Доц. д-р Жельо Христозов

Доц. д-р Жельо Христозов

Доц. д-р Жельо Христозов е доктор по икономика, експерт по проблемите на застраховането. Преподавател е във Висшето училище по застраховане и финанси.

Доц. д-р Жельо Христозов притежава богат управленски опит в сферата на застраховането. През годините на своя професионален опит е бил съдружник и управител на застрахователен брокер „Европейска брокерска къща“ ООД; ръководител на специализирана служба „Вътрешен контрол“ в ЗД „Армеец“; управител на ЗК „Олимпик“ – клон България. От 2012 до 2014 г. е бил зам.-изпълнителен директор, а от 2014 до 2016 г. – изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на ЗАД „ДаллБогг – Живот и Здраве“ АД.

Доц. Христозов има множество публикации по проблемите на застраховането. Автор е на една съвместна и на две самостоятелни монографии, както и на три учебника, посветени на застраховането. Участвал е в редица проекти, свързани със застраховане и с образование.

Избрани публикации
  Избрани публикации

  1. Христозов, Ж. Влияние на инфлацията в животозастраховането. Народностопански архив, 2001 г., кн.1, с. 29-34.
  2. Христозов, Ж. Изграждане на инвестиционен портфейл на животозастрахователно дружество. Бизнес управление, 2003 г., кн. 1.
  3. Христозов, Ж. Определяне на дюрацията на животозастрахователните активи. Народностопански архив, 2003 г., кн. 2, с.18-24.
  4. Христозов, Ж. Определяне на дюрацията на застрахователните пасиви. Народностопански архив, 2003 г., кн. 3.
  5. Христозов, Ж. Инвестициите на животозастрахователите – начин за стимулиране на икономиката. В. “Застраховател”, 2002 г.
  6. Христозов, Ж. Застраховка срещу безработица. Електронна публикация на http://www.investor.bg/za-nachinaeshti/126/a/zastrahovkata-sreshtu-bezrabotica-kakvo-triabva-da-znaem,144135/?page=1. 2012 г.

  1. Системата „Платежоспособност II” в застраховането (теория и практика). Изд. „Св. Григорий Богослов“. ВУЗФ, 2013.
  2. Вътрешен контрол на застрахователното дружество. Изд. „Св. Григорий Богослов“, ВУЗФ, 2013.
  3. Христозов, Ж., Р. Тодоров. Оценка на застрахователната и инвестиционна дейност на общо- и животозастрахователните дружества в Република България за периода 1999 – 2002 г. Абагар, В. Търново, 2005.

  1. Христозов, Ж. Застрахователните измами и  методи за борба с тях. Годишник на ВУЗФ, 2013.

  1. “Методология за финансов мониторинг и контрол на финансираните проекти по програма “Развитие на културния туризъм в България” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по бюджетна линия 01.02.03. Практическа реализация посредством извършване на финансов мониторинг на 19 (деветнадесет) проекта по същата програма.

  Възложител:  Изпълнителна агенция – Програма ФАР, Икономическо и социално сближаване към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

  1. Разработване на програма и провеждане на обучение по застраховане в градовете Благоевград, Враца, Разград и Перник на представители на малки и средни предприятия.

  Възложител: Националната агенция за малки и средни предприятия – София.

  1. „Застраховка „Злополука” на студенти и ученици за времето на провеждане на техните практики” по проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.“, и  по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.“.

  Възложител: Министерството на образованието, младежта и науката.

  1. Участие в съвместна група от научни специалисти по разработване, организиране и провеждане на модулно обучение в цялата страна с цел набиране на кадри в ЗПАД „Булстрад”.

  Възложител: ЗПАД „Булстрад”.

  1. Провеждане на обучение по животозастраховане на служители на ПОД „ДСК – Гаранция”.

  Възложител: ПОД „ДСК – Гаранция”

  1. Повишаване адаптивността на заети лица чрез професионално обучение „Застрахователен посредник“, финансирано от ОП „Развитие на човешките ресурси“.

  Възложител: Застрахователен брокер „Амарант – България“  ООД и ВУЗФ

  1. Животозастрахователните и осигурителни продукти – типология и пазарен потенциал

  Възложител: БАДДПО и АБЗ

  1. Създаване на модерен център за дистанционно обучение във ВУЗФ, включващ специализиран софтуер, система за видеоконферентно преподаване и електронна библиотека.

  Възложител: ВУЗФ

  1. Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги, чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси.

  Възложител: ВУЗФ

  1. Учебници и учебни помагала

   

  1. Йотов, Й, Ж. Христозов. Инвестиции на застрахователното дружество. Свищов, 2003. г.
  2. Христозов, Ж, П. Димитров. „Застрахователни продукти”. Изд. на ВУЗФ, 2012.
  3. Христозов, Ж. Лично застраховане. Електронен учебник, 2013.

   

  1. II. Лекционни курсове
   1. Основи на застраховането
   2. Застрахователни продукти и застрахователен пазар
   3. Риск мениджмънт в застраховането
   4. Вътрешен контрол на застрахователните дружества
   5. Инвестиционна политика и капиталов мениджмънт на застрахователните дружества
   6. Измами в застраховането

  1. Йотов, Й., Ж. Христозов. Доклад “Балкански застрахователен пазар”. Международна научно-практическа конференция. Албена, 2003, с. 156.
  2. Вазов, Гр., Ж. Христозов. Доклад “Проблеми пред малките и средни предприятия при прилагане на техническото законодателство на Европейския съюз“. Международна конференция, София,
  3. Христозов, Ж., Р. Вазов. Доклад „Анализ на премийните приходи на общозастрахователните дружества“. Пета международна научна конференция, София, Университетско издателство „Стопанство“, УНСС
  4. Христозов, Ж. Доклад „Излезе ли застраховането в България от икономическата криза“. Юбилейна международна научна конференция „Криза и икономически растеж“, посветена на 60-годишнината от основаването на Финансово-счетоводния факултет на УНСС. София, 2012.
  5. Христозов, Ж. Доклад „Катастрофичен пул“. Научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”, Национален военен университет „Васил Левски“, В. Търново, 2012,