проф. дпн Сава Гроздев

проф. дпн Сава Гроздев

Сава Гроздев е професор по математика и математическо образование. Той е магистър по Комплексен анализ – Софийски университет, доктор по Математика и доктор на науките по Педагогика на математиката, специализирал е във Франция (Технически университет в Лил) по Управление и устойчивост. Понастоящем е зам.-ректор на ВУЗФ и отговаря за научноизследователската дейност и докторантското обучение.

Проф. Гроздев е специалист по нелинейни колебания, устойчивост и управление, аналитична механика, математически анализ, геометрия, теория на вероятностите и статистика, количествени методи и бизнес статистика, приложна математика, математика за икономисти, иконометрия, финансова математика. Бил е гост лектор във Франция, Гърция, Румъния, Кипър, Русия, Македония, Казахстан. Той е национален и международен експерт по математическо образование, оценяване, управление на научните изследвания, формиране на компетенции, подготовка и кариерно развитие, информационни, комуникационни и нови технологии в образованието и научните изследвания, научноизследователски инфраструктури.

Проф. Гроздев е автор на повече от 400 научни публикации и 30 книги. Създател е на математически модел за подготовка на талантливи обучаеми. Като ръководител на на българския национален отбор за Международната олимпиада по математика той прилага този модел в периода 1999 – 2003 година, когато България печели 30 медала от общо 30 възможни, от които 17 златни, 11 сребърни и 2 бронзови, включително и световната титла през 2003 г. в Япония. Проф. Гроздев е ръководител на 31 докторанти (2 от Япония, 2 от Македония и 1 от Германия) с успешно защитени дисертации. Той е доктор хонорис кауза на 5 университета в България и чужбина, академик е на Международната академия на науките за висше образование (IHEAS) – 2008 г., академик на Академията за информатизация на образованието (Русия) – 2010 г., академик на Българската академия за науки и изкуства – 2011 г., академик на Международната академия по информатизация (Казахстан) – 2015 г.

Основател и главен редактор е (от 1992 г. досега) на сп. „Математика плюс” (България) (ISSN 0861-8321); главен редактор е на сп. „Математика и информатика” (България) (ISSN 2367-7775); главен редактор е на сп. „Mathproblems” (Косово) (ISSN 2217-446X); съиздател е на „International Journal of Computer Discovered Mathematics (ISSN 2367-6493) http://www.journal-1.eu. Той е член на редколегиите на: сп. “Сигма” (Македония) (ISSN 1409-6803); сп. “Creativitate Matematica” (Румъния) (ISSN 1584-286 X); сп. “Педагогическая информатика” (Русия) (ISSN 2070-9013); сп. “Information Environment of Education and Science” (Русия) (2223-4438); VUZF Review (България).

Награди: Международно състезание на Европейския математически съюз за написване на статия (“Gazette des mathematiciens”, 105, 2005, 57 – 64), трета награда – 2000 г.; Международно състезание “Write-a-problem-set International Challenge” американската организация “Best Practices in Education” (18 E. 16th Street, New York, NY 10003, USA), награда “Meritorious” – 2003 г.; носител на българския орден „Св. св. Кирил и Методий – първа степен” – 2007 г.; годишната награда на Съюза на учените за високи научни постижения – 2008 г. През 2013 г. проф. Гроздев става носител на българската държавна награда „Питагор” за високи постижения в науката образованието. През 2017 г. е награден с ордена “Palmes Academiques” на френското правителство.

Selected Publications

   Grozdev, S., V. Nenkov, Design of information-educational environment for the establishment of new facts in Mathematics, International Conference “Education and Psychology Challenges – Teachers for the Knowledge Society – 2nd Edition (EPC – TKS 2013), Sinaia, Romania, 24 – 27 October 2013. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 128, 2014, pp 211 – 216 (ELSEVIER, ISSN: 1877-0428).

   Available at www.sciencedirect.com

   Grozdev, S., V. Nenkov, Inductive derivation of formulae by a computer, International Conference “Education and Psychology Challenges – Teachers for the Knowledge Society – 2nd Edition (EPC – TKS 2013), Sinaia, Romania, 24 – 27 October 2013. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 128, 2014, pp 399 – 405 (ELSEVIER, ISSN: 1877-0428).

