Гл. ас. д-р Росица Тончева е автор на научни и приложни изследвания в областта на финансите, икономиката и управлението. През 2014 защитава докторска степен в Катедра „Финанси“ на УНСС с дисертационния труд „Пропаричност на съвременния бартер“, с което в България се поставя началото на дискусия за създаване на комплементарни валути (Complementary Currency Systems). Специализирала е в Brunel University, London; South Bank University; London School of Economics and Political Science; Съюз на специалистите по качество в България (ССКБ).

От 1996 година досега Росица Тончева преподава в Катедра „Финанси“ на УНСС по дисциплините Управление на холдинговите структури и Корпоративни финанси. Участва в създаването и управлението на: Научноизследователски център за парични и икономически изследвания в УНСС (2015); международната асоциация Research Association on Monetary Innovation and Community and Complementary Currency Systems (RAMICS) (2016); частната консултантска компания Вазов институт (1994); Бизнес модел за подбор и развитие на кадри (2002); Бизнес модел за популяризиране на здравословно живеене (2010); финансови и инвестиционни модели и др. Участва в екипите и ръководи научно-приложни проекти, свързани с образуването, развитието и финансирането на предприятия от сферата на индустрията, търговията, транспорта, селското стопанство, енергетика, финансите, маркетинга, услугите и др. Като резултат от нейната активна консултантска и предприемаческа дейност, редица иновативни решения в областта на финансите и управлението са успешно приложени в практиката.

Научните интереси на Росица Тончева са в областта на висшето образование, корпоративните финанси, холдинговите групи, управлението, инвестициите, парите, финансите. Изследва границите на познанието в интердисциплинарните пространства на научните си интереси, където се откриват проблемите на съвременните бартерни системи, криптовалутите, социалните пари, фискалните пари, свободата, неравенството, съзнанието за икономическите явления, езика и продуцираните заблуди.

 

Selected Publications

   • Rositsa Toncheva (2018) ‘Implementation of a Modern Barter Exchange System in Bulgaria: from an objective necessity toan objective performance’ International Journal of Community Currency Research 2018 Volume 22 (Winter) 103‐119 <www.ijccr.net> ISSN 1325‐9547. DOI http://dx.doi.org/10.15133/j.ijccr.2018.009.

   • “Финансов мениджмънт и предприемачество”, сп. “Твоят Бизнес”, бр. 11/2005.
   • “Относно субективността на икономическите изследвания”, сп. Банки Инвестиции Пари, бр. , София, 2003 г.

   Учебници и учебни помагала

   • Системни докторантски провали (преживелици). Издателски комплекс-УНСС, 2017. – 24 с. ISBN978-954-644-998-6.
   • Корпоративни финанси, кратък курс. Тракия, 2012, с.225-238; 326-329.
   • Case Studies in Finance and Economics, University Publishing “Stopanstvo”, Sofia. 2011. P. 79-109.
   • “Case Studies in Corporate Finance” Case Studies in Finance and Economics, University Publishing “Stopanstvo”р Sofia, 2004, p.51-75.

