Проф. д-р Даниела Бобева

Проф. д-р Даниела Бобева

Проф. д-р Даниела Бобева е преподавател по финанси във ВУЗФ.  Работи в банковия и финансов сектор повече от 20 години, като  11 години е директор на Европейската и международна дирекция в БНБ. Участва в Комитета по финансовите услуги към Европейската комисия, където се изработват европейските регулации и политики в тази област. Била е алтернативен член и на Икономическия и финансов комитет към Съвета ЕКОФИН, в който се координира макроикономическата политика на ЕС. Работи по привеждането на българското законодателство в съответствие с европейските правни актове във финансовия сектор и подготовката на българската правна рамка, като е ръководител и член на работните групи в следните области: капиталови изисквания, потребителски и ипотечен кредит, платежни услуги, гарантиране на депозити и други, като част от цялостната  реформа на финансовия сектор в ЕС.

Ръководи проекти на БНБ за въвеждане на европейските принципи и добри практики в банковата система на Египет, Черна гора, Сърбия, Албания, Македония.

 

Банковата й кариера включва и позицията на Първи вицепрезидент на Черноморската банка за търговия и развитие при нейното създаване от 1998 до 2001 г. Заема следните  правителствени позиции: председател на агенцията за чуждестранни инвестиции (1995-1996),  министър на търговията и външноикономическото сътрудничество (1997). и заместник министър-председател по икономическото развитие (2013-2014).

Преподава по дисциплините международна икономика, финансови пазари и инструменти, управление на риска, международни финансови институции и политики. От 7 години води курс по европейски пазар на финансови услуги в УНСС – Катедра „Финанси“, а от началото на 2018 г. стартира инициатива за въвежгдане на дисциплината лични финанси в шест университета в страната на основата на нейния учебник по лични финанси.

 

Доц. Бобева  има редица публикации в областта на регулирането на финансовите услуги, анализира ефекта от провежданата реформа в банковия и финансов сектор в ЕС.  Значителна част в изследователските й интереси са икономическите ефекти на миграцията, както и макроикономическите дисбаланси, номинална и реална конвергенция, чуждестранни инвестиции.

 

През последните години ръководи изследавателски проекти по програма на Корейското правителство (KSP) за държавните предприятия и тяхната роля в икономиката и за ревитализиране на капиталовия пазар. Участва в изследователски проект за развитието на Българската банка за развитие, осъществен от Института за икономически изследвания при БАН, както и в проект за регионалния пазар на електрическа енергия, като част от проект на стратегия за развитие на енергетиката, финансиран от БЕХ.

Доц. Бобева е носител на множество престижни награди: на „Произведено в България“, „Бизнес дама на годината – 2013“, награда на Асоциацията на малките и средни предприятия и други. Член е на международната изследователска мрежа SOPEMI  на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Публикации:

   Бобева, Д. Ролята на международните финансови институции за развитие на частния сектор в България, (монография), С. Изд. Марин Дринов, 2018 г, ISBN 978-954-322-944.

   Бобева, Д.,  Дж. Йоловски, Лични финанси. Въведение, (монография) .

   Бобева, Д. Номинална и реална конвергенция, Приемане на еврото, в: Българската икономика: десет години в ЕС. С, 2017 стр. 9-35.

   Бобева, Д., Д. Златинов. Десет години от началото на глобалната финансово-икономическа криза – поуки и необходими реформи в: Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания. Горекс Прес, С., 2018.

   Bobeva, D., D. Zlatinov, 2016. Macroeconomic Imbalances and the Economic Convergence of the EU candidate countries (p. 134-154), Scholedge International Journal of Business Policy and Governance, Volume 3, Issue 10 (2016), ISSN 2394-3351 SJIF 2016: 4.84.

   Бобева, Д. Ролята на европейския механизъм за макроикономическо управление, в: Икономиката на България в ЕС. С., 2016.

   Бобева, Д. Влияние на членството в ЕС върху преките чуждестранни инвестиции в България, в: Икономиката на България в ЕС. С., 2016.