   Available at www.sciencedirect.com

   Гроздев, С., Д. Деков, Компютърно генерирана математика: разработване на тема от Евклидовата геометрия, Математика и информатика, т. 57, 1, 2014, 34–42 (ISSN 1310-2230).

   Гроздев, С., В. Ненков, Д. Деков, Няколко хомотетично породени свойства на Фойербаховите конфигурации, Математика и информатика, т. 57, 1, 2014, 68–72 (ISSN 1310-2230).

   Гроздев, С., В. Ненков, Хомотетични конични сечения в равнината на триъгълник, Математика и информатика, т. 57, 2, 2014, 139–154 (ISSN 1310-2230).

   Гроздев, С., Е. Петрова, Състезанието „Европейско кенгуру“ за ученици със зрителни увреждания, Математика и информатика, т. 57, 2, 2014, 166–174 (ISSN 1310-2230).

   Гроздев, С., В. Ненков, Два приложения принципа дуальности, Материалы Международной научно-практической конференции „Информатизация образования – 2014“, Волгоград, 23 – 26 апреля 2014, Волгоград: Издательство ВГСПУ „Перемена“, 2014, 268–271 (ISBN 978-5-9935-0324-0). Электронная версия размещена на сайте Академии информатизации образования по адресу: http://acadinfo.ru/

   Гроздев, С., Д. Стефанова, К. Василева, С. Колева, Р. Петрова, Стимулиране на творческа активност при билингви чрез динамичен софтуер, Математика и информатика, т. 57, 3, 2014, 247–273 (ISSN 1310-2230).

   Гроздев, С., В. Ненков, Крива на Чева за точка от равнината на триъгълник, Математика и информатика, т. 57, 3, 2014, 285–298 (ISSN 1310-2230).

   Гроздев, С., В. Ненков, Някои методически подходи за съставяне на задачи за олимпиади, Математика и информатика, т. 57, 3, 2014, 309–316 (ISSN 1310-2230).

   Гроздев, С., Д. Деков, Компютърно генерирана математика: произведения на Коснита в Евклидовата геометрия, Математика и информатика, т. 57, 4, 2014, 355–363 (ISSN 1310-2230).

   Гроздев, С., В. Ненков, Няколко свойства на едни криви, породени от точка на Нагел, Математика и информатика, т. 57, 4, 2014, 384–401 (ISSN 1310-2230).

   Гроздев, С., Д. Стефанова, Мотивация при решаване на задачи чрез преформулировка на условията, Математика и информатика, т. 57, 4, 2014, 416–421 (ISSN 1310-2230).

   Гроздев, С., В. Лалева, А. Русаков, В. Русакова, Методические аспекты преподавания математики с использованием дидактических возможностей интерактивной среды, Известия Южно федерального университета. Педагогические науки, № 6, 2014, 109–119. Журнал входит в список ВАК (Импакт-фактор – 0,046), статья включена в РИНЦ

   Grozdev, S., D. Dekov, Computer-generated mathematics: points on the Kiepert hyperbola, The Mathematical Gazette, note 98.33, 2014, 37 – 38.

   Гроздев, С., Д. Деков, Машинен подход към Евклидовата геометрия: Триъгълници на Ойлер, Произведения на Ойлер и Трансформации на Ойлер, Математика и информатика, т. 57, 5, 2014, 519–528 (ISSN 1310-2230).

   Гроздев, С., Д. Деков, Компютърно генерирана математика: бележка за триъгълника на Хаимов, Математика и информатика, т. 57, 6, 2014, 559–567. (ISSN 1310-2230).

   Гроздев, С., Д. Деков, Учене чрез открития – нов ефективен подход в ученето чрез експериментиране, Математика и информатика, т. 57, 6, 2014, 568–585. (ISSN 1310-2230).

   Гроздев, С., В. Ненков, Конкурентност, породена от тангенти, Математика и информатика, т. 57, 6, 2014, 613–616. (ISSN 1310-2230).

   Гроздев, С., В. Ненков, Педална крива на точка спрямо Фойербахова конфигурация, Математика и информатика, т. 57, 6, 2014, 617–625. (ISSN 1310-2230).

   Grozdev, S., Sh. Ismailov, The computer experiment in school as a methodological tool in science education. Естественнонаучное образование: время перемен, Сборник под общей ред. академика В. В. Лунина и проф. Н. Е. Кузьменко, М.: Издательство Московского университета, 2014, 131–137,  205 с. ISBN 978-5-19-010923-8 .

