проф. д-р Милен Балтов

проф. д-р Милен Балтов

Проф. д-р Милен Балтов е пример за прехода от бизнеса в академичния свят. Дълги години е ключов експерт и координатор на проекти за развитие на иновациите, индустриалните зони и създаване на междинни звена за проекти в България, Хърватска, Северна Македония и Казахстан. Понастоящем е титуляр на бизнес дисциплини и ръководител на докторска програма по „Икономика и управление в индустрията“, с докторанти от България, Индия, Германия, Непал и Пакистан.

Проф. Балтов е член на Асамблеята за мисия „Здравословни океани, морета, вътрешни и крайбрежни води“ и съпредседател на групата на висшите заинтересовани страни по „Стратегическия дневен ред за изследвания и иновации в Черно море“ към Европейската комисия. Той е основател и водещ на авторското предаване „Икономистът говори“ по Дарик радио.

Проф. Балтов е ректор на Бургаския свободен университет и представител на България в програмния комитет за „Европейския иновационен съвет“ на програма Хоризонт Европа, наследник на инструмента „Малки и средни предприятия“ по програмата.

Публикации

   1. Балтов, Милен, Преходът от мениджър към предприемач, сп. “Мениджър”, бр. 12, 1993 г.
   2. Балтов, Милен и Йордан Гогов, “Състояние и възможности за технологично и продуктово развитие в България”, УНСС, София, 1994 г.
   3. Балтов, Милен, Управленско консултиране за малки предприятия – основни аспекти и дейности, Сборник от конференция “Преструктурирането и предприемачеството в българските индустриални сектори”, УНСС, София, 1995 г.
   4. Baltov, Milen, General Model of Management Consulting for Eastern European SMEs, Proceedings of the RENT IX, 22 -24 November 1995, Piacenza, Italy, 1995.
   5. Baltov, Milen, SMEs Problems – Challenge and Opportunity for Management Consulting, “Entrepreneurship and Organisational Development in Transition”, Informa-Intelect, Sofia, 1996.
   6. Тодоров, Кирил, Дончо Хаджиев, Костадин Коларов, Милен Балтов и др., “10+1 бизнес плана – ръководство за подготовка на бизнес планове“, Фотон 93, Хасково, 1996 г.
   7. Балтов, Милен, Ефектът от консултантските услуги – оценка и финансиране, сп. “Банки, инвестиции, пари”, бр. 9-10, 1996 г.
   8. Балтов, Милен, Самотният вълк Макс Леви/ Лабораторията на д-р Фауст или един високотехнологичен завод/ Пътят на Атлас консулт, в “25 казуса за предприемачи и мениджъри от практиката“, НЕКСТ, София, 1997 г.
   9. Тодоров, Кирил, Милен Балтов, Костадин Коларов и Тодор Ангелов, Как спирачните дискове задвижиха един бизнес – случаят на Трибо/Беркс ООД, “25 казуса за предприемачи и мениджъри от практиката“, НЕКСТ, София, 1997 г.
   10. Балтов, Милен, Управленското консултиране и обучението и науката в мениджмънта на МСП, Сборник от конференция “Индустриалното развитие в пазарни условия”, УНСС, София, 1997 г.
   11. Baltov, Milen, The Transfer of Management Consulting Know-how in the CEE Countries, Proceedings of BICEE 6, Ljubljana, Slovenja, 1998.
   12. Балтов, Милен, Фактори на средата и някои специфични аспекти на ефекта от управленското консултиране, Сборник от конференция “Икономика и управление на фирмите в условията на преход”, Факултет по отраслова икономика към УНСС, София, 1998 г., с. 141-145.
   13. Тодоров, Кирил, Дончо Хаджиев, Костадин Коларов, Милен Балтов и др., “9 бизнес плана за стартиране на собствен бизнес в условията на валутен борд“, НЕКСТ, София, 1999 г.
   14. Baltov, Milen and Kostadin Kolarov, Developing and Managing the Training Role in the Entrepreneurship Education at the Universities winning second prize for Best Practical Paper at the 9th Global Conference on Internationalization of Entrepreneurship Education and Training – IntEnt99, Sofia, 1999.
