доц. д-р Десислава Йосифова

доц. д-р Десислава Йосифова

Десислава Йосифова е доктор по икономика и преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси. Избрана е за доцент във ВУЗФ през 2011 г.

Научните й интереси са в областта на финансово и управленско счетоводство; бюджет и финанси, банково дело и банково счетоводство; икономика на отбраната и отбранителна политика, данъчно планиране; управление на проекти, отбранителна политика и икономика на отбраната.

Доц. Д. Йосифова притежава над 20 години професионален опит като университетски преподавател. Ръководител е на Катедра „Счетоводство и контрол“ във ВУЗФ от 2013 г. досега. Автор е на над 150 научни публикации в България и чужбина. Консултант и ключов експерт е по изготвяне и управление на проекти (предимно по европейските структурни и инвестиционни фондове). Била е заместник-министър на отбраната (август 2014 – януари 2017) с ресор управление на бюджета на Министерството на отбраната и Въоръжените сили на Р България, управление и общ контрол на търговските дружества с принципал министъра на отбраната на Р България и проектното управление в Българската армия и Въоръжените сили на Р България.

Във ВУЗФ води лекции по учебните дисциплини Банково и бюджетно счетоводство, Счетоводно отчитане и контрол на проекти, Управленско счетоводство и Данъчно счетоводство.

Във Висшето транспортно училище „Т. Каблешков” – София води лекции по дисциплините Теория на счетоводството, Икономика на транспортната фирма, Основи на счетоводството, Индустриален мениджмънт, Транспортен мениджмънт и логистика, Финансово счетоводство, Икономика на транспорта, Финансов мениджмънт и Икономика на малките и средни предприятия.

Доц. Д. Йосифова е специализирала Финанси и кредит и Счетоводна отчетност, анализ и одит в Института по икономика и финанси, Московски държавен университет по транспорт (МИИТ), Русия (2004). Била е лектор по програма Еразъм в Университета  в Пардубице, Чехия (2008), в Политехническия университет във Варшава, Полша (2009), както и в Института Кароли Роберт, гр. Гюнгюш, Унгария (2010).

Носител е Наградата на Министерството на отбраната за принос в разработването на Национална програма „България в НАТО и европейската отбрана 2020“ (2014), както и на Наградата на ректора на ВУЗФ –  Почетен диплом за активна научна и експертна дейност, за пряко участие в работата на държавни органи и издигане авторитета на ВУЗФ (2016).

Selected Publications

   1. Yosifova D., Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting, Management and Control of the Activities of NATO Entities; Current Debates In Public Finance & Public Administration, Volume 27 IJOPEC Publication Limited CRN:10806608 615 7 Baltimore Wharf London E14 9EY United Kingdom www.ijopec.co.uk First Edition, April 2018 IJOPEC Publication No: 2018/18 ISBN: 978-1-912503-39-1, pp. 31 –
   2. Nikolov D., N. Nenov, D.Yosifova, RFID Electronic Sensor System for Rolling Stock Recognition in Motion, 41th ISSE-2018, Zlatibor, 16-20 May, 2018, Proceedings of the IEEE IEEE Xplore Digital Library – SCOPUS, WoS.
   1. Yosifova, D. The Definitive Project For A Single Vat Area In The EU – Two-Stage Approach And Series Of Gradual Steps From 2017 to 2022, Journal of The Institute of Certified Public Accountants in Bulgaria, (2017) Volume 4, pp. 1 – 22, Refereed in RePec, Google Scholar and EBSCO [In Bulgarian] /Йосифова, Д. Окончателният проект за единно ДДС пространство в ЕС поетапен подход и поредица от постепенни стъпки от 2017 до 2022 г., Сп. ИДЕС, бр. 4/2017г., ISSN1314-8990 (професионално издание на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, индексирано и реферирано в RePec, Google Scholar и EBSCO.
   2. Yosifova, D. The Single Vat Area In The EU In The Context Of Cross-Border Trade And International Financial Fraud, scientific journal Mechanics. Transport. Communications, V.3, 2017, Indexed in SIS Scientific indexing services ERIH PLUS J-Gate, Road, Google Scholar, e-library.ru [In Bulgarian] (Йосифова, Д. „Въвеждане на единно ДДС пространство в ЕС в контекста на трансграничната търговия и международните финансови измами“, списание „Механика, Транспорт, Комуникации“ бр. 3, 2017. Индексирано в SIS Scientific indexing services ERIH PLUS J-Gate, Road, Google Scholar, e-library.ru.
   3. Yosifova, D. Main priorities, opportunities and economic constraints in the implementation of the new OP „Transport and Transport Infrastructure 2014-2020“, scientific journal Mechanics. Transport. Communications, V.3, 2014, Indexed in SIS Scientific indexing services  ERIH PLUS J-Gate, Road, Google Scholar, e-library.ru [In Bulgarian] Йосифова, Д. Основни приоритети, възможности и икономически ограничения при изпълнение на новата ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020”, Механика, Транспорт, комуникации, ISSN 1312-3823, брой 3/1, 2014 г. Индексирано в SIS Scientific indexing services  ERIH PLUS J-Gate, Road, Google Scholar, e-library.ru.

