Снежана Йотинска

Снежана Йотинска

Снежана Йотинска е магистър по Макроикономика в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София. Тя има над десетгодишен професионален опит като университетски преподавател, както и десетгодишен опит в сферата на българския капиталов пазар.

От 1996 до 2006 г. Снежана Йотинска е била редовен преподавател – асистент и старши асистент в катедра “Икономикс“ на УНСС. Провеждала е семинарни занятия по дисциплините Микроикономика, Макроикономика и Европейска икономическа интеграция на студенти в бакалавърска степен, редовно и задочно обучение. В периода 2007 – 2016 г., с известно прекъсване, е била и хоноруван преподавател в същата катедра.

От 2005 до 2015 г. Снежана Йотинска е заемала позицията директор за връзки с инвеститорите в публичното дружество „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Към момента е експерт в Министерството на труда и социалната политика и докторант във Висшето училище по застраховане и финанси, гр. София.

Научните й интереси са в областта на конкурентоспособността на българската икономика, икономическия растеж на страните от Централна и Източна Европа и капиталовите пазари.

Публикации

   • Участие в колективна монография на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, гр. Пловдив „Основни тенденции и предизвикателства в развитието на капиталовия пазар в България“ (под печат);
   • Участие в годишна конференция на Висшето училище по застраховане и финанси „Макроикономически дисбаланси и предизвикателства пред българската икономика“, гр. София, декември 2016 г. VUZF Review, бр. 2, 2017 г., стр. 97-107.

   • Участие в изготвянето на документи на Националната комисия по корпоративно управление в България, в т.ч. Доклад за дейността на комисията 2009 – 2011 г., Национален кодекс за корпоративно управление, 2012 г.;
   • 2009 г. – Участие в проект на фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България”, консултантски услуги модул „Капиталови пазари”.

   • Публикации и участия в конференции и проекти на УНСС по проблемите на преструктурирането, перспективите за растеж и конкурентоспособност:
   • Участие в проект „Преструктуриране и перспективи за растеж на катедра „Икономикс” на УНСС, ноември 2005 г. – „Данъчната политика като фактор за икономически растеж и повишаване конкурентоспособността на българската икономика”;
   • Сборник материали от научната конференция на катедра “Икономикс” на УНСС “Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика”, ноември 2003 г. – “Конкурентни предимства и недостатъци на българската икономика – макроикономически ориентири и оценки (2000-2002 г.)”;
   • Списание “Алтернативи”, приложение 2002 г. – “Конкурентоспособност на малкия и средния бизнес в България”;
   • Сборник материали от научната конференция на катедра “Икономикс” на УНСС “Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика”, декември, 2001 г. –“Чуждестранните инвестиции – фактор за конкурентоспособност и растеж на българската икономика”;
   • Икономикс. Сборник тестове и задачи. Гл. 26, „Икономически растеж“, издателство “Тракия” 1998 г.

   • От 1996 – 1999 г. – асистент в катедра „Икономикс“, УНСС, гр. София; семинарни занятия по дисциплините Микроикономика и Макроикономика;
   • От 1999 – 2006 г. – сташи асистент в катедра „Икономикс“, УНСС, гр. София; семинарни занятия по дисциплините Микроикономика, Макроикономика, Европейска икономическа интеграция;
   • От 2007 – 2016 г. (с известно прекъсване), хоноруван преподавател в катедра „Икономикс“, УНСС, гр. София; семинарни занятия по дисциплините Микроикономика и Макроикономика.