   15. Балтов, Милен, Типовете консултантска помощ в зависимост от динамиката на дейността и фазите от жизнения цикъл на МСП, Сборник от конференция “Българската индустрия – настояще и бъдеще”, Катедра Индустриален бизнес и предприемачество – УНСС, София, 1999 г., с. 257-261.
   16. Балтов, Милен, Създаването на заетост/ Стратегически алианси (съюзи) на МСП и участието на МСП в смесени предприятия “Изток-Запад” (между страните от ЕС и ЦИЕ), “Основи на дребния бизнес”, Тракия М, София, 2000 г., с. 104-121/ с. 290-317.
   17. Балтов, Милен, Институции и организации предоставящи финансова помощ на МСП в България, “9 бизнес плана за стартиране на собствен бизнес в условията на валутен борд “, СИЕЛА, София, 2001 г.
   18. Baltov, Milen, “The Ordinary Textile Sewer and the Big Overlap of the Entrepreneurs”, Case study, RSS project, Sofia and Lodz (Poland), 2001.
   19. Dimitrov, Mitko and Milen Baltov, “Company Diagnosis and Development Needs Assessment”, Learning module in Phare MTP, Sofia, Milano, 2002.
   20. Baltov, Milen, Ivan Ivanov, et al., “Strategy Design and Implementation” Learning module in Phare MTP, Sofia, Copenhagen, 2002.
   21. Baltov, Milen, Rumyana Gotzeva and Ivan Ivanov, “Erato Holding – Case Study in Strategic Development and Management”, Phare MTP, Sofia, Copenhagen, 2002.
   22. Балтов, Милен, “Разработка на предложения и оферти “, обучителен модул подготвен и изнесен за консултантския и преподавателски персонал в Българо-германските центрове за професионално обучение, Програма на ГТЦ „Професионално обучение и насърчаване на заетостта” – ГОПА Уърлдуайд консалтънтс, София, 2003 г.
   23. Христов, Димитър, Милен Балтов и др., “Да контролираме паричния поток”, Видео казус от практиката на Хирон мениджмънт и Димитър Христов, www.evi-incubator.bg/resource/index.php Програма Леонардо да Винчи BG/01/B/F/PP-1320, София, 2004 г.
   24. Балтов, Милен, “Основи на предприемачеството”, РЕЯ, Пловдив, 2004 г.
   25. Балтов, Милен, Управление на технологиите и технология на управлението – изследване на МСП в технологични и грантови схеми, Сборник от конференция “Съвременни управленски практики ІII”, БСУ, Бургас, 2005 г.
   26. Балтов, Милен, Растежът на малките и средни предприятия и проблемите на заетостта: Изследване на собствените ресурси на съществуващите МСП за генериране на растеж и мястото на бизнес услугите и мерките за стимулиране на заетостта, Годишник на БСУ, том ХІІ, 2005 г.
   27. Балтов, Милен, Ролята на бизнес кластерите за решаване проблемите на конкурентоспособността на малките и средни предприятия, сп. Бизнес посоки, бр. 2., 2006 г.
   28. Балтов, Милен, Техническа помощ за стимулиране на инвестициите и иновациите в МСП, Сборник от конференция “Съвременни управленски практики ІV”, БСУ, Бургас, 2006 г.
   29. Балтов, Милен, Секторните Оперативни програми и повишаване конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия, Сборник от конференция “Присъединяването на България към Европейския съюз – предизвикателства, проблеми, перспективи”, БСУ, Бургас, 2006 г.
   30. Балтов, Милен, Развитието на човешкия фактор в българските малки и средни предприятия, сп. „Управление и устойчиво развитие“ 1-2, София, 2007 г.
   31. Мъри, Джон, Милен Балтов, Секторни аспекти в развитие на малките и средни предприятия чрез кластерните инициативи, Сборник от конференция „Съвременни управленски практики V”, БСУ, Бургас, 2007 г.
   32. Балтов, Милен, Костадин Костадинов и др., “Предприемачество и бизнес планиране за технологично ориентирани стартиращи фирми”, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов, София, 2007 г.
   33. Балтов, Милен, Борислав Борисов и др., “Наръчник за създаване на клъстери и възможностите за бизнеса за работа в мрежа в трансграничния регион на Петрич, Разлог и Струмяни, България и Серес и Неа Петрици, Гърция”, ФАР ТГС България-Гърция, 2007 г.
