Projects

    

   https://www.ns1.bg/assets/innovation2_project.pdf

    

   Start: 01.06.2018 г.

   Finish: 01.06.2020 г.

    

   Budget: 845 905.95 leva (498 303.70 leva of which are grant financial assistance (co-financed with 423 558.13 leva of European and 74 745.57 leva national resources) and 347 602.25 leva own contribution on the part of the Beneficent and the Project Partners.

    

   The Project is focused on the development of an innovation on the European scale – innovative product with Technology readiness level TRL7 – a software giving the users a unique opportunity to manage efficiently the servers they’re using through complete automatization of configuration and server management processes. Its working name is “NS 1 Server Manager”.

   Innovation product will be developed by “NS 1” in partnership with a scientific organization –University of finance, business and entrepreneurship.

   The main goal of the Project is to enhance “NS 1” capacity and activity for innovations in the field of “ICT and Informatics”, branch “web, hybrid and native applications, web-based applications for creation and exploitation of new services” of ISSS, through the development of product innovation and more specifically a software for efficient management and automated configuration of servers.

    

   Expected results:

   Enhancement of Beneficent and the partner’s innovation capacity; achieving, in an innovative way, experimental progress in incorporating the existing knowledge in the field of computer programming; establishment of algorithms for efficient automatic server management;

   Development and testing of a prototype (beta version of the software) and reaching a Technology readiness level 7 (under TRL scale).

   Performing an external service of scientific research on the application’s graphic design and user interface, delivery of materials, with various volume, recording and reading rate in order to be assured the successful trial of the working prototype of created by “NS 1 Server Manager”.

    

   http://open-mind-project.eu/en/

    

   Начало: 01.11.2016 г.

   Край: 31.10.2018 г.

    

   Бюджет: 270 959.00 евро

    

   Open Mind е проект по програма Erasmus+, който има за цел да насърчи социалното предприемачество за жени и студенти от специалности, които не са с бизнес насоченост, чрез геймифициран отворен онлайн курс. Проекта се изпълнява в консорциум на организации от 5 европейски държави, като водеща организация е ВУЗФ.

    

   Основни резултати:

   • Масивен онлайн отворен курс „Въведение в социалното предприемачество“ за студенти от различни области на обучение. Той запознава студентите с основните принципи на социалното предприемачество: идентифициране на възможности, създаване на бизнес модел, подготовка на бизнес план, привличане на инвеститори, създаване, ефективно управление и популяризиране на дейността на социалния старт-ъп и др.
   • Електронна книга с 50 вдъхновяващи примера за социално предприемачество и жени предприемачи.
   • Иновативна онлайн геймифицирана платформа, която използва елементи от игровия дизайн, за създаване на учебна среда с високо участие и вдъхновение, в която обучаемите могат да изследват бизнес концепциите и развиват ключови предприемачески умения и мислене, докато се занимават с реални случаи и предизвикателства. Платформата работи на 5 езика (английски, български, гръцки, полски и румънски). 60 обучители бяха обучени да осигуряват постоянна подкрепа на обучаващите се. Към момента над 1100 обучаеми са включени в курса.
   • Доклад за оценка на въздействието, който ще помогне да се очертаят основните резултати от проекта и да се привлече стратегическа подкрепа за инициативата след жизнения цикъл на проекта. Той бе представен по време на последните събития в страните партньори.

    

    

   https://migrantacceleration.eu/

    

   Начало: 01.10.2017 г.

   Край: 30.09.2020 г.

    

   Бюджет: 374 885.00 евро

    

   Проект MAGNET е насочен към създаването на мрежа, образование и обучение за организации, подкрепящи мигрантското предприемачество и включва публични и частни институции.

    

   Основната цел на проекта е да насърчи създаването, подобряването, по-нататъшното развитие и широко разпространение на вече съществуващи схеми за предприемачи-мигранти.

    

   Основните дейности по поректа са:

   • Създаване и тестване на програма за обучение на обучители за хора, организации и други страни, активни в областа на подкрепата за мигрантското предприемачество (Академия за мигрантско предприемачество)
   • Създаване на отворен инструментариум за подкрепа на мигрантското предприемачество на базата на анализ на добри практики и тяхното подобряване.
   • Създаване на онлайн платформа, с цел гарантиране на свободния достъп до инструментариума.
   • Широки и холистични действия по създаване на мрежа в областта на подкрепата за мигрантското предприемачество на регионално и транснационално ниво

    

   Координатор на проекта е Дунавския университет (Кремс, Австрия), а освен ВУЗФ, партньори са СИГМА (Германия), Микрофинансиращ център в Полша, Мрежа за бежанци-предприемачи във Великобритания, Дилайтлебс, Нидерландия, Институт за технологии и човешки ресурси (Гърция) и Мрежа на европейските университети за продължаващо образования (Белгия).