   Электронная версия размещена на сайте Химического факультета МГУ: http://www.chem.msu.su/rus/books/2014/science-education-2014/welcome.html

   Grozdev S., D. Dekov, Computer-Discovered Mathematics: Anticevian Corner Products, Mathproblems (Universiteti i Prishtinёs, Prishtinё, Kosovё), Volume 4, Issue 4 (2014), p. 358 – 361 (ISSN 2217-446X).

   Grozdev, S., B. Kirilova, The Benefits of Applying Formative Assessment Techniques for Better Student Learning, Mathematics and Natural Sciences, Proceedings of the Sixth International Scientific Conference – FMNS, 10–14 June 2015, Mini-Conference „Inquiry-Based Approach in Higher Education in Mathematics and Informatics“, Volume 1 – Mathematics and Informatics, Blagoevgrad: South-West University “Neofit Rilski”, 2015, 179–186, ISSN: 1314-0272 (Abstracted/Indexed in Mathematical Reviews, ZentralblattMATH)

   Grozdev, S., D. Dekov, The Computer Improves the Steiner’s Construction of the Malfatti Circles, Mathenmatics and Informatics, t. 58, 1, 2015, 40–51. (ISSN 1310-2230)

   Гроздев, С., В. Ненков, Геометрична конструкция на крива на Чева, Математика и информатика, т. 58, 1, 2015, 52–57. (ISSN 1310-2230).

   Grozdev, S., D. Dekov, Computer Discovered Mathematics: Lalesco Products, Mathematics and Informatics, t. 58, 2, 2015, 143–148. (ISSN 1310-2230).

   Anevska, K., S. Grozdev, R. Malcheski, Comparative Analysis Regarding the Study of Transformations in the Euclidean Planet by Applying Complex Numbers, Mathematics and Informatics, t. 58, 3, 2015, 261–271. (ISSN 1310-2230).

   Гроздев, С., В. Ненков, Две симетрични поляри и два хармонично спрегнати полюса, Математика и информатика, т. 58, 4, 2015, 415–425. (ISSN 1310-2230).

   Grozdev, S., D. Dekov, Computer Discovered Mathematics: Cevian Corner Products, Mathematics and Informatics, t. 58, 4, 2015, 426–436. (ISSN 1310-2230).

   Grozdev, S., D. Dekov, Computer Discovered Mathematics: Antipedal Corner Products, Mathematics and Informatics, t. 58, 5, 2915, 513 – 519. (ISSN 1310-2230).

   Гроздев, С., В. Ненков, Пълно обобщение на теоремата на Грифитс с конични сечения, Математика и информатика, т. 58, 5, 2015, 520 – 538. (ISSN 1310-2230).

   Grozdev, S., D. Dekov, Computer Discovered Mathematics: Pedal Corner Products, Mathematics and Informatics, t. 58, 6, 2015, 609 – 615. (ISSN 1310-2230).

   Гроздев, С., В. Ненков, Теоремата на Фонтене по отношение на описани централни конични сечения, Математика информатика, т. 58, 6, 2015, 621 – 638. (ISSN 1310-2230).

   Гроздев, С., Гений с български произход, Математика и информатика, т. 58, 6, 2015, 643 – 651. (ISSN 1310-2230).

   Grozdev, S., V. Nenkov, A generalization of the Griffith’s Theorem for Conics with intersecting diameters. Mathproblems (Universiteti i Prishtinёs, Prishtinё, Kosovё), Volume 5, Issue 2 (2015), p. 431 – 437 (ISSN 2217-446X),

   URL: http://www.mathproblems-ks.com

   Гроздев, С., В. Ненков, Неравенство на Шур и примена, Математичко списание Нумерус, 2015, 1 – 6, Скопjе.

   Гроздев, С., В. Ненков, Две елементарни неравенства и нивна примена, Математичко списание Нумерус, 2015, 13 – 17, Скопjе.

   Grozdev S., V. Nenkov (2015). Two Elementary Inequalities and Their Application, Mathematical Journal Numerus, 13 – 17, Skopje. (In Macedonian).

   Grozdev, S. A mathematical model round the Nobel prize in Economics for 2015, Вторая международная научно-практическа конференция „Постсоветское пространство – территория инноваций“, 10 – 11 декабря 2015, Москва, 2015, 294 – 298, ISBN 978-5-91422-041

   Grozdev S., T. Terzieva. A didactic model for developmental training in computer science, Journal of Modern Education Review, Academic Star Publishing Company, Vol. 5, Number 5, May 2015, New York, USA, p. 470-480, ISSN 2155-7993.