   34. Baltov, Milen, Diana Kopeva and Lalka Borisova, Clusters and Business Networking: a Tool for the Competitiveness of the SMEs in a Cross-Border Region, Proceedings of the International Conference for Entrepreneurship, Innovation, and Regional Development ICEIRD, Skopje/Ohrid, 2008.
   35. Балтов, Милен, Стимули и перспективи за развитие на малките и средни предприятия в рамките на инициативите за индустриални зони в България, сп. „Управление и устойчиво развитие“, София, 2008 г.
   36. Копева, Диана, Милен Балтов и Лалка Борисова, Фирмена адаптация и бизнес партньорства в контекста на трансграничното сътрудничество на примера на България-Гърция-Македония, Сборник от конференция „Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация”, ИУ, Варна, 2008 г.
   37. Балтов, Милен, Стимулиране на инвестициите на малките и средни предприятия в наукопоглъщащи активи, Сборник от Конференция “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”, Бургас, 2008 г.
   38. Балтов, Милен, Динамика и растеж на малките и средни предприятия в България, Сборник от Юбилейната научнопрактическа конференция „Конкурентоспособен растеж на българската икономика”, УНСС, София, 2008 г.
   39. Балтов, Милен, Предизвикателства пред финансирането на малките и средни предприятия с иновационна активност – регионална перспектива, сп. „Икономически изследвания”, кн. 4, 2008 г., с. 109-131.
   40. Baltov, Milen, Management consulting for SMEs, Journal „Economy & Business”, International Scientific Publications, Vol. II, 2008, pp. 1128-1150.
   41. Балтов, Милен, Инвестиционният профил на малки общини като инструмент за местното планиране – примерите на Чипровци и Белоградчик, Сборник от конференция “Съвременни управленски практики VI”, Бургас, 2009 г.
   42. Baltov, Milen, „International Aspects of the Human Resources Management and Development”, Resource book for the distance learning of the joint Open University and UM-NBU Masters Programme, School of Management at the New Bulgarian University, Sofia, 2009.
   43. Петков, Кръстьо, Милен Балтов и др., Икономическа имиграция и национална идентичност, Сборник от Годишна научна сесия на Университета за национално и световно стопанство, София, 2009 г., с. 42-45.
   44. Желев, Симеон, Милен Балтов и др., Изследване на пазара на труда и иновативни практики за установяване на нуждите от професионално обучение на малките и средни предприятия в България, Сборник от Годишна научна сесия на Университета за национално и световно стопанство, София, 2009 г., с. 106-111.
   45. Балтов, Милен, „Международни аспекти на развитието на човешките ресурси”, Ресурсна книга за дистанционен курс в магистърска степен, Училище по мениджмънт – Нов български университет, София, 2009 г.
   46. Борисов, Борислав и Милен Балтов, “Управление на публични проекти”, РИС, Варна, 2010 г.
   47. Baltov, Milen and Ninko Kostovski, Prospects on the Academic Entrepreneurship in Bulgaria and Macedonia, Proceedings of the Conference “Challenges to Higher Education and Research in the Global Economic Crisis”, Burgas, 2010.
   48. Балтов, Милен и Лалка Борисова, Технологични предизвикателства и иновации – източник на конкурентно предимство, „Научни трудове” на МВБУ, Том. 4, Ботевград, 2011 г.
   49. Baltov, Milen, The Industrial Zones as an Instrument for Promoting the Trans-Border Business Dynamics – Case of a Project Scheme, Proceedings of the “Contemporary Management Practices VII – Projects and Regions”, Burgas, 2012.
   50. Baltov, Milen, The Technical Assistance Specifics Towards the EU Supported Neighbourhood Grants Schemes, Proceedings of the “EU and Black Sea Regions – Challenges and Opportunities for Multilateral Cooperation”, Bucharest, 2012.
