ВУЗФ с участие на представяне на книга за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд

Доц. Станислав Димитров, преподавател във ВУЗФ и ръководител направление „Застраховане и пенсии“ в Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab към ВУЗФ, взе участие в представянето на книгата на д-р Живка Николова „Договор за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове“.

Представянето се състоя в юридическата библиотека на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“. На събитието участие взеха проф. Огнян Герджиков и проф. Поля Голева. Доц. Димитров и проф. Голева са рецензенти на книгата.
На срещата присъстваше деканът на академичната програма на ВУЗФ доц. д-р Яким Китанов, както и представители на бизнеса, науката и юридическите среди.

Книгата е посветена на проблематиката на договора за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове. Основа на книга е дисертационен труд на същата тема за присъждане на научна и образователна степен доктор.

Доц. Димитров подчерта, че изследването на тази тема е изключително актуално. Премиите по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд за 2018 г. са в размер на 77 млн. лв., което е приблизително три пъти повече спрямо предкризисната 2007 г. – в размер на 27 млн. лв. Резервите за гарантиране задълженията на застрахователите по този продукт са над 250 млн. лв.

Пазарът на застраховки „Живот“ се очаква да нарастне в пъти в следващите години, като се има предвид, че в ЕС премиите по застраховки „Живот“ представляват 4.4% от БВП, докато в България този относителен дял е 0.41% или повече от десет пъти по-малко.

Проф. Голева отбеляза, че това е първото цялостно научно изследване на тази тематика в България.

На снимката автора на книгата д-р Живка Николова, доц. Димитров и проф. Голева.

Leave a Comment