   Grozdev S., V. Nenkov. A General Approach to Establish Relations among the Radii of Tangent Circles, Mathematics and Informatics, t. 59, 1, 2016, 52 – 72. (ISSN 1310-2230). (In Bulgarian)

   Grozdev S., V. Nenkov. International Zhautikov Olympiad, Mathematics and Informatics, t. 59, 1, 2016, 89 – 94. (ISSN 1310-2230). (In Bulgarian)

   Anevska K., S. Grozdev, R. Malceski. Comparative Analysis Regarding the Use of Comlpex Numbers in Secondary School, Mathematics and Informatics, t. 59, 2, 2016, 193 – 203. (ISSN 1310-2230).

   Vagramenko, J., S. Grozdev, A. Rusakov. Character of the Contemporary Education in Conditions of Information Society Construction, Mathematics and Informatics, t. 59, 3, 2016, 231 – 242. (ISSN 1310-2230). (In Russian)

   Grozdev S., V. Nenkov. A Generalization of a Cesar Koshnica Theorem, Mathematics and Informatics, t. 59, 3, 2016, 282 – 293. (ISSN 1310-2230). (In Bulgarian)

   Grozdev S., V. Nenkov. Generalization of Droz-Farny Theorem Defined by a Circum-conic, Mathematics and Informatics, t. 59, 4, 2016, 351 – 367. (ISSN 1310-2230). (In Bulgarian)

   Grozdev S., D. Georgieva. A Practical Problem of PISA Type Studied by Software for General Application, Mathematics and Informatics, t. 59, 4, 2016, 402 – 415. (ISSN 1310-2230). (In Bulgarian)

   Grozdev S., D. Dekov. Computer Discovered Mathematics: Orthology Centers of the Euler Triangles, Mathematics and Informatics, t. 59, 5, 2016, 393 – 403. (ISSN 1310-2230). (In Bulgarian)

   Grozdev S., V. Nenkov. Vector product and relations between side and section areas of some polyhedria, Mathematics and Informatics, t. 60, 1, 2017, 50 – 56. (ISSN 1310-2230). (In Bulgarian)

   Georgieva M., S. Grozdev. NDM-Philosophy in education of the 21st century, Mathematics and Informatics, t. 60, 2, 2017, 111 – 122. (ISSN 1310-2230). (In Bulgarian)

    

   Grozdev S., V. Nenkov. Fans of circles in inscribed polygons, Mathematics and Informatics, t. 60, 2, 2017, 181 – 201. (ISSN 1310-2230). (In Bulgarian)

   Гроздев, С., В. Ненков. Бележка върху теоремата за степенните средни и обучаващия характер на олимпиадите, Математика и информатика, 2, 2017, 202-206,ISSN 1310-2230.

   Grozdev S., V. Nenkov. A note on the theorem of the power averages and the educational character of  the Olympiads, Mathematics and Informatics, t. 60, 2, 2017, 202 – 206. (ISSN 1310-2230). (In Bulgarian)

   Grozdev S., V. Nenkov. Several problems for circles tangent to conics, Mathematics and Informatics, t. 60, 3, 2017, 262 – 273. (ISSN 1310-2230). (In Bulgarian)

   Grozdev S., R. Nikolaev, V. Nenkov. National mathematical Olympiad for university students, Mathematics and Informatics, t. 60, 3, 2017, 291 – 294. (ISSN 1310-2230). (In Bulgarian)

   Grozdev S., V. Nenkov. A note on one of the problems for 7th grade – May 22, 2017, Mathematics and Informatics, t. 60, 3, 2017, 295 – 298. (ISSN 1310-2230). (In Bulgarian)

   Grozdev S. For the agenda in the education, Mathematics and Informatics, t. 60, 4, 2017, 335 – 343. (ISSN 1310-2230). (In Bulgarian)

   Grozdev S., H. Okumura, D. Dekov. Problems on the Brocard circle, Mathematics and Informatics, t. 60, 4, 2017, 382 – 390. (ISSN 1310-2230).