   51. Baltov, Milen, The Industrial Zones Development Project – Bulgaria, Resources portfolio of the “Megaproject: The effective design and delivery of megaprojects in the European Union.”, Leeds, 2012.
   52. Kostovski, Ninko and Milen Baltov (2012), Alternative Form of Mapping Potential and Active Small Business Agglomerations, “Economic Development”, year.14 No.2-3/ 2012, pp. 52-61.
   53. Baltov, Milen, Design and Development of High-Technology Park Sofia, Resources portfolio of the “Megaproject: The effective design and delivery of megaprojects in the European Union.”, Leeds, 2012.
   54. Hagan, George, Milen Baltov and Naomi Brookes, Megaproject Management: The State of the Art, Special Edition ‘Megaprojects Management’ of the “Organisation Technology and Construction Journal”, 2012.
   55. Baltov, Milen and Stela Baltova, Improving Managerial Capabilities of Expatriates in Bulgaria, “Research Papers of IBS”, Botevgrad, Vol. 5, 2012-2013.
   56. Baltov, Milen, The Concept of the Megaprojects in the Investments Planning and Activities, Proceedings of the “50 Yeas of Department “Economics and Management”, Academic Publications, Sofia, 2013, pp 243-248.
   57. Балтов, Милен, Проблеми и решения за инвестициите на МСП, Сборник от Конференция “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”, БСУ, Бургас, 2013 г.
   58. Балтов, Милен, “Бизнес проекти и инвестиции в предприемачеството и иновациите”, Издателство Информа принт, Бургас, 2013 г.
   59. Baltov, Milen, Ivanka Stamova and Alexander Stamov, On Global Exponential Stability of a Class of Impulsive Discrete Neural Networks and Applications to Investment Models, Proceeding of “NED – Nonlinear Economic Dynamics”, Siena, 2013.
   60. Балтов, Милен, “Бизнес планиране в предприемачеството”, Издателство Информа принт, Бургас, 2013 г.
   61. Балтов, Милен, Инвестиционните проекти в индустриални предприятия – примерът на „Трансвагон” АД, Сборник от Конференция “Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България”, УНСС, Равда, 2013 г.
   62. Балтов, Милен, “Управление на проекти – региони, инвестиции и политики”, БСУ – електронно издание, Бургас, 2013 г.
   63. Baltov, Milen, The Specific Focus of Management Consulting to the Small and Medium-sized Enterprises, “Journal of Entrepreneurship and Innovation”, Issue 5, 2013, pp 38-51.
   64. Baltov, Milen, Labour Markets Limits in the Small Business World, Proceedings of the “Prospect to the Industrial Business”, University of Economics, Varna, 2013, pp 206-208.
   65. Балтов, Милен, Динамика на малките и средни предприятия и консултантска помощ, Научни трудове” на РУ „Ангел Кънчев”, том. 52, Русе, 2013 г., с. 223-226.
   66. Baltov, Milen, The Cluster Initiatives Concept and its Implementation in Bulgaria, “Publications of TU-Sliven”, Issue 4, Sliven, 2013, pp 3-36.
   67. Baltov, Milen, Investment Profiles Design and Applications for Small Border Situated Municipalities, “Annual of BFU”, 2013, Vol. XXIX, pp 45-73.
   68. Baltova, Stela and Milen Baltov, Best Practices of SMEs in Tourism –Bulgaria, Proceedings of the “Exchanging Best Practices in Entrepreneurship and Business Organizations”, Balkan Women Coalition B-WCo, Sozopol, 2014.
   69. Балтов, Милен, Оценка и управление на риска при процедури по Оперативна програма „Регионално развитие” и големи инвестиционни проекти, Сборник от конференция „Съвременни управленски практики VІІІ – Целесъобразност и риск в бизнес проектите”, БСУ, Бургас, 2014 г., с. 44-57.
   70. Baltov, Milen, Educational Program “Start-Up A New Business”, Manual for the CEFTA Members Trade Chambers, DIHK – CEFTA Partnership Project, Skopje, 2014.
