доц. д-р Виктория Гацова

доц. д-р Виктория Гацова

Доц. д-р Виктория Гацова придобива бакалавърска степен по Психология, магистърска степен по Трудова и организационна психология и докторска степен по Организационна психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Въз основа на дисертационния си труд тя издава книгата: „Съвременният лидер. Времева перспектива и управленски стил“.

Доц. Виктория Гацова преподава във Висшето училище по застраховане и финанси от 2014 г. следните дисциплини: Трудова и организационна психология, Работа в група и групова ефективност, Лидерство и мениджмънт, Психология на рекламата, Потребителска психология, Бизнес лидерство и изграждане на екипи, Групова динамика.

Научноизследователските й интереси са в областта на социалната психология, груповата динамика, лидерството, професионалния стрес.

Освен преподавател, ас. д-р Виктория Гацова е и научен секретар на Висшето училище по застраховане и финанси.

Избрани публикации

   Гацова, В., Зиновиева, И. (2011). Нагласи към избора на храна. Българско списание по Психология. Сборник научни доклади, 3-4, 786-792.

   Гацова, В. (2012). Междуполови различия при избора на храна в контекста на саморегулацията и хедонизма. Клинична и консултативна психология, 3 (13), 3-12.

   Гацова, В. (2014). Стрес в работата и управление на времето. Личност и общество: предизвикателствата на промяната. Сборник с научни доклади, 131-142.

   Гацова, В. (2014). Професионален стрес и управление на времето – взаимовръзки и междуполови различия. Мениджмънт, консултиране и организационно развитие, 1-2, 35-48.

   Гацова, В., Господинова, П. (2014). Междуполови различия при предприемачите. Иновационно поведение, предприемачество и устойчиво развитие. Сборник с научни доклади, 148-159.

   Господинова, П., Гацова, В. (2014). Иновационно поведение при предприемачите. Иновационно поведение, предприемачество и устойчиво развитие. Сборник с научни доклади, 177-186.

   Гацова, В., Господинова, П. (2014). Сексуалните нагласи – емпирично изследване. Образование, детско развитие и консултиране, 1-2, 77-85.

   Гацова, В. (2015). Въведение в проблема за времето: дефиниране на понятията „време“ и „времева перспектива“ на личността. Иновации, предприемачество и устойчиво развитие, 1-2, 80-87.

   Гацова, В. (2015). Лидерство и времева перспектива. Мениджмънт, консултиране и организационно развитие, 1-2, 15-26.

   Krumov, K., Larsen. K., Hristova, P., Negruti, A., Krumova, A., Juhazs, M, Smilkova, D., Gatzova, V., Gospodinova, P, & Novkova, J. (2015). Women entrepreneurs: theoretical analysis and cross-national research. Иновации, предприемачество и устойчиво развитие, 1-2, 3-43.

   Гацова, В. (2016). Времеви измерения на организацията и ориентация на лидера към минало, настояще и бъдеще. Сборник с научни доклади „Човешки ресурси, лидерство и организационен мениджмънт“, 1, 433-449.

   Гацова, В. (2016). Времева перспектива на организационния лидер. Годишник на СУ, книга Психология, 106, 125-147.

   Крумов, К., Христова, Пл., Гацова, В., Господинова-Георгиева, П. (2016). Надеждност на субскалите на многофакторния въпросник за лидерство (MLQ): първа версия. Иновации, предприемачество и устойчиво развитие, 1-2.

   Гацова, В. (2016). Междуполови и възрастови различия при лидерските стилове. Иновации, предприемачество и устойчиво развитие, 1-2.

   Гацова, В. (2016). Полови различия при времевите ориентации на организационните лидери. Мениджмънт, консултиране и организационно развитие, 1-2.

   Гацова, В. (2020). Възрастови различия при времевите ориентации на организационния лидер. Пари и култура, 4, 42-55.

   Гацова, В. (2020). Взаимовръзки между времевите ориентации на лидерите и личностните характеристики по модела на „Голямата петорка”, Пари и култура, 4, 62-77.


   Гацова, В. (2020). Съвременният лидер. Времева перспектива и управленски стил. София: „Св. Григорий Богослов“, ISBN 978-954-8590-86-0.