Анна Лютакова

Анна Лютакова

Анна Лютакова е магистър по Право, Международни отношения и Стопанско управление от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по Счетоводство и контрол от ВУЗФ – София и по Банково дело и финанси от Шефийлдския университет.

Притежава над 8 години юридически стаж и дългогодишен опит в частния сектор, включително в големи местни и международни компании, както и в държавната администрация. Като директор за връзка с инвеститорите в публична компания през 2007 – 2008 г. изготвя една от първите в страната програми за добро корпоративно управление, която включва и мероприятия за корпоративна социална отговорност; участва в работната група, разработила проекта на първия национален Кодекс за корпоративно управление. От 2011 г. до 2015 г. е главен експерт и служител по нередностите в Оперативна програма „Административен капацитет“ в Министерството на финансите. От 2015 г. заема същата длъжност в Оперативна програма „Добро управление“ (дирекция „Добро управление“) в администрацията на Министерския съвет.

От 2016 г. е докторант във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) към катедра „Счетоводство и контрол“, като разработва дисертация в областта на нефинансовата и интегрираната отчетност. Други научни интереси и публикации има в областта на международните отношения, правото, връзките с инвеститори и кредитния риск.

Публикации

   Лютакова, А. Нефинансовата декларация в Закона за счетоводството – изгубени в превода. Сп. ИДЕС, София, индексирано в RePec, Google Scholar и EBSCO, брой 3/2016 г., с. 40-53.

   Лютакова, А. Нелегитимираната локална глобализация – заплаха за международната сигурност през 21 век. Сп. Военен журнал, бр. 1/2001 г., с. 80-90.

   Лютакова, А. и Б. Найденов. Конфликтът в Косово. Сп. списание Военен журнал, бр. 2/2001 г., с. 85-101.

   Лютакова, А. Операциите на НАТО в Югославия. Сп. Военен журнал, бр. 5/2001 г., с. 77-95.

   Лютакова, А. и Б. Найденов. Албанският тероризъм в Македония. Сп. Международни отношения, бр. 2/2001 г.

   Найденов, Б. и А. Лютакова. Разпадането на Югославия и политиката на Великите сили в Косово. Сп. Международни отношения, бр. 5/2001 г., с. 25-40.

   Лютакова, А. Финансиране на проекти за енергийна ефективност. Кредитни и грантови схеми. Сп. Финанси и право, бр. 6/2005 г., притурка.

   Лютакова, А. Статут на акционерите в акционерно дружество. Сп. Финанси и право, бр. 9/2008.

   Пейчева, М., В. Динева, А. Вейсел, Я. Башев, Д. Банкова и А. Лютакова. Изследване на ролята на контрола, вътрешния одит, финансовия одит и дейността по човешки ресурси в противодействието на измами. София, АТЛ-50, 2018, ISBN: 978-619-7194-26-5.

   Лютакова, А. Нефинансовата декларация в Закона за счетоводството – новото име на старата нефинансова информация. Доклад на Дванадесета конференция на младите учени на тема „Икономиката на България и Европейския съюз: Наука и бизнес“ (сборник доклади), УНСС, София, ноември 2016 г., с. 497-505.

   Проект с община Пазарджик „Общински гаранционен фонд за малкия и среден бизнес“, 2001 г.

   Проект с община Мадан по програма ФАР 2000 „Инвестиране в бизнес инкубатори в райони в индустриален упадък“, София, 2001 г.