   71. Baltov, Milen, Тhe Research through the Mega Investment Projects and their Co-financing with the EU Funds Instruments, Proceedings of the “Post Crisis Financial World”, UNWE, Ravda, 2015.
   72. Alfalla-Luque, Rafaela, Milen Baltov et al., „Risk in the Front End of Megaprojects“, University of Leeds, Leeds, 2015.
   73. Балтов, Милен, Мега инвестиционни проекти и програми в индустрията и бизнес инфраструктурата, Сборник от Конференция “Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието”, БСУ, Бургас, 2015 г.
   74. Naghi, Laura Elly, Baltov, Milen, Corporate Governance in the South-Eastern Insurance Markets, Proceedings of “SGEM 2015: Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism, Vol II, Albena, 2015, pp 97-104.
   75. Балтов, Милен, Стимулирането на МСП от фондовете на ЕС чрез инструменти за финансов инженеринг, Сборник от Конференция “Посткризисно управление в бизнеса ”, ХТМУ, София, 2015 г.
   76. Балтов, Милен, „Сборник с материали по проект „Уни-съвършенство“ – усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет“, БСУ, Бургас, 2015 г.
   77. Baltov, Milen, Women-Run Companies’ Growth and Finance, Chapter in „Women and Sustainability in Business“ (eds. Caliyurt, Kiymet), Gower, Farnham, 2016.
   78. Baltov, Milen, Entrepreneurial Activity and the Job Creation, Proceedings of the “Contemporary Management Practices IX”, Burgas, 2016.
   79. Baltov, Milen, Risk Management in the Business Projects, “Business posoki”, Jubilee N 2, 2016, pp. 3-8.
   80. Балтов, Милен, Кръговата икономика – използване на ресурсите и активите в дългосрочен план, Сборник от Кръглата маса “Морето – граница или врата” (под ред. на Любчева, М.), Черноморски институт, Бургас, 2016 г., с. 15-17.
   81. Dhakal, Daya Raj and Baltov, Milen, Employee Involvement Culture of Public Enterprises Nepal, Proceedings of the “Circular Economy”, IV ICGSM, Mara Malaysia and BFU, Burgas, 2017.
   82. Husnain, Muhammad, Baltov, Milen and Quayyoum, Sobia, Role of Financial Education activities towards Investment Decisions in an Emerging Country of Pakistan, Proceedings of the “Circular Economy”, IV ICGSM, Mara Malaysia and BFU, Burgas, 2017.
   83. Baltova, Stela and Baltov, Milen, Value Creation and Co-Creation in Professional Business Services: A Challenge in Digital Environment, “Business posoki”, N 1, 2017, pp. 3-20.
   84. Baltov, Milen and Pashova, Vilyana, National Study of the Business Environment with a focus on the National Innovation Potential in Republic of Bulgaria, in National Studies of the INNOPLATFORM Innovations Platform and Tools for increasing the innovation capacity of SMEs in the Balkan Mediterranean Area, Skopje, 2017.
   85. Baltov, Milen and Pashova, Vilyana, Innovation Potential and Dominant Emerging Industries – Yugoiztochen Region (NUTS 2), Bulgaria, in Regional Reports of the INNOPLATFORM Innovations Platform and Tools for increasing the innovation capacity of SMEs in the Balkan Mediterranean Area, Skopje, 2017.
   86. Baltov, Milen and Pashova, Vilyana, InnoScores for Bulgaria/ BalkanMed Region, in Innoscorecards of the INNOPLATFORM Innovations Platform and Tools for increasing the innovation capacity of SMEs in the Balkan Mediterranean Area, Skopje, 2017.
   87. Brown, Martin, Baltov, Milen, et al., “Sustainability, Restorative to Regenerative: An exploration in progressing a paradigm shift in built environment thinking, from sustainability to restorative sustainability and on to regenerative sustainability”, EURAC Research, Bolzano, 2018.
   88. Baltov, Milen, The Blue Economy Investments Promotion, in “Blue Economy and Blue Development” proceedings (eds. Chobanov, P., Baltov. M. et al.), BFU, Burgas, 2018, pp 271-278.
