoshinov, B. Jekov. Methodology For Assessment Of Open Data. International Journal Of Computers, Volume 2, 2017, pp.28-37 ISSN: 2367-8895.
   9. Шойкова, Е., Б. Жеков. Концептуално моделиране на екосистеми за Интернет на нещата. Международен пътуващ семинар на УниБИТ „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. Българо-гръцки културни общувания“, 29 май – 05 юни 2017 г.
   10. Jekov, B. Open Government Innovations, Institutional Renewal And Good Governance. Conference under Organization of the black sea economic cooperation, Sofia, 10.11.2016
   11. Жеков, Б., П. Михайлова. Интернет на нещата в електронното управление. Четиринадесета национална научна конференция с международно участие на тема „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, 1 ноември 2016 г., УНИБИТ.
   12. Жеков, Б., П. Михайлова. Еклектика на българско електронно управление. Динамичен референт модел на българското електроннo управление. Осма VМеждународна научна конференция„Е-управление и Е-комуникации”, „Дни на науката – 2016” на ТУ –  София 13–16 юни 2016 г. гр. Созопол, България.
   13. Жеков, Б., П. Михайлова. Социалните мрежи в електронното управление. Осма VМеждународна научна конференция„Е-управление и Е-комуникации”, „Дни на науката – 2016” на ТУ –  София 13–16 юни 2016 г. гр. Созопол, България.
   14. Жеков, Б., П. Михайлова. Показатели за качество на технологично-подобреното преподаване и изучаване. QED’16: UNESCO International Workshop, Technology Advanced Quality Learning for ALL.
   15. Трифонов, Р., Б. Жеков, П. Михайлова. Методология за измерване и оценка на електронното правителство, индикатори и индекси за изследване и оценяване. 30th Anniversary International Conference on Information Technologies (Info Tech 2016).

   1. ARRANGE_ICT: pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT, 2018-1-BG01-KA203-048023, Erasmus+ Project, EU.
   2. Internet of Things security nuggets, 2018-1-BG01-KA202-047919, Erasmus+ Project, EU.
   3. RedCyberSG – REDucing the CYBERsecurity Management Skills Gap in SMEs, Erasmus+ Project, EU.
   4. КоМЕИН: „Концептуално и симулационно моделиране на екосистеми за Интернет на нещата“, Договор № ДН 02/1 от 13.12.2016 г., Фонд за научни изследвания, МОН.
   5. DiGIThink: Design thinking for digital innovation, 2016-1-BG01-KA203-023719, Erasmus+ Project, EU.

   1. „Изработване и застъпничество за въвеждане на еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата – гарант за обществено доверие и граждански контрол върху системата на правораздаването“. Асоциация „Прозрачност без граници“.
   2. „Анализ и оценка на бизнес планове за изграждане и развитие на научните инфраструктури, включени в националната пътна карта за НИРД инфраструктура“.  Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания (EGI и PRACE), МОН, 2016.
   3. „Картографиране на научните инфраструктури в България“. Проект на МОН, 2015–2016.
   4. „Технически ИКТ одит на проекти финансирани по ОП РКБИ 2007-2013“. ОП РКИБ, МИ, 2015.
   5. „Анализ и разработка на Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление 2014-2020“. МРРБ, 2014.
   6. Външен експерт по електронно правителство, по международен договор за реформа в държавната администрация, финансиран от ЕСФ, МФ, 2011-2012.

   Във Висшето училище по застраховане и финанси:

   – Информационни системи в бизнеса

   – Управление на информационния риск

    

   В УниБИТ:

   – Основи на електронния бизнес (ОЕБ)

   – Блокчейн (БЧ)

   – Системи и компетенции за ИТ

   – Кариерно развитие (КИТК)

   – Управление на проекти (УП)

   – Управление на бизнес процеси (УБП)

   – Интернет маркетинг (ИМ)

   – Комплексно административно обслужване ( (КАО)

   (КАО)

    

   В ТУ – София:

   – Политика и управление в променящия се свят  (на английски)

   – Съвременни методи в изследванията на електронното управление (на английски)

    

   В СУ Св.“Климент Охридски“ – София:

   – Основи на електронното управление

   – Управление на документи и данни

    

   В Нов български университет:

   – Компютърни умения (на английски)

   – Електронен бизнес

    

   В Института по публична администрация:

   – Електронно управление