   1. Yosifova, D. Establishment Of Financial Policies In The Defense Sector – Current Perspectives For Implementation Of Innovation, Research And Development, 2017 [In Bulgarian] (Йосифова, Д. „Формиране на финансови политики в отбранителния сектор – актуални перспективи за реализиране на иновации, изследователска и развойна дейност“, 2017, УНСС, Сборник от XIII международна научна конференция на младите учени на тема: „Икономиката на България и ЕС в глобалния свят“).
   2. Yosifova, D. „Accounting practices in the public sector at financing and construction of joint facilities of NATO in the Republic of Bulgaria; 2016, UNWE, Collection of scientific papers entitled „The Economy of Bulgaria and the EU: Competitiveness and Innovation“ [In Bulgarian] Йосифова, Д. „Счетоводни практики в публичния сектор при отчитане финансирането и изграждането на обекти – съвместни съоръжения на НАТО в Р. България; 2016, УНСС, Сборник научни статии „Икономиката на България и ЕС: конкурентоспособност и иновации”.
   3. Yosifova, D. „Defense Prospects and Opportunities for Investment Projects in the Defense Sector“, VIII MNC „Research – a Key Factor for the Acquisition of New Defense Capabilities“, Defense Institute within the International Exhibition of Defense Equipment „Hemus 2016“ May 2016 [In Bulgarian] Йосифова, Д. „Перспективи и възможности за отбранителната индустрия, свързани с инвестиционните проекти в сектор отбрана“, VIII МНК „Научните изследвания – ключов фактор за придобиване на нови отбранителни способности“, Институт по отбрана, в рамките на Международното изложение за отбранителна техника „Хемус 2016“, м. май, 2016 г.
   4. Yosifova, D. „The Defense Acquisition System – an Effective Mechanism for the Implementation of Investment Projects in Defense and Security Sector“, Scientific Conference „Scientific Research in the Interest of the Defense Acquisition“, Ministry of Defense and National Military University, V. Tarnovo, 3-5 June 2015. [In Bulgarian] Йосифова, Д. „Системата на отбранителната аквизиция – ефективен механизъм за реализиране на инвестиционни проекти в сектор отбрана и сигурност”, научна конференция „Научните изследвания в интерес на отбранителната аквизиция”, Министерство на отбраната и Национален военен университет, В.Търново, 3 – 5 юни 2015 г.
   5. Yosifova, D. „Engineering of Defense Systems of Systems in NATO“, „System Concepts and Integration“ Panel (SCI) of the NATO Science and Technology Organization, Defense Institute „Professor Tsvetan Lazarov“, Sofia, 11 and 12.06. 2015 [In Bulgarian] Йосифова, Д. „Инженеринг на системи от системи за отбранителни приложения в НАТО”, панел „Системни концепции и интеграция” (SCI) на Организацията за наука и технологии на НАТО, Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, София, 11 и 12.06. 2015 г.
   6. Yosifova, D. Resource provision of the National Program „Bulgaria in NATO and European Defense 2020“, Industrial Forum 2014, Boyana, Sofia; (plenary key speech at international forum) [In Bulgarian] Йосифова, Д. Ресурсна осигуреност на Националната програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“, Индустриален форум 2014, Бояна, София; (пленарен доклад на международен форум).
   7. Yosifova, D. What should the beneficiaries be prepared for in the audit of projects co-financed by European funds, journal „Accounting Plus“ magazine, issue 5/2014 [In Bulgarian] Йосифова, Д. За какво следва да са подготвени бенефициентите при одита на проекти, съфинансирани от европейските фондове, сп. „Счетоводство плюс“, бр. 5/2014.
   8. Yosifova, D. Accounting model for a project under Operational Program „Competitiveness“, journal „Accounting Plus“, issue 1/2013, section Tax Consultant, p. 8 – 9, issue 2/2013, p. 6 – 7 [In Bulgarian] Йосифова, Д. Счетоводно отчитане на проект по оперативна програма ”Конкурентоспособност” – примерен модел, сп. „Счетоводство плюс“, бр.1/2013, раздел Данъчен консултант, стр.8-9, и бр.2/2013, стр.6-7.
   9. Yosifova, D. Some Problems in Accounting of Pension Funds and Pension Insurance Companies, Ciela Legal Information System, May 05/2013 [In Bulgarian] Йосифова, Д. Някои проблеми в счетоводството на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества, Правно-информационна система Сиела, м.05/2013.
   10. Yosifova, D. Applied Aspects of IAS 19 Employee Benefits, journal Accounting Policies, 9-10, 2013 [In Bulgarian] Йосифова, Д. Приложни аспекти на МСС 19 Доходи на наети лица. Сп. „Счетоводна политика”, бр. 9 – 10, 2013.