   89. Балтов, Милен, Стратегическият дневен ред за изследвания и иновации в Черно море в посока 2030 г., Сборник от конференция „Съвременни управленски практики Х – Свързаност и регионални партньорства”  (под ред. на Балтов, Милен, Чобанов, Петко и др.), БСУ, Бургас, 2019 г., с. 9-20.
   90. Shafie, Nur Aima; Othman, Marlia; Sanusi, Zuraidah Mohd; Johari, Razana Juhaida; Noor, Halim Mohd; Baltov, Milen, The Effects of Organizational Structure, Organizational Culture and Environmental Factors on the Effectiveness of Internal Control in Social Cooperatives, International Journal of Business & Management Science . 2019, Vol. 9 Issue 2, pp. 277-297.
   91. Zhecheva, Veselina, Baltov, Milen, et al., Enhancing Innovation Capacity of SMEs in Balkan-Mediterranean Area through Regional Based Centers of Excellence as Technology Drivers, Proceedings of “International Conference of Education, Research and Innovation”, Seville, 2019, pp 1727-1736.
   92. Baltov, Milen, Investments Influencing Factors for Marine Renewable Energy Mix Achievements, Book of Abstracts (under the eds of Stratigaki, Vicky, Folley, Matt, Baltov, Milen, et al.) “2nd pan-European Network for Marine Renewable Energy with a focus on Wave Energy”, Porto, 2019, pp 90-91.
   93. Baltov, Milen, Methods for Indexing the Innovation Activities, Proceedings of the International Scientific Conference “Economic Development and Policies: Realities and Prospects”, Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 2020, pp 581-587.
   94. Baltov, Milen and Sabotinova, Diana, Cultural Profiles and Assertiveness of Women in Bulgarian Business Environment, Chapter in “New Approaches in CSR, Sustainability, and Accountability – Volume 1” (eds. Caliyurt, Kiymet), Springer Nature, Singapore, 2020, pp. 207-224.
   95. Балтов, Милен, Елементи на кръговата икономика в направленията на синия растеж, Сборник от юбилейната международна научна конференция „Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия  в дигиталната епоха”, Икономически университет – Варна, 2020 г., с. 352-361.
   96. Baltov, Milen, The Digital Push to the Regional Smart Specialisation in the Quadruple-Helix Frames, Proceedings of the “Digital Transformation, Media and Social Cohesion” (eds. Chobanov, P., Hristozova, G., Baltov. M. et al.), BFU, Burgas, 2020, pp 11-16.
   97. Georgieva, Penka, Baltov, Milen, et al., KiNation- Students’ Exploration of a Future Renewable Energy Source, Proceedings of “8th European Conference on Renewable Energy Systems”, Istanbul, 2020, pp. 759-763.
   98. Zhecheva, Veselina, Baltov, Milen, and Mineva, Krasimira, Specifics of Business Mentoring, Chapter in “Communications Skills for Mentors and Mentees in Entrepreneurship: Theory and Practice” (eds. Baltov. M., Bartkutė-Norkūnienė, V., Bartuševičienė, V. et al.), Polytechnika Bialystocna, Bialystok, 2020, pp 20-32.
   99. Zhecheva, Veselina, Baltov, Milen, and Mineva, Krasimira, Business Mentoring in Bulgaria – Current Situation and Trends, Chapter in “Communications Skills for Mentors and Mentees in Entrepreneurship: Theory and Practice”, (eds. Baltov. M., Bartkutė-Norkūnienė, V., Bartuševičienė, V. et al.), Polytechnika Bialystocna, Bialystok, 2020, pp 78-91.
   100. Nikolova, Evgenia, Baltov, Milen, et al., Factors for SMEs Innovation Activity Influence on Business Innovations in Bulgaria, Proceedings of ICERI2020 “International Conference of Education, Research and Innovation”, Seville, 2020, pp 4300-4309.
   101. Prasad, Sarita, Baltov, Milen, A, Neelakanteswara Rao; Lanka, Krishnanand, Interdependency Analysis of Lean Manufacturing Practices in Case of Bulgarian SMEs: Interpretive Structural Modelling and Interpretive Ranking Modelling Approach, International Journal of Lean Six Sigma, Vol. 12 No. 3, HeriottWat, Glasgow, 2020, pp. 503-535.

