Проекти

    

   http://open-mind-project.eu/bg/

    

   Начало: 01.11.2016 г.

   Край: 31.10.2018 г.

    

   Бюджет: 270 959.00 евро

    

   Open Mind е проект по програма Erasmus+, който има за цел да насърчи социалното предприемачество за жени и студенти от специалности, които не са с бизнес насоченост, чрез геймифициран отворен онлайн курс. Проекта се изпълнява в консорциум на организации от 5 европейски държави, като водеща организация е ВУЗФ.

    

   Основни резултати:

   • Масивен онлайн отворен курс „Въведение в социалното предприемачество“ за студенти от различни области на обучение. Той запознава студентите с основните принципи на социалното предприемачество: идентифициране на възможности, създаване на бизнес модел, подготовка на бизнес план, привличане на инвеститори, създаване, ефективно управление и популяризиране на дейността на социалния старт-ъп и др.
   • Електронна книга с 50 вдъхновяващи примера за социално предприемачество и жени предприемачи.
   • Иновативна онлайн геймифицирана платформа, която използва елементи от игровия дизайн, за създаване на учебна среда с високо участие и вдъхновение, в която обучаемите могат да изследват бизнес концепциите и развиват ключови предприемачески умения и мислене, докато се занимават с реални случаи и предизвикателства. Платформата работи на 5 езика (английски, български, гръцки, полски и румънски). 60 обучители бяха обучени да осигуряват постоянна подкрепа на обучаващите се. Към момента над 1100 обучаеми са включени в курса.
   • Доклад за оценка на въздействието, който ще помогне да се очертаят основните резултати от проекта и да се привлече стратегическа подкрепа за инициативата след жизнения цикъл на проекта. Той бе представен по време на последните събития в страните партньори.

    

    

   https://migrantacceleration.eu/

    

   Начало: 01.10.2017 г.

   Край: 30.09.2020 г.

    

   Бюджет: 374 885.00 евро

    

   Проект MAGNET е насочен към създаването на мрежа, образование и обучение за организации, подкрепящи мигрантското предприемачество и включва публични и частни институции.

    

   Основната цел на проекта е да насърчи създаването, подобряването, по-нататъшното развитие и широко разпространение на вече съществуващи схеми за предприемачи-мигранти.

    

   Основните дейности по поректа са:

   • Създаване и тестване на програма за обучение на обучители за хора, организации и други страни, активни в областа на подкрепата за мигрантското предприемачество (Академия за мигрантско предприемачество)
   • Създаване на отворен инструментариум за подкрепа на мигрантското предприемачество на базата на анализ на добри практики и тяхното подобряване.
   • Създаване на онлайн платформа, с цел гарантиране на свободния достъп до инструментариума.
   • Широки и холистични действия по създаване на мрежа в областта на подкрепата за мигрантското предприемачество на регионално и транснационално ниво

    

   Координатор на проекта е Дунавския университет (Кремс, Австрия), а освен ВУЗФ, партньори са СИГМА (Германия), Микрофинансиращ център в Полша, Мрежа за бежанци-предприемачи във Великобритания, Дилайтлебс, Нидерландия, Институт за технологии и човешки ресурси (Гърция) и Мрежа на европейските университети за продължаващо образования (Белгия).

    

   https://www.ns1.bg/assets/innovation2_project.pdf

    

   Начало: 01.06.2018 г.

   Край: 01.06.2020 г.

    

   Бюджет: 845 905.95 лв (от които 498 303.70 лв. безвъзмездна финансова помощ (423 558.13 лв. европейско и 74 745.57 лв. национално съфинансиране) и 347 602.25 лв. собствено съфинансиране от страна на Бенефициента и партньора по проекта)

    

   Проектът е насочен към разработване до ниво на технологична готовност TRL7 на иновативна в общоевропейски мащаб продуктова иновация – софтуерен продукт, предоставящ на потребителите уникална възможност за ефективно управление на използваните сървъри, чрез пълна автоматизация на процесите по конфигуриране и управление на сървърите, с работно наименование „НС 1 Сървър Мениджър“.

    

   Иновативният продукт ще се разработи от „НС 1“ ООД в партньорство с научна организация – Висше училище по застраховане и финанси.

    

   Основна цел на проекта е повишаване на иновационния капацитет и дейност на „НС 1“ ООД в тематична област „ИКТ и информатика“, направление „уеб, хобридни и “native” приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги“ от ИСИС, чрез разработването на продуктова иновация, а именно софтуерен продукт за ефективно управление и автоматизирано конфигуриране на сървъри.

    

   Очаквани резултати:

   • Повишаване на иновативни капацитет на Бенефициента и партньора; осъществяване на експериментално развитие за обединяване по иновативен начин на съществуващи знание в областта на компютърното програмиране; създаване на алгоритми за ефективното, автоматизирано управление на сървъри;
   • Създаване и тестване на прототип (бета версия на софтуерния продукт) и достигне до ниво на технологична готовност 7 (съгласно TRL скалата).
   • Извършена външна услуга за научни изследвания по графичния дизайн и потребителския интерфейс на приложението и доставка на материали, с различен обем, скорост на записване и четене, за осигуряване тестването на създадения работещ прототип на „НС 1 Сървър Мениджър“.