   Доклади в научни конференции

   • Contemporary Barter Exchange Systems Recover Natural Income Distribution. 4th International Conference on Social and Complementary Currencies. “Money, Consciousness and Values for Social Changе”. Barcelona, Spain, 10-14 May 2017. http://symposium.uoc.edu/event_detail/3642/detail/iv-conferencia-internacional-de-monedas-sociales-y-complementarias_-dinero-conciencia-y-valores-par.html.
   • Инвестиции – данъци – потребителско търсене: порочен кръг на бедността или основа за икономически растеж. Международна научнопрактическа конференция „Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа“. Свищов, 7-8 април 2017 г. сс. 110-117.
   • Barter money – opportunities and challenges. 2nd International Scientific Conference “Monetary and Scientific Conference: Economic lessons, perspectives and challenges from the Balkans. Sofia, 13-14 October 2016.
   • Ценностна предпоставеност за участие в съвременна бартерна система в България”. /Prerequisite Values for Modern Barter Exchange System in Bulgaria./ Сборник доклади от Единадесета Международна научна конференция „Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации”. 15 декември 2015 година, УНСС, гр. София.
   • Bulgarians Are On the Way to Modern Barter Exchange System (MBES). An Expert Survey. 1st International Scientific Conference “Monetary Policies in the Balkan Region. The fuTure of the Euro and Eurozone in the Balkans. Sofia, 15-16 October 2015. http://conference.mrcenter.info/
   •  „Бартерни пари – актуално предизвикателство пред теорията, бизнеса и държавното управление“. Сборник доклади и дискусии от 6-та национална научна конференция с международно участие за докторанти на тема: „Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса“. 24 април 2014 г., УНСС, т.6/2014, сс. 153-166.
   • Barter System Signals Harmony in Causality. Сборник доклади и дискусии от 4-та Международна научна конференция „Следкризисният финансов маразъм в Европа и България”. 23-26 май 2013 г. ОУБ на УНСС, гр. Равда., Издателски комплекс – УНСС, С., 2014, сс. 34-37.
   • „Размисли върху икономическия растеж. Понятие и състав”. Сборник доклади и дискусии от Осма международна научна конференция „Икономиката на България – съвременни предизвикателства пред макроикономическата политика, финансовия сектор и реалния бизнес”. 26 октомври 2012 г., УНСС, гр. София, с. 201-205.
   • „Общностните валути като инструмент за противодействие срещу нежеланите аспекти от икономическата криза”. Сборник доклади и дискусии от Трета международна научна конференция „Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа”. 27-30 септември 2012 г. ОУБ на УНСС, гр. Равда, с. 172-178.
   • “Принципи на методологията за анализ на финансовото състояние на търговските дружества чрез финансови съотношения”. Сборник Доклади и дискусии от Седма международна научна конференция на младите научни работници „Икономиката на България – пътят на еврото”. УНСС, гр. София, 18.10.2011.
   • „Финансови аспекти на инвестирането”. Доклад в Международна конференция на младите научни работници на тема „От преход към интеграция – предизвикателствата за България”. 30 май 2004 г., УНСС, гр. София.
   • “Финанси и икономически растеж”. Сборник доклади в научна конференция под патронажа на президента на Р. България на тема “Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика”. 27 ноември 2003 година, София, с. 206-210.
   • “Инвестиции – данъци – потребителско търсене”. Сборник доклади и дискусии от Научна конференция на тема “Фискалната стратегия на Република България и националните икономически приоритети в процеса на присъединяване към Европейския Съюз”. 14 ноември 2001 г., УНСС, гр. София, с.175-192.

    