   1. Yosifova D., NATO Accounting Framework – A Tool for Improving Transparency in Resource Management in the Alliance, UNWE, Collective Monograph on „The Economy of Bulgaria and the EU in the Global World“, 2018 [In Bulgarian] Йосифова, Д. Счетоводната рамка на НАТО – инструмент за подобряване прозрачността при управлението на ресурсите в структурите на Алианса, УНСС, Колективна монография на тема: „Икономиката на България и ЕС в глобалния свят“, 2018.
   2. Yosifova D., „Accounting Manual“, publishing house „RAABE – Bulgaria“, book, 2016, ISSN 1314-0329 (team leader and editor of the whole edition) [In Bulgarian] Йосифова, Д. А. Вейсел, М. Станчева, Б.Райнов „Счетоводен наръчник”, издателство „РААБЕ – България”, книга, 2016, ISSN 1314-0329 (ръководител на авторския колектив и редактор на цялостното издание).
   3. Yosifova D., „Relationship of Actuarial Assumptions with Accounting – Applied Aspects of IAS 19 and IAS 26“, 2015, studies, volume 9th Annual Scientific Papers of VUZF for 2014. [In Bulgarian] Йосифова, Д. „Връзка на актюерските предположения със счетоводството – приложни аспекти на МСС 19 и МСС 26”, 2015, студия, том 9-ти, Годишник научни трудове на ВУЗФ за 2014 г.
   4. Yosifova D., Implementation of projects with funds from the European funds – negotiation, reporting and payment, studies, Library „Bulgarian Accountant“, ed. “Missal”, issue 5/2013 [In Bulgarian]Д. Йосифова, Изпълнение на проекти със средства от европейските фондове – договаряне, отчитане и разплащане. Студия. Изд. ОРКП „Мисъл“, бр.5/ 2013.
   5. Yosifova D., Financial Accounting, Textbook in co-authorship, ed. Avangard Prima, 2013 [In Bulgarian] Йосифова, Д., Т. Рупска, Финансово счетоводство. Изд. „Авангард Прима“, 2013.
   6. Yosifova D., Tasks of Accounting in Enterprises Declared in Bankruptcy, 13th International Scientific Days, 29 – 30 March 2012 , Gyongyos, Hungary, 2012 г.
   7. Yosifova D., Principles and procedures according to the concept of non-operating enterprise (accounting on liquidation basis), Yearbook of Academy of Economics, Svishtov, ISSN-0323-9470, p.165 – 220, 2011 [In Bulgarian] Йосифова, Д. Принципни постановки и процедури съгласно концепцията за недействащо предприятие (счетоводство на ликвидационна база), Годишник на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов, ISSN-0323-9470, стр.165 – 220, 2011 г.
   8. Yosifova D., Implementation of projects with funds from European funds: Negotiation, reporting and payment, Library „Bulgarian Accountant“, Issue of Missal „Ref. 5/2013, pp. 1 – 52, ISBN 978-954-8006-10-1, 2013. [In Bulgarian] Изпълнение на проекти със средства от европейските фондове Договаряне, отчитане и разплащане. Библиотека „Български счетоводител“. Издание на ОРКП „Мисъл“, бр. 5/2013, стр. 1 – 52, ISBN 978-954-8006-10-1, 2013 г.
   9. Yosifova D., Reporting of non-current loans, long-term receivables and receivables from European funds in non-financial enterprises, „T. Kableshkov“ University of transport, ISBN 978-954-12-0199-2, pages 1 – 126, 2011. [In Bulgarian] Йосифова, Д. Отчитане на предоставени нетекущи заеми, дългосрочни вземания и вземания от европейските фондове в нефинансови предприятия, ВТУ „Т. Каблешков“, ISBN 978-954-12-0199-2, стр. 1– 126, 2011 г.
   10. Yosifova D., Financial Accounting, Textbook in co-authorship with Assoc. Prof. L. Bourdin and Dr. T. Rupska, „T. Kableshkov“ University of Transport, ISBN 978-954-12-0202-9, pp. 1 – 451, 2011. [In Bulgarian] Йосифова, Д., Финансово счетоводство, Учебник в съавторство с доц. д-р Л. Бурдин и д-р Т. Рупска. ВТУ „Т. Каблешков“, ISBN 978-954-12-0202-9, стр. 1 – 451, 2011 г.
   11. Yosifova D., Methodological Management In Management Accountancy (Management and accounting solutions for optimizing the financial result), VTU, ISBN 978-954-12-0189-3, p.1-152, 2010. [In Bulgarian]Йосифова, Д. Методическо ръководство по управленско счетоводство (Управленско-счетоводни решения за оптимизиране на финансовия резултат), ВТУ, ISBN 978-954-12-0189-3, с.1 – 152, 2010 г.
