ISSN 1312-7918

Годишник на ВУЗФ том XIV 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ГОДИШНИК НА ВУЗФ ТОМ ХIII 2019

Включените в том ХIII на Годишника на ВУЗФ теми засягат широк кръг актуални проблеми на съвременната икономика.

Сред тях особено значими са „Институционални аспекти при реформирането и развитието на здравната система – проблеми, предизвикателства, решения“ от проф. д-р Григор Димитров, „Фактори за устойчиво икономическо развитие на съвременните икономики“ от доц. д-р Юлия Добрева, както и „Сравнение на спестяване в дългосрочни продукти в България – в контекста на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване, PEPP“ от доц. д-р Станислав Димитров.

В тома са включени и други особено актуални теми като съдебното данъчно право (от проф. д-р Любка Ценова), нова стратегическа йерархия, приложена в автомобилната индустрия (с автор доц. д.ик.н. Красимир Тодоров), емоционалната интелигентност в съвременните бизнес организации (от д-р Ясен Димитров), трансмисионни механизми за пренасяне на кризисни влияния върху българския капиталов пазар (ас. д-р Соня Георгиева) и бюджетно финансиране на спорта – състояние и перспективи (от д-р Кирил Борисов).