   • Стратегия за развитие на „Български пощи“ ЕАД до 2014 година, С., 2007, авторски колектив.
   • Преструктуриране и финансово оздравяване на СБР – Национален комплекс ЕАД СБР–НК – в две части, С., 2007, авторски колектив.
   • Оптимизиране на елементите на системата за управление на човешките ресурси в „Овергаз Инк.“ АД, С., 2004, авторски колектив.
   • Оценка на справедливата пазарна стойност на “Телевизия ММ”, С., 2004, в съавторство.
   • Преструктуриране на управлението на “Петрол” АД, С., 2003.
   • Финансов меморандум за финансиране на строителството и експлоатацията на “Бизнес център Ситам България”, С., 2002.
   • “Оптимизиране на управленската и организационната структура, и управлението на човешките ресурси на “КЦМ” АД, гр. Пловдив”, 160 с, С., 2001 г.“Организационна структура и икономическа обосновка на дейностите на Спортен Комплекс “Сиконко””, С., 2000 г.
   • „Модел за анализ на критичните равнища на продажбите и възможности за увеличаване на паричните потоци на “Асарел Медет” АД”, 22 с., С., 2000 г.
   • “Модел за управление на “Сиконко Мениджмънт” АД”, 13 с., С., 1999 г.
   • “Разработване на технология за смесено дружество”, 136 с., С., 1999 г., авторски колектив.
   • “Обзор на икономиката на България за 1997 година”, С., 1998 г., авторски колектив.
   • Проект за преструктуриране: І Част – Анализ на финансово – икономическото състояние и възможности за преструктуриране на “КЦМ” ЕАД гр. Пловдив., 1997 г. 249, авторски колектив.
   • Проект за преструктуриране: ІІ Част – Модел за преструктуриране на “КЦМ” ЕАД гр. Пловдив., 1997 г,. авторски колектив.
   • Проект за съвместно дружество между “Петрол” ЕАД и посочен от доверителя чуждестранен инвеститор., София, 1996 г., авторски колектив.
   • “Методология за изграждане на приватизационен проект на търговско дружеството от системата на промишлеността”, С.,1996 г., авторски колектив.
   • “Методология за изграждане на финансов анализ и стратегия за развитието на търговско дружество от системата на промишлеността”, Фондация “Отворено общество”, С., 1995 г., авторски колектив.
   • „Enhanced International Competitiveness and Teaching Capacity in Financial Economics at Unversity of National and Word Economy, Sofia, Courses syllabus in monetary economics; Фондация Отворено Общество (2004 – 2006)
   • “Държавното участие в промишлеността: преструктуриране и схеми за финансово оздравяване на производствения сектор”. София, Фондация “Отворено общество”, 1994 г. 148 с., авторски колектив.

   Други финансово-икономически анализи и бизнес програми на десетки дружества в България; обосновки на проекти за финансиране и/или кредитиране от търговски банки и европейски програми, в т. ч.: САПАРД, БАС, СИФ-02 Развитие на общности, ФАР – Конкурентоспобност, ФАР – Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта, ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“.

   •  Общински модел на самоподдържаща се съвременна бартерна система,  Университетски проект за научно изследване № НИД НИ 19-2019; период на изпълнение: 2019-2021 г.; Заемана позиция: Ръководител и изпълнител.
   •  Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“; Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С02; период на изпълнение: 30.03.2018 – 30.11.2023; Заемана позиция: Изследовател.

   • Позициониране на съвременната бартерна система в България (от обективна необходимост към обективна възможност). Университетски проект за научно изследване № НИД НИ 2-2/2015 (период на изпълнение декември 2015 – декември 2016), самостоятелен проект.
   • Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси на ЕСФ“ BG051РО001-3.1.08-0031
    „Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС“ със срок от 28.01.2013 г. до 31.10.2014 г., член на ръководния екип.

   Teaching Activities and Stand-in Professors

   • Корпоративни финанси (на български и английски), УНСС, София
   • Финанси на холдинговите структури, УНСС, София
   • Управление на холдинговите компании, УНСС, София
   • Erasmus lecturer:
    • Autonomous University of Lisbon , Lisboa, Portugal (LISBOA 109), 2018;
    • Autonomous University of Barcelona Barcelona (E BARCELO45), Spain, 2017;
    • Bucharest University of Economic Studies, Romania (RO BUCURES04), 2015

   Research Stays

   Short-term specialization:

   • Brunel University, London; South Bank University, London, UK, 2008;
   • London School of Economics and Political Science, London, UK, 2007;

   Organisation of Academic Conferences and Workshops

   Член на организационния комитет на ежегодните международни научни конференции, провеждани от:

   • Научноизследователски център за парични и икономически изследвания в УНСС, Центъра за Катедра „Финанси“ при УНСС (от 2015 досега)
   • Катедра „Финанси“ при УНСС (от 2014 досега)
   • други

   Research Affiliations

   Research Association on Monetary Innovation and Community and Complementary Currency Systems (RAMICS) – учредител и член

   Научноизследователски център за парични и икономически изследвания, Катедра „Финанси“, УНСС, София – учредител и член на Оперативното бюро

   Член на екипа на VUZF Lab

   Economic and social alternatives – рецензент