   12. Yosifova D., Procedures, documentation and reporting of the funds provided by the European funds and the co-financing, Financial and Accounting Handbook of the Budgetary Entity / unified edition, Section D p. p. 1 – 33), main body, RAABE Publishing House, 2010. [In Bulgarian]Йосифова, Д. Процедури, документиране и отчитане на средствата, предоставени от европейските фондове и съфинансирането. Наръчник по финанси и счетоводство на бюджетното предприятие. Обединено издание, раздел Г, с. 1 – 33), основно тяло. Изд. РААБЕ, 2010 г.
   13. Yosifova D., N. Nenov, A. Dzhaleva Management And Utilization Of Financial Resources Under The EU Funds In The Transport Sector In Bulgaria, 12th conference International Scientific Days, Karoly Robert College, Gyongyos, Hungary, 25 – 26 March, 2010 г.
   14. Yosifova D., Reporting Of Funds Received By EU Funds And Programs – (Studios), Bulgarian Accountant Library, Miss. 9/2009, pp. 1 – 48, ISBN 978-954-8006-10-1, 2009 [In Bulgarian] Йосифова, Д. ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ НА ЕС. Студия. Библиотека „Български счетоводител“, издание на ОРКП „Мисъл“, бр. 9/2009, стр. 1– 48, ISBN 978-954-8006-10-1, 2009 г.
   15. Yosifova D., N. Nenov Utilization And Management Of Financial Resources Under The Eu Funds Of The Transport Enterprises In Bulgaria, International scientific conference „Economiic And Sociial Development“ Bratislava, 19th November 2009, School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2009 г.
   16. Yosifova D., Opportunities for absorption of European funds by budgetary organizations, Financial and accounting manual of the budget enterprise, RAABE Publishing House, 46th update, 9/2009 Page 1 – 46, 2009 [In Bulgarian] Йосифова, Д. Възможности за усвояване на средства от европейските фондове от бюджетните организации. Финансово-счетоводен наръчник на бюджетното предприятие. Изд. РААБЕ, 46-та актуализация, 9/2009 стр. 1 – 46, 2009 г.
   17. Yosifova D., Long-term receivables from European funds, Company’s fixed assets – documentation, accounting, taxes, RAABE Publishing House, 2008-2009 [In Bulgarian] Йосифова, Д. Възникване на дългосрочни вземания по линия на европейските фондове, Дълготрайните активи на предприятието – документиране, счетоводство, данъци. Изд. РААБЕ, 2008 – 2009.
   18. Yosifova D., Accounting Information – Instrument for the Supplementary Supervision of Financial Conglomerates, Jubilee MNC: Financial Crime Theory and Practice, University of National and World Economy, Sofia, Collection of Reports, pp. 224 – 238, IM „Holding“, ISBN 978-954-494-957 -0, 2007 [In Bulgarian] Йосифова, Д. Счетоводната информация – инструмент за упражняването на допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, Юбилейна МНК „Теория и практика на финансовите престъпления“.УНСС, София, Сборник доклади, стр. 224 – 238, УИ „Стопанство“, ISBN 978-954-494-957-0, 2007 г.
   19. Yosifova D., A Dzhaleva-Chonkova Role And Functions Of Deposit Insurance System As A Component Of Financial Safety Net In Bulgaria, Security, Administration And Business in The Changing Europe, School of Business and Administration in Gdynia and the European Association for Security based in Cracow, Poland, may, 2007 г.
   20. Yosifova D. Accounting – Information System As A Tool For The Management And Supervision Of A Bank In Bankruptcy And Financial Security For The Creditors Of Bankruptcy, Security, Administration And Business In The Changing Europe, School of Business and Administration in Gdynia and the European Association for Security based in Cracow, Poland, may, 2007 г.
   21. Dzhaleva-Chonkova A, D. Yosifova, Balkan Railways: History And Challenges Of Integration, International Railway Symposium 2006, 13-15 September, Ankara and Istanbul, TURKEY, 2006 г.
   22. Yosifova D., Accounting as a source of information in the management and supervision of banks in bankruptcy, Dissertation, 234, UNWE – Sofia, 2006. [In Bulgarian] Йосифова, Д. Счетоводството като източник на информация при управлението и надзора на банки в несъстоятелност. Дисертация, с. 234, УНСС, София, 2006 г.