   Bobeva, Daniela, Migration: Recent Developments in Bulgaria (2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2929544 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2929544.

   Маринов, Е., Д. Бобева. Синтетичен профил на българските фирми, търгуващи със Субсахарска Африка. Сп. Икономическа мисъл, 1/2017, С., с. 49-68, ISSN: 0013-2993.

   Bobeva D. , J. Kim, etc. 2017.  Revitalizing the Capital Market in Bulgaria after the  Crisis: The Lessons from the Korean Experience, A Study on Promoting Innovation and Competitiveness of SMEs in Bulgaria: Shaping-up of the Public Policy Management of the Financial and Research Policy Instruments, KDI, ISBN 979-11-5932-232-7 94320.

   Бобева, Д. Черноморското сътрудничество – финансиране на общи проекти, в: Новите измерения на сътрудничеството н черноморския регион след присъединяването на България и Румъния към ЕС, УНСС, 2008.

   Бобева. Д.  Новите европейски регулации на потребителския кредит, в сп. Бюджетът. Изд. на Министерство на финансите, бр. 11/2008

   Бобева. Д. Какво предвижда новият законопроект за потребителския кредит, в сп. Бюджетът. Изд. на Министерство на финансите, бр. 10/2009.

   Бобева. Д. Новата директива за кредитите за жилищни имоти. Сп. Бюджетът, бр. 9/2012, стр. 41-58.

   Бобева. Д. Новите инициативи на ЕС в областта на финансовите услуги и предизвикателствата за България. Доклад за конференция на БАН.

   Бобева. Д. Международните финансови институции в кризата, в: Криза и икономически растеж. Юбилейна международна научна конференция, 26 октомври УНСС, 2012 г. 564-573.

   Бобева,  Д. Приватизацията и икономическите реформи в България, ЦИД 1993 г. Изнесен и като доклад на м еждународен семинар, Бояна 3-4 юни, 1993.

   Бобева, Д. Парите на емигрантите са стимул за икономическия растеж. В. Капитал,11 декември 2004 г. (около 400 прочитания).

   Сборник Общественото мнение и биснес елитът за приватизацията. Съставител и обща редакция Д. Бобева, ЦИД, 1994 г.(публикувано 2003).

   Бобева, Д. На какво да научим новото поколение икономисти?, в: Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки, том 10, стр. 74-78, 2015, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, ISSN 1313-227X.

   Бобева, Д. Дебалансирана ли е българската икономика: Отговорът на новия европейски механизъм за ранно предупреждение, в: Алтернативи на икономическото развитие през XXI век: Теории, политики, решения, стр. 57-73, Изд. Институт за икономически изследвания, Клуб „Икономика“, Висше училище за мениджмънт, 2016 г., ISBN: 978-954-90138-3-2.

   Бобева, Д. Ще успее ли новата европейска регулаторна рамка на финансовия сектор да наложи етично и отговорно поведение на финансовите институции? Tenth International Scientific Conference “Investment in the Future – 2015” с.60-69, ISSN 1314-3719.

   Бобева, Д. Ново българско изследване на външната търговия в Африка. Сп. Икономическа мисъл, 2/2015, с. 153-155. ISSN 0013-2993.

   Бобева, Д. Задлъжнялостта на гражданите през погледа на макроикономическите данни и резултатите от социологическо проучване, във : Финансовата криза и задлъжнялостта в България, ISBN 978-954-921 79-5-7, София 2010, с 202-212.

   Бобева Д. Влияние членства в Европейском союзе на иностранные инвестиции в Болгарии, Журнал НаучньІй результат.  http://research-result.ru/. ISSN 2313-8955, серия „Экономические исследования“), индекс DOI том 2 No 3, 2016 DOI (Digital object identifier): 10.18413/2409-1634-2016-2-3-3-13, ISSN 2409-1634.

   Bobeva., D., The new EU Macroeconomic Imbalances Procedure and its Relevance for the Candidate Countries, Journal of Central Banking Theory and Practice, 2013, 1, pp. 69-88.

