д-р Наталия Петрова

д-р Наталия Петрова

Наталия Петрова има над 17 годишен опит в областта на управлението на активи, капиталовите пазари, търговията с акции и инструменти с фиксиран доход, продукти и услуги, свързани с колективни инвестиционни схеми и предприятия за колективно инвестиране. Тя има лицензи от Комисия за финансов надзор за инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа, както и сертификат за търговия с държавни ценни книжа от Министерството на Финансите на Република България. Към момента тя е ангажирана като Изпълнителен директор на Конкорд Асет Мениджмънт АД, което е най-голямото небанково дружество за управление на активи във взаимни фондове в България, както и като директор в Борда на директорите на ITI FUNDS UCITS ETF SICAV, Люксембург. Преди това Наталия е била член на Управителния съвет с ресор Портфолио мениджмънт на Райфайзен Асет Мениджмънт (България), което по онова време е най-голямото управляващо дружество в страната. Преди това тя е част от екипа на ОББ Асет Мениджмънт, текущо част от KBC Group. Тя е представител на Конкорд Асет Мениджмънт като член на Управителния съвет на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Тя е избрана от УС на БАУД да представлява Асоциацията в следните проекти и институции:

– представител в Националната група на заинтересованите страни по отношение на проекта на Европейската централна банка за хармонизация на европейските финансови пазари;- представител в Работна група към Министерството на финансите на Република България в рамките на взаимен проект с ОИСР и Нидерландия за повишаване на финансовата грамотност на населението;
– представител в Асоциацията за европейски фондове и управление на активи (EFAMA) в работна група „Програма за обучение на инвеститорите“;
– Член на помирителната комисия към Комисията за защита на потребителите към Министерството на икономиката на България по отношение на въпросите на капиталовите пазари.

Виж повече:

  По време на работата си в Райфайзен Асет Мениджмънт, тя е председател на Регулярния инвестиционен комитет и член на Разширения инвестиционен комитет.

  Освен това Наталия има над 15 години опит като преподавател по Фондови пазари и Корпоративни финанси в Университета за национално и световно стопанство, България. През 2017 г. тя започва да преподава Управление на портфейли във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), България. Владее български (роден), английски, испански и руски.

  Наталия е удостоена с докторска степен от УНСС с тема на дисертацията: „Изследване на условията и факторите за пазарно представяне на борсово търгуваните фондове и възможностите за тяхното развитие в България“. Предмет на изследването е доходността на борсово търгуваните фондове, измерена чрез показателя ефективност на следене на прилежащия бенчмарк, а обект на изследването са борсово търгуваните фондове като видове финансови инструменти. Дисертацията представлява задълбочено изследване на борсово търгуваните фондове в развиващите се пазари в Европа, включително и в България.

  През 2020 г. Конкорд Асет Мениджмънт е награден от Global Banking and Finance Awards с „Компания за управление на активи на годината – България 2020“, „Най-бързо развиваща се компания за управление на фондове България 2020“ и е носител на „Следващите 100 глобални награди 2020“. По време на професионално развитие на Наталия Петрова, можем да очертаем следните постижения, които също се считат за иновация за българския капиталов пазар. Когато се присъединява към Конкорд Асет Мениджмънт, само за две години компанията удвоява активите под управление във взаимни фондове; направено е първото интерактивно обучение за инвеститори в страната; въведена е първата платформа за инвестиране във взаимни фондове дистанционно от всяка банкова сметка в страната; за първи път в управляващо дружество е въведено неприсъствено идентифициране на клиенти, посредством приложение за eID. През над 15 години от кариерата си тя е била част от управлението на различни управляващи дружества, като е участвала в проекти, с които за първи път са въведени регулярни спестовни планове в България; структуриран първия фонд с механизъм за защита на капитала; въведени са за първи път фондове от типа захранващи схеми (Master-Feeder) в страната. Много други проекти все още предстоят да станат ценна част от горния списък, касаещ нови финансови инструменти и пазарна инфраструктура.

  Със силно развити бизнес и междуличностни умения, Наталия е доказала себе си като лидер във всеки екип по отношение на преговори, продажби и иновации. Нейната лична убеденост за важността за постигане на високо ниво на информираност и образование, я кара да организира образователни програми и събития за различни компании и банки.

  Петрова Н., Недев Т. – Борсово-търгуваните фондове в инвеститорския фокус по време на кризата, IV Международна научна конференция „Следкризисният финансов маразъм в Европа и България“, ИК-УНСС, Сборник с доклади 23-26 май 2013 – Равда, стр. 150

  Петрова Н. – Тенденции в индустрията на борсово-търгуваните фондове, Коллективная монография „Учет. Экономика. Менеджмент. Проблемы и перспективы развития экономической науки и образования в условиях европейской интеграции.“, Университет за национално и световно стопанство София – Луцкий Национальный Технический Университет – Украина, стр. 416, Луцк-София, 2015.

  Петрова Н. – Техники за репликация в доходността на индекс при портфейлите на борсово-търгуваните фондове, Сборник научни статии „Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации.“, Колектив, Университет за национално и световно стопанство София, стр. 117, Издателски комплекс – УНСС, 2016.

  Петрова Н. – Борсово-търгуваните фондове в България, Сборник научни статии „Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите“, 9-та международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда, стр. 138-147, ISBN 978-619-232-270-0, Издателски комплекс – УНСС, 2019