Доц. д-р Яким Китанов

Доц. д-р Яким Китанов

Доц. д-р Яким Китанов е декан на академичната програма във ВУЗФ от 2013 г., а където работи и като преподавател от 2005 г. Доц. Китанов притежава бакалавърска и докторска степен по „Финанси“,  които съчетава с магистърска степен по геоекология от Минно-геоложкия университет  „Св. Иван Рилски“, гр. София. Тази интердисциплинарност в образованието му предопределя и разнообразните му научни интереси, които се изразяват в изследване на различни проблеми, като тези, свързани с финансовите разходи за опазването на околната среда, финансирането на екологичната сигурност на държавата и организациите, инвестициите, управлението на рисковете и други.

Освен в академичната област, доц. Китанов притежава и опит от финансовата практика. Към момента е член на одитния комитет на ЖСК „Съгласие“.

Articles in refereed journals

  1. Kitanov, Y. Are Risk-Free Government Bonds Risk-Free Indeed? Economy & Business ISSN 1314-7242, Volume 9, 2015, pp. 523-530
  2. Kitanov, Y. Portfolio Investment Risk. Typology and Mitigation. Economy & Business ISSN 1314-7242, Volume 10, 2016, pp. 332-338
  3. Kitanov, Y.Non-financial declaration. Theoretical Aspects.Economy & Business ISSN 1314-7242, Volume 12, 2018, pp. 153-164
  4. Zhelyazkova, V., Kitanov, Y., GREEN BANKING – DEFINITION, SCOPE AND PROPOSED BUSINESS MODEL, Ecology & Safety, ISSN 1314-7234, Volume 9, 2015, pp. 309-315

Articles in non-refereed journals

  1. Zhelyazkova, V., Kitanov, Y., Government Regulations of Labour Market. ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ, Сборник статьей, БЕЛОВО, ВЕЛИКО-ТЫРНОВО, ШУМЕН, часть 3, 2018, ISBN 978-5-906969-97-2, стp. 53-57
  2. Желязкова, В., Китанов, Я. Схемите за екологична отчетност и тяхното значение за осъществяването на цялостен финансов контрол над дейността на фирмите. Сборник статии от научна конференция „Проблеми в теорията и практиката на контрола в България през втория програмен период 2014-2020 г.“, УНСС, София 2017 г., ISBN 978-954-644-956-6, 18-27 стр.
  3. Китанов, Я.  РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА СИГУРНОСТ ЗА ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА, Сп. Ново Знание,  Том 4, No 3 (2015) , стр. 5-11

Projects

  1. Участник в национален научен проект на тема:  Управление на инвестиционния риск в предприемаческата дейност: същност, цели и съвременни аспекти“, завършил с публикуване на колективна разработка в Годишника на ВУАРР, том IV, изд. „Талант“, 2016 г., стр. 9-33
  2. Участник в национален научен проект на тема: „Финансиране на дейностите в туризма“,  завършил с публикуване на колективна разработка в Годишника на ВУАРР, том IV, изд. „Талант“, 2016 г., стр. 57-107
  3. Участник в национален научен проект на тема: „Финансиране на дейностите в туризма“,  завършил с публикуване на колективна разработка в Годишника на ВУАРР, том IV, изд. „Талант“, 2016 г., стр. 57-107