   Bobeva., D. and A. Atanassov.  Macroeconomic  imbalances in euro- and non-euro area member states , Monetary Research Center, January, 2016.

   Bobeva, D: Labour Market Policy in Bulgaria. In: Unemployment in Transition Countries: Transient or Persistent. OECD, Paris.

   Bobeva, D. Employment policies and programmes in Bulgaria, in, Godfrey, Martin and Richards, Peter, Employment policies and programmes in Central and Eastern Europe, International Labour Office (ILO) , Geneva, 1997, p. 19-45.

   Bobeva D. etc. Public opinion on foreign investment, Center for the Study of Democracy, 1993.

   Bobeva, D. and Jean-Pierre Garson, “Overview of bilateral agreements and other forms of labour recruitment”, in Organisation for Economic Co-operation and Development, ed.,

   Migration for employment: Bilateral agreements at a crossroads, Paris: OECD, 2004,p. 11-29.

   Bobeva., D. Migration could better work for the development. In: Human Movements and Immigration (HMI), Barcelona, Spain. 2004.

   Bobeva, D. Brain Drain from Central and Eastern Europe, COST, European Commission, Brussels 1997.

   Bobeva, D. and Alexander Bojkov Privatisation and Foreign Investment in Bulgaria” in “Privatisation and Foreign investment in Eastern Europe, PRAEGER, London, 1997.

   Bobeva, D. Turning remittances into investments, in Migration, Remittances and Development., OECD 2005.

   Bobeva, D. Improving Access to Credit for Migrant Enterprises. In: Open for Business. Migrant Entrepreneurship in OECD Countries.

   Bobeva, D. Emigration from and immigration to Bulgaria, in: European Migration in the Late Twentieth Century, Heinz Fassman and Rainer Munz, Edward Elgar Publ, 1994.

   Bobeva, D.  EU initiatives in the Financial Services Area, in: Banking, Investment, Money, Sofia, 2/2008.

   Bobeva, D. Post-Privatisation Behaviour of Enterprises in Bulgaria. In: Trends and Policies in Privatisation, Vol III. No 1, OECD, Paris.

   Bobeva, D., Foreign Investment and SMEs, In: Small Firms as Foreign Investors: Case Studies from Transition Economies, 1995, OECD, Paris.

   The Economic Reform and Debt Conversion, by Dr. Daniela Bobeva 1997, Center for the Study of Democracy.

   Bobeva, D. Strengthening the Policy Analysis: A Central Banker Point of View, Luxembourg Presidency Conference on: Taking forward the EU Social Inclusion Process , Luxembourg City, 13 and 14 June 2005.

   Bobeva, D. (1997): Policy Implications of foreign direct investment . In: Migration, Free Trade and Regional Integration in Central and Eastern Europe. Staatssekretariat für Europäische Angelegenheiten. Schriftenreihe des Bundeskanzleramtes, pp. 175-178. Verlag Österreich., Wien.

   2016 Knowledge Sharing Program with Bulgaria: A Study on Promoting Innovation and Competitiveness of SMEs in Bulgaria: Shaping up of the Public Policy Management of the Financial and Research Policy Instruments: Ръководител на проекта, финансиран от Korea Development Institute (KDI) The Ministry of Strategy and Finance of Korea, с участието на ИИИ, Министерство на икономиката,  Seoul National University.

    

   2017 Knowledge Sharing Program with Bulgaria: revitalisation of Capital Market in Bulgaria: Ръководител на проекта, финансиран от Korea Development Institute (KDI)/ The Ministry of Strategy and Finance of Korea, с участието на ИИИ  и подкрепата на БФБ.

    

   Състояние, динамика и перспектива на кредитната активност в България 2016-2017: Проект на колектив от ИИИ на БАН, финансиран от Българска банка за развитие. Направено е проучване сред над 1000 компании в България – големи, средни и малки с цел да се проучат нагласите към кредитирането и прогнозира кредитната активност на корпоративния сектор в страната на базата на сравнение със страните от ЕС.

