Formulas for application of interest limitation rule – публикация на доц. д-р Любка Ценова, ВУЗФ, в електронното издание IBFD Tax News Service

На 22 октомври 2018 г. холандското ежедневно електронно издание IBFD Tax News Service с читатели в над 150 държави публикува материал от преподавателя във ВУЗФ доц. д-р Любка Ценова във връзка с Директива  (ЕС)  2016/1164, чиито мерки ще се прилагат от 1 януари 2019 г. с промените в ЗКПО. В тази директива се установяват правила срещу практиките за укриване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар[1]. Целта е да се лимитира възможността за прехвърляне на печалби на фирмите чрез прекомерни лихвени плащания между тях. За постигане на този резултат в Директивата са предвидени редица законодателни мерки, една от които е „Ограничаване  приспадането на разходите за лихви“[2]. Така чрез законови ограничения ще се контролира размерът на приспадането на превишението на разходите по заеми и ще се ограничи възможността за свиване на данъчната основа преди облагането с данък.

Необходимите изчисления ще се извършват по следните формули, чрез които ще се пресмята превишението на разходите по заеми, които няма да бъдат признати на фирмите за данъчни цели:

1/ НПРЗ = ПРЗ – 0,30 х  ДФРЛДА, където:

НПРЗ е непризнатото превишение на разходи по заеми;

ПРЗ е превишението на разходите по заеми;

ДФРЛДА е данъчният финансов резултат преди лихви, данъци и амортизации, определен по реда на следната формула:

2/ ДФРЛДА = ДФР + ДА – ПЛ + РЗ, където:

ДФР е данъчният финансов резултат, формиран по общия ред на закона, преди приспадане на данъчни загуби;

ДА е общият размер на годишните данъчни амортизации;

ПЛ е общият размер на признатите за данъчни цели лихви;

РЗ е общият размер на разходите по заеми.

Горните формулите ще се прилагат в България от 1 януари 2019 г. Самата публикация на доц. д-р Ценова може да се види ТУК.


[1]Обн. OB L 193, 19.7.2016г., стр. 1—14. Директивата е задължителна за прилагане от държавите-членки от 1 януари  2018 г.

[2]По подробно вж; Ценова, Любка, Предстоящи законодателни изменения в ЗКПО и ЗДДС, ИДЕС, Е- списание,бр.2, 2018 г., https://www.ides.bg/e-journal/2018/issue-2/02-2018-l-tsenova

 

Leave a Comment