    

   Current Projects

   Project No BG05M2ОP001-2.009-0033 „Стимулиране на съвременни научни изследвания чрез създаване на научно-иновативна среда за насърчаване на млади изследователи от ново поколение в Технически университет – София и Национална компания „Железопътна инфраструктура” в областта на инженерно-техническите науки и технологичното развитие”, ОП НОИР, консултант: бюджетиране и отчитане

   Project No BG05M2ОP001-2.009-0033 “Promotion of Contemporary Research Through Creation of Scientific and Innovative Environment to Encourage Young Researchers in Technical University – Sofia and The National Railway Infrastructure Company in The Field of Engineering Science and Technology Development” within the Intelligent Growth Science and Education Operational Programme co-funded by the European Structural and Investment Funds of the European Union.

   Finished Projects

   1. Project No. BG051PO001-3.1.08-0022 Improving the VUZF quality management system and improving the quality of the services offered, by improving and optimizing the working processes „ПроектBG051PO001-3.1.08-0022, „Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги, чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси” 2013 – 2014 г. 05.02.2013 г. – 04.08.2014, ръководител на проект.
   2. Project No. BG051PO001-3.3.06-0053 of 13.08.2013 Improving the quality of education and research in the field of business engineering for building a knowledge-based economy (innovation) and finance, Beneficiary – VUZF and partner Institute for Economic Research, BAS, HRD OP, ESF – participant in the main activities team – reviewer 2013 – 2014 13.08.2013 – 30.10.2015 / Проект BG051PO001-3.3.06-0053 от 13.08.2013 г. Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес – инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите, Бенефициент – ВУЗФ и партньор Институт за икономически изследвания, БАН, ОП РЧР, ЕСФ – участник в екипа за изпълнение на основните дейности – рецензент 2013-2014 г. 13.08.2013 г. – 30.10.2015 г.
   3. Project №BG051PO001-4.3.04-0013 Creation of a modern center for distance learning in VUZF, including specialized software, video conferencing system and electronic library, OP HRD ESF, Beneficiary – VUZF, participant in the team for performance of the main activities – reviewer 2013-2014 / Проект №BG051PO001-4.3.04-0013 Създаване на модерен център за дистанционно обучение във ВУЗФ, включващ специализиран софтуер, система за видео конферентно преподаване и електронна библиотека, ОП РЧР ЕСФ, Бенефициент – ВУЗФ, участник в изпълнение на основните дейности – рецензент 2013 – 2014 г.
   4. Project No. BG051PO001-3.1.09-0023 Increasing the qualification of the VUZF trainers and creating a system for their career development, 20.05.2013-19.05.2014 – participant / Проект № BG051PO001-3.1.09-0023 Повишаване на квалификацията на преподавателите във ВУЗФ и създаване на система за кариерното им израстване, 20.05.2013-19.05.2014 – участник
   5. 5. Project: № BG051PO001-3.3.06-0043 „Increasing, Improving and Exploiting the Scientific Potential of the University of Veliko Tarnovo“ Т. Kableshkov „through support for the development of PhD students, post-graduates, post-graduate students and young scientists in the field of transport, energy and ICT in transport, 2012 – 2014, Project Author and Financial Coordinator / Проект: № BG051PO001-3.3.06-0043 „Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ „Т. Каблешков” чрез подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта”, 2012 – 2014, Автор и финансов координатор на проекта