   https://www.econbiz.de/Record/interdependency-analysis-lean-manufacturing-practices-case-bulgarian-smes-interpretive-structural-modelling-interpretive-ranking-modelling-approach/10012411826

   1. Baltov, Milen, Innovative Performance with the Regional and Sectoral Prospects and the Elements of the Quadruple Helix, Proceedings of ICERI2020 “International Conference of Education, Research and Innovation”, Seville, 2020, pp 4310-4315.

   https://library.iated.org/view/BALTOV2020INN

   1. Baltov, Milen, Innovations Support in the Blue Economy through Starting and Small Scale Businesses, Book of Abstracts (under the eds of Stratigaki, Vicky, Folley, Matt, Baltov, Milen, et al.) “3rd pan-European Network for Marine Renewable Energy with a focus on Wave Energy”, Florence, 2020, pp 104-105.

   https://biblio.ugent.be/publication/8684870

   1. Лецковска, Силвия, Балтов, Милен, Сейменлийски, Камен, Долчинков, Радостин, Черно море – възобновяем източник на енергия и ресурси, Годишник на Бургаския свободен университет, БСУ, 2020 г., с. 211-238.
   2. Baltov, Milen, The Mass Innovative Reaction to the Covid-19 Challenges: the case of the historically biggest hackathon the #EUvsVirus, Proceedings of ”Covid-19 and Challenges of the Business World” Conference, Alfa University Belgrade, 2021, pp 62-71.
   3. Baltov, Milen, The Blue Growth Smart Specialisation Challenges Towards the Restorative Economy, Chapter in “REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy” (eds. Andreucci, M., Mavrugla, A., Baltov, M., and Hansen, P.), Springer, 2021, pp 281-294.

   https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-71819-0

   1. MengYun, Wu, Um-e-Habiba, Imad-ud-din Akbar, Muhammad, Baltov, Milen, and Husnain, Muhammad, Influence of Board Gender Diversity on Corporate Cash Holding: Evidence from Listed Family Firms of Pakistan, International Journal of Disaster Recovery and Business Continuity, Vol. 12 No. 1, 2021, pp 945-961.

   http://sersc.org/journals/index.php/IJDRBC/article/view/36318

   1. Baltov, Milen, The Smart Specialisation Focus to the Industrial Regional Scale, Proceedings of the “Contemporary Management Practices XI – Smart specialisation in the decade of business connectivity to locomotions” (eds. Chobanov, P., Baltov. M. et al.), BFU, Burgas, 2021, pp 24-29.
   2. Baltov, Milen, Nikolova, Evgenia, Zhecheva, Veselina, Study of the Innovative Activity of the Enterprises from Southern Bulgaria, Depending on the Phase of their Development, Proceedings of ICERI2021 “International Conference of Education, Research and Innovation”, Seville, 2021, pp 6130-6137.
   3. Коцева, Татяна, Минева, Красимира, Балтов, Милен, Подкрепа на семейства от уязвими общности – политики, насоки и случаи от практиките, Годишник на Бургаския свободен университет, БСУ, 2021 г.
   4. Baltov, Milen, Glińska, Ewa, Jecheva, Veselina, Jodienė, Rasa et al., “Mentoring Handbook” (eds. Tuan, N.-T., Ozola, E., and Gramanis, K.), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021.
   5. Балтов, Милен, Измерения на социалното предприемачество при стимулирането на устойчиви практики в туризма, Сборник от Кръглата маса “Морето – граница или врата” (под ред. на Любчева, М.), Черноморски институт, Бургас, 2021 г.
   6. Matic, Radenko, Baltov, Milen, Milovanovic, Ivana, Vukovic, Jovan, Gender differences in social entrepreneurial intentions of sport science students: Sample from Vojvodina, Proceedings of 19th Annual Scientific Conference of Montenegrin Sports Academy „Sport, Physical Activity and Health: Contemporary perspectives“, Dubrovnik, 2022.

   Orozova, Daniela, Popchev, Ivan, Baltov, Milen, Cyber-Physical Social Space towards Blockchain and Smart Specialisation Solutions, 22nd International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2022, Burgas