   Grozdev S., V. Nenkov. Some constructions, generated by the duality principle, Mathematics and Informatics, t. 60, 4, 2017, 391 – 400. (ISSN 1310-2230). (In Bulgarian)

   Grozdev S., V. Nenkov. The speed of light, Mathematics and Informatics, t. 60, 4, 2017, 410 – 419. (ISSN 1310-2230). (In Bulgarian)

   Grozdev S., V. Nenkov. Proofs and verifications of experimentally derived assertions by the duality principle, Mathematics and Informatics, t. 60, 5, 2017, 481 – 500. (ISSN 1310-2230). (In Bulgarian)

   Grozdev S., H. Okumura, D. Dekov. A survey of Mathematics discovered by computers. Part 2, Mathematics and Informatics, t. 60, 6, 2017, 543 – 550. (ISSN 1310-2230).

   Grozdev S., H. Okumura, D. Dekov. Computer discovered mathematics: constructions of Malfatti squares, Mathematics and Informatics, t. 61, 1, 2018, 10 – 18. (ISSN 1310-2230).

   Grozdev S., V. Nenkov. Тройки централни конични сечения през постоянна точка, Mathematics and Informatics, t. 61, 1, 2018, 83 – 93. (ISSN 1310-2230). (In Bulgarian)

   Grozdev S., V. Nenkov. A possibility to teach and learn mathematics by theatre technology, Mathematics and Informatics, t. 61, 2, 2018, 113 – 124. (ISSN 1310-2230).

   Grozdev S., H. Okumura, D. Dekov. Computer discovered mathematics: An alternative construction of Malfatti squares, Mathematics and Informatics, t. 61, 2, 2018, 171 – 174. (ISSN 1310-2230).

   Grozdev S., V. Nenkov. Polynomials of third degree with colinear roots, Mathematics and Informatics, t. 61, 3, 2018, 277 – 282. (ISSN 1310-2230).

   Grozdev S., V. Nenkov. Polynomials of forth degree with roots in the vertices of a parallelogram, Mathematics and Informatics, t. 61, 3, 2018, 283 – 293. (ISSN 1310-2230).

   Grozdev S., R. Nikolaev, St. Stoilova, V. Nenkov. Forty fifth national Olympiad in mathematics for University students, Mathematics and Informatics, t. 61, 3, 2018, 294 – 298. (ISSN 1310-2230).

   Grozdev, S. (2007). For High Achievements in Mathematics. The Bulgarian Experience (Theory and Practice). ADE, Sofia. (ISBN 978-954-92139-1-1), 295 страници

   Гроздев, С., Ненков, В. (2012). Три забележителни точки върху медианите на триъгълника. Архимед, София. (ISBN 978-954-779-136-7), 64 страници

   Гроздев, С., Х. Лесов (2012). Зимни математически състезания. ВУЗФ, София. (ISBN 978-954-8590-17-4), 351 страници.

   Гроздев, С., Ненков, В. (2012). Около ортоцентъра в равнината и пространството. Архимед, София. (ISBN 978-954-779-145-9), 120 страници

   Князева, Е., Гроздев, С., Георгиева, М., Гълъбова, Д. (2013). Синергетичният подход във висшето педагогическо образование (Върху примери от дидактиката на математиката). В. Търново: СЛОВО, 215 страници + 4 приложения. (ISBN 978-954-439-986-3)

   Сергеева Т. Ф., М. В. Шабанова, С. И. Гроздев (2014). Основы динамической геометрии. АСОУ, Москва. (ISBN 978-5-91543-140-8), 160 страници

   Malcheski, R., S. Grozdev, K. Anevska (2015). Geometry of Complex Numbers. Arhimed, Sofia. (ISBN 978-954-779-1886), 240 pages

   Георгиева, М., Гроздев, С. (2015). Морфодинамиката за развитието на ноосферния интелект, София. (ISBN 978-619-990522-0-4), 323 страници

   Malcheski, R., S. Grozdev, K. Anevska (2017). Geometry of Complex Numbers. Skopje: Union of Mathematicians of Macedonia. (ISBN 978-9989-646-94-2), 278 pages

   Bulgarian Coordinator of European Projects:

   Past:

   • “Maths-Europe-Encyclopedia”;
   • MATHEU: “Identification, Motivation and Support of Mathematical Talents in European Schools”;
   • LeMATH: Learning Mathematics through New Communication Factors.

   Current:

   • European Kangaroo – International Contest for 1-12 grade students and University students
   • MITE: “Methodology and Information Technologies in Education”;