   6. Project № BG161PO003-1.1.06-0093-C0001, „Implementation of industrial research to develop an innovative product – a wagon bogie simulation model with two-stage spring suspension with varying wheel spacing, capable of coupling with moving and standard wheelsets common to different track gauges in Europe, 2012-2013, Coordinator; April 2012 –November 2014 / Проект: BG161PO003-1.1.06-0093-С0001, „Извършване на индустриални научни изследвания за разработване на иновативен продукт – симулационен модел на вагонна талига, с двустепенно ресорно окачване, с променящо се разстояние между колелата, с възможност за куплиране с раздвижни и стандартни колооси, общоприложима при различни междурелсия в Европа”, 2012 – 2013, Съръководител; Април 2012-ноември 2014
   7. Engineering, including: research, design, manufacturing, delivery and installation, commissioning of non-standard technological equipment at the site „Repair of rolling stock“ (Repair Works – Corp. №3) of „Metropoliten“ EAD, OP „Transport“, 2011 -2013, economic consultant; Client: Metropolitan EAD Sofia / Инженеринг, включващ: проучване, проектиране, изработка, доставка и монтаж, въвеждане в експлоатация на нестандартно технологично оборудване в обект „Участък за ремонт на подвижния състав (Ремонтен завод – Корпус №3) на „Метрополитен” ЕАД, ОП „Транспорт”, 2011-2013, консултант по икономическите въпроси; възложител: „Метрополитен” ЕАД
   8. Project: FP7-TPT-2008.8-RTD-1-234330; TransNEW Assessing, analysing and defining strategies and realising new member and Associated States“ potentials in transport research, 2010 г.
   9. Project: FP7 99847774; TransBonus Transport EU-Western Balkan Network for Training, Support and Promotion of Cooperation in FP7 Research Activities, 2009.

   Teaching Activities and Stand-in Professors

   Lecture and tutorial – Higher School of Insurance and Finance (VUZF)

   Bank and budget accounting;

   Accounting and project control;

   Management accounting;

   Tax Accounting.

   Lecture and tutorial“T. Kableshkov“ University of Transport, Sofia:

   Theory of Accounting – Master’s degree „Economics of the Transport Company“, Fundamentals of Accounting – Bachelors „Industrial Management“ and Masters of „Transport Management and Logistics“, Financial Accounting, Bachelors Economics of Transport; Financial Management – Masters of Economics of SMEs

   Research Stays

   1. Short-term specialization – Finance and credit – Institute of Economics and Finance, Moscow State University of Transport, Moscow Russia, 2004.
   2. Short-term specialization – Accounting, Analysis and Audit – Institute of Economics and Finance, Moscow State Transport University (Moscow State University of Transport, Moscow, Russia, 2004).
   3. Erasmus lecturer, University of Pardubice, Czech Republic, 2008
   4. Erasmus lecturer, Polytechnic University, Warsaw, Poland, 2009
   5. Erasmus lecturer, Karoly Robert Institute, Güngjus, Hungary, 2010

    

   Research Affiliations

    

   Awards

   • Award by the Minister of Defense for contribution to the development of the National Program „Bulgaria in NATO and European Defense 2020“ 2014
   • Prize by the Rector of the VUZF – Honorary diploma for active scientific and expert activity, direct participation in the work of state bodies and raising the authority of the VUZF, 2016