    

   Project coordinator : ILO-UNDP joint project “Strengthening the strategy and policy for decreasing  poverty”(Bul 97/51B/A/08), 1997.

    

   Project coordinator: Privatization and Private Sector Development in Bulgaria, Foreign Direct Investment, CSD,  1994-1995.

    

   Project coordinator: Transit Migration in Bulgaria, Migration Information Programme,  International Organisation for Migration (IOM), IOM Budapest. 1994.

    

   Project coordinator: Migration – Europe’s Integration and the Labour Force Brain Drain –  a two-year (2005-2007) international research project supported by the European Union, involved 15 research teams from eleven Central and East European countries including Poland, Hungary, Lithuania, Latvia, Estonia, the Czech Republic, Slovakia, Romania, Slovenia, Albania and Bulgaria. CSD was managing the entire project.

    

   Project coordinator: Twinning project „Strengthening the instutitutional capacity of the Bulgarian National Bank“(2002-2004) with Banque de France and De Nederlandsche Bank, 11 components – banking supervision, accounting system, payment system, monetary statistics, balance of payments stattistics, risk management and treasury, cash operations, internal audit, human resources, EMU issues, IT system.

    

   Project coordinator.Twinning project „Adjustment of the BNB to operate as a full-fledged member of the ESCB and the Eurosystem“ (2006-2008) with Banque de France, De Nederlandsche Bank and Banca d’Italia, 9 components – banking supervision, research and preparation for the implementation of monetary policy, communication policy, payment system, accounting and reporting system, BoP statistics, internal audit, cash operations and financial markets.

    

   Project coordinator : USAID – Financial sector integrity project – (2004-2007) with FSC and BDIF –  Anti-Money Laundering (AML), Improved Regulation of the Financial Sector and Transparency of the Financial System.

    

   Project coordinator (for the BNB) :  Eurosystem technical assistance programme on banking supervision for the central bank of Egypt – 3 years programme in banking supervision (2009-2012) extended by 6 months, managed by the ECB in partnership with 7 NCBs

    

   Project coordinator (for the BNB) Needs Analysis for the National Bank of Serbia. 9-months programme, managed by the ECB with 17 ESCB NCBs,in the area of: Supervision of banks, Harmonisation with the acquis communautaire of legislation under the competence of the NBS, Liberalisation of capital movements, Conduct of monetary policy and foreign exchange rate regime, Monetary, financial and balance of payments statistics, Financial services consumer protection.

    

   Project coordinator (for the BNB) 2 years programme,(2011-2013) „Strengthening the institutional capacities of the National Bank of Serbia“, managing by the ECB with 21 NCBs,in the area of financial sector supervision, legislation, liberalisation of capital movements, foreign exchange reserve management, monetary policy operations, financial services consumer protection, EU accession support, economic analysis and research, statistics, payment systems and financial stability.

   Следкризисното развитие на финансовото посредничество в Европейския съюз и българският банков и капиталов пазар. Ръководител на изследователски проект (с участието на седем учени от БАН), който приключва в края на 2018 г. ; проектът е в рамките на изследователската програма на Института за икономически изследвания при БАН и включва анализ на външната среда на финансовия сектор в ЕС и България, динамика и синергия между финансовите пазари, предизвикателства пред кредитната дейност и икономическия растеж.

    

   MAGNET: международен изследователски проект с участието на седем университета и тинк-танк организации от ЕС, който цели да се създаде мрежа за подпомагане на предприемачеството сред мигрантите в ЕС. Проектът е част от изследователската програма на ВУЗФ.

    

   ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ И МИГРАЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ В ЕС И БЪЛГАРИЯ. Изследователски проект (с участието на трима учени от БАН), който приключва в края на 2018 г.; проектът е в рамките на изследователската програма на Института за икономически изследвания при БАН и включва анализ на миграционните потоци от и към България и техния ефект върху икономическото развитие на страната, както и прогноза за бъдещето развитие на тези процеси.