доц. д-р Радостин Вазов

доц. д-р Радостин Вазов

Директор на направление "Международни докторски и магистърски програми и проекти и международно сътрудничество"

Доц. д-р Радостин Вазов е заместник-ректор по европейските проекти и продължаващо обучение във Висшето училище по застраховане и финанси, ръководител на катедра „Застраховане и осигуряване“, като същевременно преподава по дисциплините Публични финанси, Основи на финансите, Корпоративни финанси (на английски език), Публични финанси и данъчен мениджмънт, Рисково финансиране на проекти, Стратегически мениджмънт за предприемачи, Предприемачество и иновации. Член е на редакционните колегии на списание „Пари и култура“ (от 2008 г.), както и на електронното списание „Математика +“ (от 2015 г.). Д-р Вазов е специализирал в South Bank University и London School of Economics  and Political Science. През 2014 г. е защитил дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”.

Д-р Радостин Вазов ръководи и участва в множество европейски проекти  в областта на предприемачеството и иновациите. Член на организационни и програмни комитети на научни форуми в България и чужбина. Има множество публикации в областта на предприемачеството, иновациите, застраховането и риск мениджмънта.

Избрани публикации:

   • Vazov, R. Case studies in risk management. Ed. Stopanstvo, Sofia, 2006, 59 – 94
   • Vazov, R. Courses syllabus in risk management. Ed. Stopanstvo, Sofia, 2006, 76-103
   • Русинова Л., М. Александрова, С. Трифонова, Р. Вазов, К. Шутилова, „Предизвикателства пред финансовия сектор и финансовата интермедиация в България в контекста на присъединяването към европейския съюз“, Университетско издателство „Стопанство“, УНСС, 2006, 112-143. ISBN 978-954-494-887-0
   • Вазов, Р. „За същността на парите“ сп. „Пари и култура“, бр. 1, 2008 г.
   • Вазов, Р. „Концептуална рамка и съдържание на риск мениджмънта при паричните потоци“. Сп. „Пари и култура“, бр. 2.
   • Вазов, Р. „Управление на риска при паричните потоци на Общозастрахователното дружество“. сп. „Пари и култура“, бр. 2
   • Р. Вазов и Христозов, Ж. „Анализ на премийните приходи на общо-застрахователните дружества“. V-та международна научна конференция, Университетско издателство „Стопанство“, УНСС, 2005.
   • Вазов Р. „Относно паричната същност на застраховането“. Университетско издателство „Стопанство“, УНСС, 2010.
   • Vazov R. “Quantity measurement on cash flow risk on “Bulstrad Viena Insurance Group”Ltd.”, VUZF University, University Publishing House “Snt. Grigorii”, 2013
   • Vazov R. “Identifying and Diagnostics of cash flow risk on general insurance company”, VUZF University, Culture and Money, 2013
   • Vazov R. “Probability measurement thru the index of financial risk on cash flow in general insurance company”, VUZF University, University Publishing House “Snt. Grigorii”, 2013
   • Вазов, Р. „Вероятностна оценка на риска при паричните потоци при ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД. Сборник доклади „Девета международна научна конференция на младите научни работници“. Университетско издателство „Св. Григорий Богослов“, ВУЗФ, 2013.
   • Вазов, Р. „Мониторинг на застрахователния риск и риска при паричните потоци на ЗАД „Булстрад Виена Иншуранс Груп” АД в условията  на задълбочаваща се криза“. V международна научна конференция „Демараж или забавен каданс за икономиката и финансите?/По примера на ЕС и България/“, 2014. .
   • Вазов Р. и Колева Д. „Executive training in Bulgaria, a perspective on social entrepreneurship“ Co-Creating Social entrepreneurship for Growth, 2nd and 3rd April, 2014, At Copenhagen Business School – See more at:

   http://www.cocreatech.dk/?page=ccse_conference#sthash.dBWSAAgk.dpuf

   • A Brazilian Case “Dr. Consulta” on Social Entrepreneurship and Co-Creation – International Scientific Seminar on Creative Entrepreneurship Kefalonia Co-Creation Workshop on Creative Economy and Entrepreneurship. See more at: http://www.cocreatech.dk/?page=kefalonia#sthash.JDoOM4qY.dpuf
   • Вазов Р., Желязкова В.. „Иновативни подходи при застраховането на рискове от климатичните промени“ София 2016 г.

   Ръководител на проект № BG051PO001-3.3.06-0053 „Повишаване качеството на образованието на научните изследвания в областта на бизнес инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите“,  финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, период за изпълнение на проекта 2013-2015 г. Обща стойност на проекта:  490 199,71 лв.

   Ръководител на проект „Стимулиране на финансовата грамотност“, финансиран по програмата за

   учене през целия живот Грюндвиг на ЕС, 2013 г.

   Ръководител на проект № BG04-04-05-13-09 „Подобряване на знанията и уменията на администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“, финансиран по Програма BG04 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Край на проекта 2016 г. Обща стойност на проекта: 160 062,93 лв.

   Ръководител на проект № BG051PO001-4.3.04-0013 „Създаване на модерен център за дистанционно обучение във ВУЗФ, включващ специализиран софтуер, система за видеоконферентно преподаване и електронна библиотека“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, период за изпълнение на проекта 2012-2014 г. Обща стойност на проекта: 426 711,18 лв.

   Експерт по проект  № BG051PO001-3.1.09-0023 „Повишаване на квалификацията на преподавателите във ВУЗФ и създаване на система за кариерното им израстване“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, период за изпълнение на проекта 2012-2013 г. Обща стойност на проекта: 55 413,13 лв.

   Ръководител на проект № 2016-1-BG01-KA203-023754 „OPEN MIND – Онлайн платформа за модулно обучение и развитие на иновациите в социалното предприемачество“, финансиран по програма Erasmus+ на ЕС. Период за изпълнение на проекта 2016-2018 г. Обща стойност на проекта: 270 959.00 евро

   Експерт по проект „Co-creation for Growth“ осъществаван между ВУЗФ, Копенхагенското бизнес училище и други университети от Индия и Бразилия, финансиран от ЕС, 2013 г.

   Пета международна научна конференция „Индустрия и иновации – 2014″ „Иновациите: двигател на икономическия растеж”, София, 2014 г.

   „Финансов Форум иновации“, София, 2014 г.

   „Финансов Форум иновации“, София, 2015 г.

   „Възможности за развитие на Българо-израелски проекти за иновации и стартиращ бизнес“, София, 2015 г.

   “Корейският опит в иновациите, образованието и науката за България”, София, 2015 г.

   Международна конференция “PEPP – регламент, ефекти и проблеми”, организирана от ВУЗФ съвместно с Българското председателство на Съвета на ЕС и в партньорство с Investor.bg, София, 2018 г.